Kinh Đại Bát Nhân Giác

Monday, 12 February 20249:01 PM(View: 557)
Kinh Đại Bát Nhân Giác
KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC
(Tám điều giác ngộ của bậc đại nhân)

I. Đệ nhứt giác ngộ
Thế gian vô thường
Quốc độ nguy thúy
Tứ đại khổ không
Ngũ ấm vô ngã
Sanh diệt biến dị
Hư ngụy vô chủ
Tâm thị ác nguyên
Hình vi tội tẩu
Như thị quán sát
Tiệm ly sanh tử

II. Đệ nhị giác tri
Đa dục vi khổ
Sanh tử bì lao
Tùng tham dục khởi
Thiểu dục vô vi
Thân tâm tự tại.

III. Đệ tam giác tri
Tâm vô yểm túc
Duy đắc đa cầu
Tăng trưởng tội ác
Bồ Tát bất nhĩ
Thường niệm tri túc
An bần thủ đạo
Duy tuệ thị nghiệp

IV. Đệ tứ giác tri
Giải đãi trụy lạc
Thường hành tinh tấn
Phá phiền não ác
Tồi phục tứ ma
Xuất ấm giới ngục.

V. Đệ ngũ giác ngộ
Ngu si sinh tử
Bồ Tát thường niệm
Quảng học đa văn
Tăng trưởng trí tuệ
Thành tựu biện tài
Giáo hóa nhất thiết
Tất dĩ đại lạc.

VI. Đệ lục giác tri
Bần khổ đa oán
Hoạnh kết ác duyên
Bồ tát bố thí
Đẳng niệm oán thân
Bất niệm cựu ác
Bất tắng ác nhân.

VII. Đệ thất giác ngộ
Ngũ dục quá hoạn
Tuy vi tục nhân
Bất nhiễm thế lạc
Thường niệm tam y
Ngõa bát pháp khí
Chí nguyện xuất gia
Thủ đạo thanh bạch
Phạm hạnh cao viễn
Từ bi nhất thiết.

VIII. Đệ bát giác tri
Sanh tử xí nhiên,
Khổ não vô lượng
Phát đại thừa tâm,
Phổ tế nhất thiết,
Nguyện đại chúng sanh
Thọ vô lượng khổ
Linh chư chúng sanh
Tất cánh đại lạc

Kết luận 
Như thử bát sự
Nãi thị chư Phật
Bồ Tát Đại Nhân
Chi sở giác ngộ
Tinh tấn hành đạo
Từ bi tu huệ
Thừa pháp thân thuyền
Chí Niết Bàn ngạn
Phục hoàn sanh tử
Độ thoát chúng sanh
Dĩ tiền bát sự
Khai đạo nhất thiết
Linh chư chúng sanh
Giác sanh tử khổ
Xã ly ngũ dục
Tu tâm thánh đạo
Nhược Phật đệ tử
Tụng thử bát sự
Ư niệm niệm trung
Diệt vô lượng tội
Tiến thú Bồ Đề
Tốc chứng chánh giác.
Vĩnh đoạn sanh tử
Thường trụ khoái lạc.

--oo00oo--
Thích Trí Siêu dịch

Là đệ tử Phật,
Ngày đêm thường nhớ
Chí thành tụng niệm,
Tám điều giác ngộ,
Của bậc Đại nhân.


G
iác ngộ thứ nhất:
Thế gian vô thường
Quốc độ nguy biến
Bốn đại khổ không,
Năm ấm vô ngã.
Sanh diệt biến đổi,
Giả dối vô chủ.
Tâm là nguồn ác
Thân là rừng tội
Quán sát như thế
Lìa dần sanh tử.

Giác ngộ thứ hai:
Muốn nhiều là khố.
Sanh tử nhọc nhằn,
Do từ tham dục.
Bớt lòng tham dục
Thân tâm tự tại.

Giác ngộ thứ ba:
Tâm không biết đủ
Có rồi muốn thêm,
Tăng trưởng tội ác
Bồ-tát không thế,
Thường nhớ biết đủ
An bần giữ đạo
Chỉ lấy trí tuệ,
Làm thành sự nghiệp.

Giác ngộ thứ tư:
Biếng nhác đọa lạc
Thường tu tinh tấn 
Dẹp trừ phiền não
Hàng phục bốn ma
Thoát ngục ấm giới.

Giác ngộ thứ năm:
Do vì ngu si,
Nên bị sinh tử.
Bồ-tát thường nhớ,
Học rộng nghe nhiều
Tăng trưởng trí tuệ,
Thành tựu biện tài
Giáo hóa tất cả,
Được đại lợi lạc.

Giác ngộ thứ sáu:
Nghèo khổ hay oán
Ác duyên ràng buộc,
Bồ-tát bố thí
Oán thân bình đẳng
Không nhớ thù xưa
Không ghét người ác.

Giác ngộ thứ bảy:
Năm dục chính là
Nguồn gốc tội lỗi.
Tuy sống ở đời
Mà lòng không nhiễm.
Thường nhớ bình bát
Ba y cà sa.
Chí nguyện xuất gia,
Giữ đạo trong sạch
Phạm hạnh cao xa
Thương yêu mọi loài.

Giác ngộ thứ tám:
Sinh tử thiêu đốt
Khổ não không lường,           
Cho nên bồ tát,
Phát tâm đại thừa,
Cứu độ tất cả.
Nguyện thay chúng sinh,       
Chịu vô lượng khổ
Để cho chúng sinh
Cứu cánh an lạc.

Tám điều trên đây
Chư Phật bồ tát,
Các bậc đại nhân
Đã được giác ngộ.
Tinh tấn hành đạo
Từ bi trí tuệ
Nương thuyền pháp thân
Đến bờ Niết bàn
Trở lại sinh tử
Độ thoát chúng sinh.
Lấy tám điều này
Mở đường khai lối,
Khiến cho chúng sinh
Thoát sinh tử khổ    
Xa lìa năm dục
Tu theo thánh đạo.
Nếu là Phật tử
Với tám điều này
Thường nhớ tụng niệm
Diệt vô lượng tội       
Tiến đến bồ đề,
Sớm thành chánh giác         
Chấm dứt sinh tử
Thường trụ an lạc.