Nghiệp và Nghiệp Quả (Audio)

Thursday, 21 December 20235:33 PM(View: 589)
Nghiệp và Nghiệp Quả (Audio)
NGHIỆP và NGHIỆP QUẢ
trích TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP
Tác giả: Tuệ Sỹ

1. Nghiệp - Duyên Khởi Chi


2. Nghiệp Tích Lũy


3. Nghiệp Dị Thục


4. Cộng Nghiệp