Mười Bài Kệ Tụng Phổ Hiền

Monday, 12 February 20248:45 PM(View: 635)
Mười Bài Kệ Tụng Phổ Hiền

BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT


Sở hữu thập phương thế giói trung, 
Tam thế nhứt thiết nhơn Sư Tử, 
Ngã dĩ thanh tịnh thân, ngữ, ý, 
Nhứt thiết biến lễ tận vô dư. 
Phổ Hiền hạnh nguyện oai thầnlực, 
Phổ hiện nhứt thiết Như Lai tiền, 
Nhứt thân phục hiện sát trần thân, 
Nhứt nhứt biến lễ sát trần Phật, 

BÀI KỆ XƯNG TÁN NHƯ LAI


Ư nhứt trần trung trần số Phật, 
Các xứ Bồ Tát chúng hội trung, 
Vô tận pháp giới trần diệc nhiên, 
Thâm tín chư Phật giai sung mãn. 
Các dĩ nhứt thiết âm thinh hải, 
Phổ xuất vô tận diệu ngôn từ, 
Tận ư vị lai nhứt thiết kiếp, 
Tán Phật thậm thâm công đức hải. 

BÀI KỆ TU HẠNH CÚNG DƯỜNG


Dĩ chư tối thắng diệu hoa man, 
Kỷ nhạc đồ hương cập tán cái 
Như thị tối thắng trang nghiêm cụ, 
Ngã dĩ cúng dường chư Như Lai 
Tối thắng y phục tối thắng hương, 
Mạc hương, thiên hương dữ đăng chúc, 
Nhứt nhứt giai như Diệu Cao tụ, 
Ngã tất cúng dường chư Như Lai 
Ngã dĩ quảng đại thắng giải tâm 
Thâm tín nhứt thiết tam thế Phật, 
Tất dĩ Phổ Hiền hạnh nguyện lực, 
Phổ biến cúng dường chư Như Lai. 

BÀI KỆ SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG


Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, 
Giai do vô thỉ tham, sân, si, 
Tùng thân, ngữ, ý, chi sở sanh, 
Nhứt thiết ngã kim giai sám hối, 

BÀI KỆ TUỲ HỶ CÔNG ĐỨC


Thập phương nhứt thiết chư chúng sanh, 
Nhị thừa hữu học cập vô học, 
Nhứt thiết Như Lai dữ Bồ Tát, 
Sở hữu công đức giai tuỳ hỷ. 

BÀI KỆ TỤNG THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN

Thập phương sở hữu thế gian đăng, 
Tối sơ thành tựu Bồ đề giả, 
Ngã kim nhứt thiết giai khuyến thỉnh, 
Chuyển ư Vô thượng diệu pháp luân, 

BÀI KỆ THỈNH PHẬT TRỤ THẾ


Chư Phật nhược dục thị Niết bàn, 
Ngã tất chí thành nhi khuyến thỉnh, 
Duy nguyện cửu trụ sát trần kiếp, 
Lợi lạc nhứt thiết chư chúng sanh. 

BÀI KỆ HỒI HƯỚNG

Sở hữu lễ tán cúng dường phước, 
Thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân, 
Tuỳ hỷ sám hối chư thiện căn, 
Hồi hướng chúng sanh cập Phật đạo. 


Nguyện tương dĩ thử thắng công đức, 
Hồi hướng Vô thượng chơn pháp giới, 
Tánh tướng Phật, Pháp cập Tăng già, 
Nhị đế dung thông Tam muội ấn 
Như thị vô lượng công đức hải, 
Ngã kim giai tất tận hồi hướng, 
Sở hữu chúng sanh thân, khẩu, ý, 
Kiến hoặc đàn báng ngã pháp đẳng, 
Như thị nhứt thiết chư nghiệp chướng, 
Tất giai tiêu diệt tận vô dư, 
Niệm niệm chí trâu ư pháp giới 
Quảng độ chúng sanh giai bất thối, 
Nãi chí hư không thế giới tận, 
Chúng sanh cập nghiệp phiền não tận, 
Như thị tứ pháp quảng vô biên, 
Nguyện kim hồi hướng diệc như thị.