Các Ngày Vía và Trai

Tuesday, 19 February 20199:35 PM(View: 763)
Các Ngày Vía và Trai
CÁC NGÀY VÍA
(Tính theo ngày Âm-lịch)

THÁNG GIÊNG:
Ngày mùng 1.- Vía đức Di-Lặc.

THÁNG HAI:
Ngày 8.- Vía Phật Thích-Ca xuất-gia.
Ngày 15.- Vía Phật Thích-Ca nhập-diệt.
Ngày19.- Vía Đức Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
Ngày 21.- Vía Đức Phổ-Hiền Bồ-tát.

THÁNG BA:
Ngày 16.- Vía Đức Chuẩn-Đề Bồ-tát.

THÁNG TƯ:
Ngày mùng 4.- Vía Đức Văn-Thù Bồ-tát.
Ngày 15.- Vía Phật Thích-Ca giáng-sanh.

THÁNG SÁU:
Ngày 19.- Vía Đức Quán-Thế-Âm Bồ-tát.

THÁNG BẢY:
Ngày 13 - Vía Đức Đại-Thế-Chí Bồ-tát.
Ngày 15 - Lễ Vu-Lan Bồn.
Ngày 30 - Vía Đức Địa-Tạng Bồ-tát.

THÁNG CHÍN:
Ngày 19 - Vía Đức Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
Ngày 30 - Vía Phật Dược-Sư.

THÁNG MƯỜI MỘT:
Ngày 17 - Vía Phật A-Di-Đà.

NgàyTHÁNG CHẠP:
Ngày mùng 08 - Vía Phật Thích-Ca thành đạo.

NHỮNG NGÀY TRAI

Thập trai: (Mỗi tháng mười ngày) Mồng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 30.
(nếu tháng thiếu thì kể cả ngày 27).

Lục trai: (Mỗi tháng sáu ngày)
Mồng 8, 14, 15, 23, 29, 30.

Tứ trai: (Mỗi tháng bốn ngày)
Mồng 1, 14, 15, 30.

Nhị trai: (Mỗi tháng hai ngày)
Mồng 1, 15.

Tam ngoạt trai: (Một năm ba tháng)
Tháng giêng, tháng bảy, tháng mười.

*** Những ngày trai không nên dùng các món gia-vị như: hành, hẹ, nén, tỏi, tỏi tây v.v...

MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH, TƯỢNG PHẬT
- Một là, những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ.
- Hai là, thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, ngục tù.
- Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu oan trái của đời trước cũng như đời này.
- Bốn là, các vị hộ pháp thiện thần thường gia hộ nên những loài dạ xoa ác quỷ, rắn độc hùm beo tránh xa không dám hãm hại.
- Năm là, tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt.
- Sáu là, chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời.
- Bảy là, lời nói việc làm trời người hoan hỷ, đến đâu cũng được mọi người kính mến ngợi khen.
- Tám là, ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân.
- Chín là, vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy.
- Mười là, hay vì tất cả chúng sinh trồng các căn lành. Lấy tâm cầu của chúng sinh làm ruộng phước điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng. Sanh ra nơi nào cũng thường được thấy Phật, nghe Pháp, phước huệ rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả.

ẤN QUANG TỔ SƯ DẠY:- Ấn tống Kinh, tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp khi chúc thọ, thành hôn, cầu phước, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ-Đề ấn tống, để trồng cội phước đức cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.
Send comment
Your Name
Your email address