Phẩm 1 Thế Chủ Diệu Nghiêm

Monday, 16 May 201611:59 AM(View: 4156)
Phẩm 1 Thế Chủ Diệu Nghiêm

KINH HOA NGHIÊM 
Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

PHẨM THẾ CHỦ DIỆU NGHIÊM THỨ SÁU

I. Đại Hội Vân Tập

(1) Như vậy tôi nghe, một lúc Phật ở nước Ma-Kiệt-Đề, trong đạo-tràng bồ-đề, ban đầu thành Vô-thượng Chánh-giác. Nơi đó đất cứng chắc, bằng Kim-Cang. Có các luân-báu, hoa báu, châu ma-ni thanh-tịnh, dùng trang nghiêm. Các c hâu ma-ni sắc-tướng hải làm tràng, thường phóng quang minh, luôn vang ra tiếng vi diệu. Các mành lưới-báu, chuỗi-hoa hương thơm, bủa giăng rủ bốn phía. Châu ma-ni bảo-vương biến-hiện tự-tại, mưa vô-tận châu-bảo và những hoa đẹp rải khắp mặt đất. Cây báu giăng hàng, nhánh lá sum-sê sáng-rỡ.

 Do thần lực của Phật làm cho đạo-tràng này ảnh-hiện tất cả sự trang-nghiêm.

 Cây bồ-đề cao lớn lạ thường : thân bằng Kim-Cang và Lưu-Ly, cành cây bằng nhiều chất bảo tốt đẹp, lá báu giăng che như mây, hoa báu nhiều màu đơm sáng các nhánh, trái bồ-đề bằng châu ma-ni chiếu sáng, như lửa ngọn xen lẫn trong hoa.

 Quanh cây bồ-đề đều phóng quang-minh, trong quang-minh rưới ma-ni-bảo, trong ma-ni-bảo có các Bồ-Tát xuất hiện, đông nhiều như mây.

 Lại do thần lực của Như-Lai, cây bồ-đề này thường vang ra tiếng vi-diệu, nói các thứ pháp-môn vô-cùng vô-tận.

 Cung-điện lâu-đài của Đức Như-Lai ở, rộng-rãi trang-nghiêm, tốt đẹp khắp đến mười Phương. Lâu-đài này do châu ma-ni nhiều màu hiệp thành, các thứ hoa báu đơm-đẹp, những đồ trang-nghiêm trong lâu đài tuôn ánh-sáng như mây.

 Từ trong lâu-đài chói sáng kết thành bảo-tràng, vô-biên Bồ-Tát và đạo-tràng chúng-hội đều hợp nơi đó, vì có thể xuất hiện quang-minh của chư Phật. Ma-ni bửu-vương bất-tư-nghì-âm kết lại thành lưới. Thần-thông tự-tại của Như-Lai làm cho tất cả cảnh-giới đều hiện trong lưới báu. Tất cả chúng-sanh, cùng nơi chỗ nhà cửa của họ, đều hiện bóng trong đó. Lại do thần-lực của chư Phật, trong khoảng một niệm, cả pháp-giới đều bao gồm trong lưới.

 Toà sư-tử cao rộng tốt đẹp : đài bằng châu ma-ni, lưới bằng hoa sen, vòng quanh bằng bảo-châu vi-diệu thanh-tịnh, hoa đẹp nhiều mầu kết thành chuỗi.

 Cung điện, lâu đài, cửa nẻo, thềm bực, tất cả đều hoàn toàn trang nghiêm. Cây báu, nhánh lá, bông trái xen nhau rực rỡ. Châu ma-ni chiếu sáng như mây. Chư Phật mười phương hoá hiện nơi châu-vương. Bảo-châu vi-diệu trong búi tóc của tất cả Bồ-Tát đều phóng quang minh chói sáng lâu đài.

 Lại do oai thần của chư Phật, chư Bồ-Tát diễn nói cảnh giới rộng lớn của Như-Lai, tiếng đó vi-diệu, vang xa khắp đến tất cả chỗ.

 Lúc đó Đức Thế-Tôn ngự trên tòa sư-tử này thành vô thượng chánh giác : trí Phật chứng nhập thời gian ba đời đều bình đẳng, thân Phật khắp đầy tất cả thế gian, tiếng Phật thuận khắp cõi nước mười phương. Ví như hư không bao gồm các sắc tướng, đối với các cảnh giới không chỗ phân biệt. Lại như hư không khắp cùng tất cả, bình đẳng vào trong tất cả quốc độ. Thân Phật thường khắp ngồi trong tất cả đạo tràng của chúng Bồ-Tát, oai quang của Phật chói rỡ như mặt trời mọc lên soi sáng thế giới. Phước đức của Phật rộng lớn như biển cả, đều đã thanh-tịnh, mà luôn thị hiện sanh vào quốc độ chư Phật. Vô biên sắc tướng, đầy đủ ánh sáng, cùng khắp pháp-giới, bình đẳng không sai khác. Diễn thuyết tất cả pháp như giăng bủa mây lớn. Mỗi đầu sợi lông đều có thể dung thọ tất cả thế giới mà vẫn không chướng ngại. Đều hiện vô lượng thần thông giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh. Thân Phật khắp mười phương mà không có tướng qua lại. Trí Phật vào tất cả tướng mà rõ thấu các pháp đều không tịch. Tất cả thần-biến của chư Phật ba đời đều thấy cả trong quang-minh. Tất cả sự trang nghiêm của tất cả Phật-độ trong kiếp số bất-tư-nghì đều làm cho hiển-hiện.

 Có mười thế-giới vi-trần số đại Bồ-Tát theo hầu quanh Phật. Danh hiệu của các ngài là : Phổ-Hiền Bồ-Tát, Phổ-Đức-Tói-Thắng-Đăng-Quang-Chiếu Bồ-Tát, Phổ-Quang-Sư-Tử-Tràng Bồ-Tát, Phổ-Bảo-Diệm-Diệu-Quang Bồ-Tát, Phổ-Âm-Công-Đức-Hải-Tràng Bồ-Tát, Phổ-Trí-Quang-Chiếu-Như-Lai-Cảnh Bồ-Tát, Phổ-Bảo-Kế-Hoa-Tràng Bồ-Tát, Phổ-Thanh-Tịnh-Vô-Tận-Phước-Quang Bồ-Tát, Phổ-Quang-Minh-Tướng Bồ-Tát, Hải-Nguyệt-Quang-Đại-Minh Bồ-Tát, Vân-Âm-Hải-Quang-Vô-Cấu-Tạng Bồ-Tát, Công-Đức-Bảo-Kế-Trí-Sanh Bồ-Tát, Công-Đức-Tự-Tại-Vương-Đại-Quang Bồ-Tát, Thiện-Dũng-Mãnh-Liên-Hoa-Kế Bồ-Tát, Phổ-Trí-Vân-Nhựt-Tràng Bồ-Tát, Đại-Tinh-Tấn-Kim-Cang-Tê Bồ-Tát, Hương-Diệm-Quang-Tràng Bồ-Tát, Đại-Minh-Đức-Thâm-Mỹ-Âm Bồ-Tát, Đại-Phước-Quang-Trí-Sanh Bồ-Tát, có mười thế giới vi-trần-số đại Bồ-Tát như vậy làm bực thượng thủ.

 Từ xưa chư Bồ-Tát này cùng với Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai đồng tu tập thiện căn, thật hành Bồ-Tát hạnh, từ biển căn lành của Như-Lai sanh ra, đã đầy đủ các môn ba-la-mật, huệ-nhãn sáng suốt thấy ba đời, nơi các môn tam-muội đều đầy đủ thanh-tịnh, biện tài rộng lớn vô tận như biển, đủ công-đức Phật tôn nghiêm đáng kính, biết căn tánh của chúng-sanh thuận theo giáo-hóa điều phục, vào tạng pháp-giới, trí vô-phân-biệt, chứng giải-thoát của Phật rất sâu rộng lớn, có thể tùy phương tiện, vào nơi một bực mà dùng tất cả hạnh nguyện, thường đi chung với trí-tuệ, cùng tận thuở vị-lai rõ thấu cảnh-giới bí-mật rộng lớn của chư Phật, khéo biết tất cả pháp bình đẳng của Phật, đã đi trên bực Phổ-Quang-Minh của Như-Lai, nhập nơi vô-lượng môn tam-muội, đều tùy loại hiện thân khắp tất cả chỗ, đồng sự với thế-gian mà thật hành thế-pháp, tổng-trì rộng lớn chứa nhóm tất cả pháp, biện tài thiện xảo chuyển pháp-luân bất-thối, biển cả công-đức của tất cả Như-Lai đều vào nơi thân của các ngài, tất cả quốc-độ của chư Phật các ngài đều phát nguyện đi đến, đã từng cúng-dường tất cả chư Phật trải qua vô-biên số kiếp luôn hoan-hỷ không nhàm, chỗ tất cả chư Phật chứng đạo bồ-đề các ngài thường ở trong đó gần gũi không rời, thường đem nguyện-thệ Phổ-Hiền đã được, làm cho trí-thân của tất cả chúng-sanh đều đầy đủ. Chư Bồ-Tát trên đây trọn nên vô-lượng công-đức như vậy.

 Lại có thế-giới vi-trần số Chấp-Kim-Cang Thần : Diệu-Sắc Na-La-Diên Thần, Nhựt-Luân Tốc-Tật-Tràng Thần, Tu-Di-Hoa-Quang Thần, Thanh-Tịnh-Vân-Âm Thần, Chư-Căn-Mỹ-Diệu Thần, Khả-Ái-Lạc-Quang-Minh Thần, Đại-Thọ-Lôi-Âm Thần, Sư-Tử-Vương-Quang-Minh Thần, Mật-Diệm-Thắng-Mục Thần, Liên-Hoa-Quang-Ma-Ni-Kế Thần, Thế-giới vi-trần số Kim-Cang thần như vậy làm bực tối thượng-thủ. Chư thần này thường phát nguyện lớn trong vô-lượng kiếp quá-khứ : nguyện thường gần-gũi cúng dường chư Phật, nguyện hạnh đã được viên-mãn, đã đến bỉ-ngạn, chứa nhóm vô-biên phước-nghiệp thanh-tịnh, đã thông đạt cảnh-giới của các môn tam-muội, đã được thần-thông theo ở bên Như-Lai, nhập cảnh-giới bất-khả tư-nghì giải-thoát, oai-quang các ngài rất hùng mãnh nơi chúng hội, tùy theo chúng-sanh mà hiện thân để điều phục, tất cả chư Phật hóa thân ở chỗ nào thời các cũng hóa thân theo qua, chỗ cũa tất cả Như-Lai ở các ngài thường siêng năng hộ vệ.

 Lại có thế-giới vi-trần số Thân-Chúng Thần : Hoa-Kế Trang-Nghiêm Thần, Quang-Chiếu Thập-Phương Thần, Hải-Âm Điều-Phục Thần, Tịnh-Hoa-Nghiêm-Kế Thần, Vô-Lượng-Oai-Nghi Thần, Tói-Thượng-Quang-Nghiêm Thần, Tịnh-Quang-Hương-Vân Thần, Thủ-Hộ-Nhiếp-Trì Thần, Phổ-Hiện-Nhiếp-Thủ Thần, Bất-Động-Quang-Minh Thần, có thế-giới vi-trần số Thân-Chúng-Thần như vậy làm bực thượng thủ. Từ xưa chư thần này đã thành-tựu đại-nguyện cúng-dường phục-sự tất cả chư Phật.

 Lại có thế-giới vi-trần số Túc-Hành-Thần : Bửu-Ấn-Thủ Thần, Liên-Hoa-Quang Thần, Thanh-Tịnh-Hoa-Kế Thần, Nhiếp-Chư-Thiện-Kiến Thần, Diệu-Bảo-Tinh-Tràng Thần, Lạc-Thổ-Diệu-Âm Thần, Chiên-Đàn-Thọ-Quang Thần, Liên-Hoa-Quang-Minh Thần, Vi-Diệu-Quang-Minh Thần, Tích-Tập-Diệu-Hoa Thần, có thế-giới vi-trần số Túc-hành Thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư Thần này trong vô-lượng kiếp quá-khứ thường gần gũi Như-Lai.

 Lại có thế-giới vi-trần số Đạo-Tràng Thần : Tịnh Trang-Nghiêm-Tràng Thần, Tu-Di Bảo-Quang Thần, Lôi-Âm-Tràng-Tướng Thần, Vũ-Hoa-Diệu-Nhãn Thần, Hoa-Anh-Quang-Kế Thần, Vũ-Bửu-Trang-Nghiêm Thần, Kim-Cang-Thể-Vân Thần, Liên-Hoa-Quang-Minh Thần, Diệu-Quang-Chiếu-Diệu Thần, có thế-giới vi-trần số Đạo-Tràng-Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Thuở quá-khứ, chư thần này đã gặp vô-lượng Phật thành tựu nguyện-lực thường cúng dường Phật.

 Lại có thế-giới vi-trần số Chủ-Thành Thần : Bửu-Phong-Quang-Diệu Thần, Diệu-Nghiêm-Cung-Điện Thần, Thanh-Tịnh-Hỷ-Bảo Thần, Ly-Ưu-Thanh-Tịnh Thần, Hoa-Đăng-Diệm-Nhãn Thần, Diệm-Tràng-Minh-Hiện Thần, Thạnh-Phước-Quang-Minh Thần, Thanh-Tịnh-Quang-Minh Thần, Hương-Kế-Trang-Nghiêm Thần, Diệu-Bửu-Quang-Minh Thần, có thế-giới vi-trần số Chủ-Thành Thần như vậy làm bực Thượng-thủ. Trong vô-lượng bất-tư-nghì kiếp, chư thần này đều trang nghiêm Thanh-Tịnh cung-điện của Như-Lai.

 Lại có thế-giới vi-trần số Chủ-Địa Thần : Phổ-Đức-Tịnh-Hoa Thần, Kiên-Phước-Trang-Nghiêm Thần, Diệu-Hoa-Nghiêm-Thọ Thần, Phổ-Tán-Chúng-Bửu Thần, Tịnh-Mục-Quán-Thời Thần, Diệu-Sắc-Thắng-Nhãn Thần, Hương-Mao-Phát-Quang Thần, Duyệt-Ý-Âm-Thinh Thần, Diệu-Hoa-Triền-Kế Thần, Kim-Cang-Nghiêm-Thể Thần, có thế-giới vi-trần số Chủ-Địa Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này thuở xưa phát-nguyện rộng lớn thường gần gũi chư Phật đồng tu phước-nghiệp.

 Lại có vô-lượng chủ Sơn-thần : Bửu-Phong-Khai-Hoa Thần, Hoa-Lâm-Diệu-Kế Thần, Cao-Tràng-Phổ-Chiếu Thần, Ly-Trần Tịnh-Kế Thần, Quang-Chiếu Thập-Phương Thần, Đại-Lực Quang-Minh Thần, Oai-Quang-Phổ-Thắng Thần, Vi-Mật-Quang-Luân Thần, Phổ-Nhãn-Hiện-Kiến Thần, Kim-Cang-Mật-Nhãn Thần, có vô-lượng Chủ-Sơn-Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đã được pháp-nhãn thanh-tịnh đối với các pháp.

 Lại có bất-tư-nghì số Chủ-Lâm Thần : Bố-Hoa-Như-Vân Thần, Trạc-Cán-Thơ-Quang Thần, Sanh-Nha-Phát-Diệu Thần, Cát-Tường-Tịnh-Diệp Thần, Thùy-Bố-Diệm-Tàng Thần, Thanh-Tịnh-Quang-Minh Thần, Khả-Ý-Lôi-Âm Thần, Quang-Hương Phổ-Biến Thần, Diệu-Quang Hoánh-Diệu Thần, Hoa-Quả-Quang-Vị Thần. Bất-tư-nghì số Chủ-Lâm Thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này đều có vô-lượng quang-minh khả-ái.

 Lại có vô-lượng Chủ-Dược Thần : Cát-Tường Thần, Chiên-Đàn-Lâm Thần, Thanh-Tịnh-Quang-Minh Thần, Danh-Xưng-Phổ-Văn Thần, Mao-Khổng-Quang-Minh Thần, Phổ-Trị Thanh-Tịnh Thần, Tế-Nhựt-Quang-Tràng Thần, Minh-Kiến Thập-Phương Thần, vô-lượng Chủ-Dược Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đều lìa cấu nhiễm, lòng nhơn từ cứu-giúp muôn vật.

 Lại có vô-lượng Chủ-Giá Thần : Nhu-Nhuyến-Thắng-Vị Thần, Thời-Hoa-Tịnh-Quang Thần, Sắc-Lực-Dũng-Kiện Thần, Tăng-Trưởng Tinh-Khí Thần, Phổ-Sanh-Căn-Quả Thần, Diệu-Nghiêm Hoàn-Kế Thần, Nhuận-Trạch-Tịnh-Hoa Thần, Thành-Tựu-Diệu-Hương Thần, Kiến-Giả Ái-Nhạo Thần, Ly-Cấu-Tịnh-Quang Thần, có vô-lượng Chủ-Giá thần như vậy là bực thượng-thủ. Chư thần này đều được thành tựu đại hỷ.

 Lại có vô-lượng Chủ-Hà Thần : Phổ-Phát-Tánh-Lưu Thần, Phổ-Khiết-Tuyền-Giản Thần, Ly-Trần Tịnh-Nhãn Thần, Thập-Phương Biến-Hống Thần, Cứu-Hộ Chúng-Sanh Thần, Vô-Nhiệt Tịnh-Quang Thần, Phổ-Sanh Hoan-Hỷ Thần, Quảng-Đức-Thắng-Tràng Thần, Quang-Chiếu-Phổ-Thế-Thần, Hải-Đức-Quang-Minh Thần, có vô-lượng Chủ-Hà thần như vậy làm bực thượng-thử. Chư thần này đều ân cần để ý lợi ích chúng-sanh.

 Lại có vô-lượng Chủ-Hải Thần : Xuất-Hiện Bửu-Quang Thần, Thành-Kim-Cang-Tràng Thần, Viễn-Ly-Trần-Cấu Thần, Phổ-Thủy-Cung-Điện Thần, Cát-Tường-Bửu-Nguyệt Thần, Diệu-Hoa-Long-Kế Thần, Phổ-Trì-Quang-Vị Thần, Bửu-Diệm-Hoa-Quang Thần, Kim-Cang-Diệu-Kế Thần, Hải-Triều-Lôi-Âm Thần, có vô-lượng Chủ-Hải thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đều dùng biển cả công-đức của Như-Lai để đầy đủ thân mình.

 Lại có vô-lượng Chủ-Thủy Thần : Phổ-Hưng-Vân-Tràng Thần, Hải-Triều-Vân-Âm Thần, Diệu-Sắc Luân-Kế Thần, Thiện-Xảo-Triền-Phục Thần, Ly-Cấu-Hương-Tích Thần, Phước-Kiều-Quán-Âm Thần, Tri-Túc-Tự-Tại Thần, Tịnh-Hỷ-Thiện-Âm Thần, Phổ-Hiện-Oai-Quang Thần, Hống-Âm-Biến-Hải Thần, có vô lượng Chủ-Thủy thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này thường siêng năng cứu hộ và làm lợi ích tất cả chúng-sanh.

 Lại có vô số Chủ-Hỏa Thần : Phổ-Quang Diệm-Tàng Thần, Phổ-Tập Quang-Tàng Thần, Đại-Quang-Phổ-Chiếu Thần, Chúng-Diệu-Cung-Điện Thần, Vô-Tận Quang-Kế Thần, Chủng-Chủng-Diệm-Nhãn Thần, Thập-Phương-Cung-Điện như Tu-Di-Sơn Thần, Oai-Quang-Tự-Tại Thần, Quang-Minh-Phá-Ám Thần, Lôi-Âm-Điển-Quang Thần, có vô-số Chủ-Hoả thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đều có thể thị-hiện các thứ quang-minh làm cho chúng-sanh dứt trừ những nhiệt-não.

 Lại có vô-lượng Chủ-Phong Thần : Vô-Ngại-Quang-Minh Thần, Phổ-Hiện-Dũng-Nghiệp Thần, Phiêu-Kích-Vân-Tràng Thần, Tịnh-Quang-Trang-Nghiêm Thần, Lực-Năng-Kiệt-Thủy Thần, Đại-Thinh-Biến-Hống Thần, Thọ-Sóc-Thùy-Kế Thần, Sở-Hành-Vô-Ngại Thần, Chủng-Chủng-Cung-Điện Thần, Đại Quang-Phổ-Chiếu Thần, có vô-lượng Chủ-Phong thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này đều siêng năng làm tan dứt tâm ngã mạn.

 Lại có vô-lượng Chủ-Không Thần : Tịnh-Quang-Phổ Chiếu Thần, Phổ-Du-Thâm-Quảng Thần, Sanh-Cát-Tường-Phong Thần, Ly-Chướng An-Trụ Thần, Quảng-Bộ-Diệu-Kế Thần, Vô-Ngại-Quang-Diệm Thần, Vô-Ngại-Thắng-Lực Thần, Ly-Cấu-Quang-Minh Thần, Thâm-Viễn-Diệu-Âm Thần, Quang-Biến-Thập-Phương Thần, có vô-lượng Chủ-Không thần như vậy làm bực thượng-thủ.

 Lại có vô-lượng Chủ-Phương Thần : Biến-Trụ-Nhứt-Thiết Thần, Phổ-Hiện-Quang-Minh Thần, Quang-Hạnh-Trang-Nghiêm Thần, Châu-Hành-Bất-Ngại Thần, Vĩnh-Đoạn-Mê-Hoặc Thần, Phổ-Du-Tịnh-Không Thần, Đại-Vân-Tràng-Âm Thần, Kế-Mục-Vô-Loạn Thần, Phổ-Quán-Thế-Nghiệp Thần, Châu-Biến-Du-Lãm Thần, có vô-lượng Chủ-Phương thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này có thể dùng phương tiện phóng-quang-minh thường chiếu khắp mười phương chẳng dứt.

 Lại có vô-lượng Chủ-Dạ Thần : Phổ-Đức-Tịnh-Quang Thần, Hỷ-Nhãn-Quán-Thế Thần, Hộ-Thế-Tinh-Khí Thần, Tịch-Tịnh-Hải-Âm Thần, Phổ-Hiện-Cát-Tường Thần, Phổ-Phát-Thọ-Hoa Thần, Bình-Đẳng-Hộ-Dục Thần, Du-Hí-Khoái-Lạc Thần, Chư-Căn-Thường-Hỷ Thần, Xuất-Sanh-Tịnh-Phước Thần, có vô-lượng Chủ-Dạ thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này thường siêng năng tu-tập, vui với chánh-pháp.

 Lại có vô-lượng Chủ-Trú Thần : Thị-Hiện-Cung-Điện Thần, Phát-Khởi-Huệ-Hương Thần, Lạc-Thắng-Trang-Nghiêm Thần, Hương-Hoa-Diệu-Quang Thần, Phổ-Tập-Diệu-Dược Thần, Nhạo-Tác-Hỷ-Mục Thần, Phổ-Hiện-Chư-Phương Thần, Đại-Bi-Quang-Minh Thần, Thiện-Căn-Quang-Chiếu Thần, Diệu-Hoa-Anh-Lạc Thần, có vô-lượng Chủ-Trú thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này có thể sanh lòng tin hiểu nơi diệu-pháp, thường cùng nhau siêng năng nghiêm-sức cung-điện.

 Lại có vô-lượng A-Tu-La-Vương : La-Hầu-Vương, Tỳ Ma-Chất-Đa-La Vương, Xảo-Huyễn-Thuật Vương, Đại-Quyến-Thuộc Vương, Đại-Lực Vương, Biến-Chiếu Vương, Kiên-Cố-Hành-Diệu-Trang-Nghiêm Vương, Quảng-Đại-Nhơn-Huệ Vương, Xuất-Hiện-Thắng-Đức Vương, Diệu-Hảo-Âm-Thinh Vương, có vô-lượng A-Tu-La Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các A-Tu-La-Vương này đều đã siêng-năng xô dẹp ngã-mạn và những phiền não.

 Lại có bất-tư-nghì số Ca-Lâu-La Vương : Đại-Tốc-Tật-Lực Vương, Vô-Năng-Hoại-Bảo-Cái Vương, Thanh-Tịnh-Tốc-Tật Vương, Tâm-Bất-Thối-Chuyển Vương, Đại-Hải-Xứ-Nhiếp-Trì-Lực Vương, Kiên-Cố-Tịnh-Quang-Vương, Xảo-Nghiêm-Quang-Kế Vương, Phổ-Thiệp-Thị-Hiện Vương, Phổ-Quán-Hải Vương, Phổ-Âm-Quãng-Mục Vương, có bất-tư-nghì số Ca-Lâu-La Vương như vậy làm thượng-thủ. Các Ca-Lâu-La Vương này đều đã thành tựu sức phương tiện lớn, có thể cứu-hộ tất cả chúng-sanh.

 Lại có vô-lượng Khẩn-Na-La Vương : Thiện-Huệ-Quang-Minh-Thiên Vương, Diệu-Hoa-Tràng Vương, Chủng-Chủng Trang-Nghiêm Vương, Duyệt-Ý-Hống-Thinh Vương, Bửu-Thọ-Quang-Minh Vương, Kiến-Giả-Hân-Lạc Vương, Động-Địa-Lực Vương, Nhiếp-Phục-Ác-Chúng Vương, có vô-lượng Khẩn-Na-La Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Khẩn-Na-La Vương này đều siêng-năng tinh-tấn quán tất cả pháp, lòng thường khoái-lạc du-hí tự-tại.

 Lại có vô-lượng Ma-Hầu-La-Già Vương : Thiện-Huệ Vương, Thanh-Tịnh-Oai-Âm Vương, Thắng-Huệ-Trang-Nghiêm-Kế Vương, Diệu-Mục-Chủ Vương, Như-Đăng-Tràng-Vi-Chúng-Sở-Quy Vương, Tói-Thắng-Quang-Minh-Tràng Vương, Sư-Tử-Ức Vương, Chúng-Diệu-Trang-Nghiêm-Âm Vương, Tu-Di-Kiên-Cố Vương, Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Vương, có vô-lượng Ma-Hầu-La-Già Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Ma-Hầu-La-Già Vương này đều siêng tu-tập phương-tiện rộng lớn làm cho chúng-sanh dứt hẳn ngu-si.

 Lại có vô-lượng Dạ-Xoa Vương : Tỳ-Sa-Môn Vương, Tự-Tại-Âm Vương, Nghiêm-Trì-Khí-Trượng Vương, Đại-Trí-Huệ Vương, Diệm-Nhãn-Chủ Vương, Kim-Cang-Nhãn Vương, Dũng-Kiện-Tý Vương, Dũng-Địch-Quân Vương, Phú-Tư-Tài Vương, Lực-Hoại-Cao-Sơn Vương, có vô-lượng Dạ-Xoa Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Dạ-Xoa Vương này đều siêng thủ-hộ tất cả chúng-sanh.

 Lại có vô-lượng Đại-Long Vương : Tỳ-Lâu-Bát-Xoa Vương, Ta-Kiệt-La Vương, Vân-Âm-Diệu-Tràng Vương, Diệm-Khẩu-Hải-Quang Vương, Phổ-Cao-Vân-Tràng Vương, Đức-Xoa-Ca-Vân-Tràng Vương, Phổ-Vận-Đại-Thinh Vương, Vô-Nhiệt-Não Vương, có vô-lượng Đại-Long Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Long-Vương này đều siêng-năng kéo mây rưới mưa làm tiêu trừ sự phiền-não cho chúng-sanh.

 Lại có vô-lượng Cưu-Bàn-Trà Vương : Tăng-Trưởng Vương, Long-Chúa-Vương, Thiện-Trang-Nghiêm-Tràng Vương, Phổ-Nhiêu-Ích-Hành-Vương, Thậm-Khả-Bố-Úy Vương, Mỹ-Mục-Trang-Nghiêm Vương, Cao-Phong-Huệ Vương, Dũng-Kiện-Tý Vương, Vô-Biên-Tịnh-Hoa-Nhãn Vương, Quảng-Đại-Thiên-Diệu-A-Tu-La-Nhãn Vương, có vô-lượng Cưu-Bàn-Trà Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Cưu-Bàn-Trà Vương này đều siêng tu-học pháp môn vô-ngại phóng quang-minh lớn.

 Lại có vô-lượng Càn-Thác-Bà Vương : Trì-Quốc-Càn-Thác-Bà Vương, Thọ-Quang Vương, Tịnh-Mục Vương, Hoa-Quang Vương, Phổ-Âm Vương, Nhạo-Diệu-Động-Diêu-Mục Vương, Diệu-Âm-Sư-Tử-Tràng Vương, Phổ-Phóng-Bửu-Quang-Minh Vương, Kim-Cang-Thọ-Hoa-Tràng Vương, Nhạo-Phổ-HIện-Quang-Nghiêm Vương, có vô-lượng Càn-Thác-Bà Vương như vậy làm thượng-thủ. Các Càn-Thác-Bà Vương này đều tin hiểu sâu xa đối với đại-pháp, hoan-hỷ kính mến, siêng-năng tu-tập chẳng mỏi nhàm.

 Lại có vô-lượng Nguyệt-Thiên-Tử : Nguyệt-Thiên-Tử, Hoa-Vương-Kế-Quang-Minh Thiên-Tử, Chúng-Diệu-Tịnh-Quang-Minh Thiên-Tử, An-Lạc-Thế-Gian-Tâm Thiên-Tử, Thọ-Vương-Nhãn-Quang-Minh Thiên-Tử, Thị-Hiện-Thanh-Tịnh-Quang Thiên-Tử, Phổ-Du-Bất-Động-Quang Thiên-Tử, Tinh-Tú-Vương Tự-Tại Thiên-Tử, Tịnh-Giác-Nguyệt Thiên-Tử, Đại-Oai-Đức-Quang-Minh Thiên-Tử, có vô-lượng Nguyệt-Thiên-Tử như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Tử này đều siêng năng mở bày tâm-bửu của chúng-sanh.

 Lại có vô-lượng Nhựt-Thiên-Tử : Nhựt-Thiên-Tử, Quang-Diệu-Nhãn Thiên-Tử, Tu-Di-Quang-Khả-Úy-Kính-Tràng Thiên-Tử, Ly-Cấu-Bửu-Trang-Nghiêm Thiên-Tử, Dũng-Mãnh-Bất-Thối-Chuyển Thiên-Tử, Diệu-Hoa-Anh-Quang-Minh Thiên-Tử, Tói-Thắng-Tràng-Quang-Minh Thiên-Tử, Bửu-Kế-Phổ-Quang-Minh Thiên-Tử, Quang-Minh Nhãn Thiên-Tử, Trì-Thắng-Đức Thiên-Tử, Phổ-Quang-Minh Thiên-Tử, có vô-lượng Nhựt-Thiên-Tử như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Tử này đều siêng tu-tập lợi ích chúng-sanh thêm lớn căn lành cho họ.

 Lại có vô-lượng Đao-Lợi Thiên-Vương : Thích-Ca-Nhơn-Đà-La Thiên-Vương, Phổ-Xưng-Mãn-Âm Thiên-Vương, Từ-Mục-Bửu-Kế Thiên-Vương, Bửu-Quang-Tràng-Danh-Xưng Thiên-Vương, Phát-Sanh-Hỷ-Lạc-Kế Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Chánh-Niệm Thiên-Vương, Tu-Di-Thắng-Âm Thiên-Vương, Thành-Tựu-Niệm Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Tịnh-Hoa-Quang Thiên-Vương, Tự-Tại-Quang-Minh-Năng-Giác-Ngộ Thiên-Vương, có vô-lượng Đao-Lợi Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng phát khởi phước-nghiệp rộng lớn của tất cả thế-gian.

 Lại có vô-lượng Dạ-Ma Thiên-Vương : Thiện-Thời-Phần Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương, Vô-Tận-Huệ-Công-Đức-Tràng Thiên-Vương, Thiện-Biến-Hóa-Đoan-Nghiêm Thiên-Vương, Tổng-Trì-Đại-Quang-Minh Thiên-Vương, Bất-Tư-Nghì-Trí-Huệ Thiên-Vương, Luân-Tê Thiên-Vương, Quang-Diệm Thiên-Vương, Quang-Chiếu Thiên-Vương, Phổ-Quan-Sát-Đại-Danh-Xưng Thiên-Vương, có vô-lượng Dạ-Ma Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng năng tu tập căn lành rộng lớn, thường có lòng hỷ-túc.

 Lại có bất-tư-nghì số Đâu-Suất Thiên-Vương : Tri-Túc Thiên-Vương, Hỷ-Lạc-Hải-Kế Thiên-Vương, Tối-Thắng-Công-Đức-Tràng Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo Diệu-Mục Thiên-Vương, Bửu-Phong-Tịnh-Nguyệt Thiên-Vương, Tói-Thắng-Dũng-Kiện-Lực Thiên-Vương, Kim-Cang-Diệu-Quang-Minh Thiên-Vương, Tinh-Tú-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Trang-Nghiêm Thiên-Vương, có bất-tư-nghì Đâu-Suất Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng trì-niệm danh-hiệu của tất cả chư Phật.

 Lại có vô-lượng Hóa-Lạc Thiên-Vương : Thiện-Biến-Hóa Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Âm-Quang-Minh Thiên-Vương, Biến-Hóa-Lực-Quang-Minh Thiên-Vương, Trang-Nghiêm-Chủ Thiên-Vương, Niệm-Quang Thiên-Vương, Tói-Thượng-Vân-Âm Thiên-Vương, Chúng-Diệu-Tối-Thắng-Quang Thiên-Vương, Diệu-Kế-Quang-Minh Thiên-Vương, Thành-Tựu-Hỷ-Huệ Thiên-Vương, Hoa-Quang-Kế Thiên-Vương, Phổ-Kiến-Thập-Phương Thiên-Vương, có vô-lượng Hóa-Lạc Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng điều phục tất cả chúng-sanh cho họ được giải-thoát.

Lại có vô-số Tha-Hóa-Tự-Tại Thiên-Vương : Đắc-Tự-Tại Thiên-Vương, Diệu-Mục chủ Thiên-Vương, Diệu-Quang-Tràng Thiên-Vương, Dõng-Mãnh-Huệ Thiên-Vương, Diệu-Âm-Cú Thiên-Vương, Diệu-Quang-Tràng Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Cảnh-Giới-Môn Thiên-Vương, Diệu-Luân-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương, Hoa-Nhị-Huệ-Tự-Tại Thiên-Vương, Nhơn-Đà-La-Lực-Diệu-Trang-Nghiêm-Quang-Minh Thiên-Vương, có vô-số tự-tại Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng tu-tập pháp-môn rộng lớn phương-tiện tự-tại.

 Lại có vô-số Đại-Phạm Thiên-Vương : Thi-Khí Thiên-Vương, Huệ-Quang Thiên-Vương, Thiện-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương, Phổ-Vân-Âm Thiên-Vương, Quán-Thế-Ngôn-Âm-Tự-Tại Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Quang-Minh-Nhãn Thiên-Vương, Quang-Biến-Thập-Phương Thiên-Vương, Biến-Hóa-Âm Thiên-Vương, Quang-Minh-Chiếu-Diệu-Nhãn Thiên-Vương, Duyệt-Ý-Hải-Âm Thiên-Vương, có vô-số Phạm-Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều đủ đại-từ thương xót chúng-sanh, phóng quang chiếu khắp làm cho chúng-sanh đều vui đẹp.

 Lại có vô-lượng Quang-Âm Thiên-Vương : Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương, Thanh-Tịnh-Diệu-Quang Thiên-Vương, Năng-Tự-Tại-Âm Thiên-Vương, Tối-Thắng-Niệm-Trí Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Thanh-Tịnh-Diệu-Âm Thiên-Vương, Thiện-Tư-Duy-Âm Thiên-Vương, Phổ-Âm-Biến-Chiếu Thiên-Vương, Thậm-Thâm-Quang-Âm Thiên-Vương, Vô-Cấu-Xưng-Quang-Minh Thiên-Vương, Tối-Thắng-Tịnh-Huệ-Quang Thiên-Vương, có vô-lượng Quang-Âm Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều an trụ nơi pháp-môn hỉ-lạc tịch-tịnh rộng-lớn vô-ngại.

 Lại có vô-lượng Biến-Tịnh Thiên-Vương : Thanh-Tịnh-Danh-Xưng Thiên-Vương, Tối-Thắng-Kiến Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Đức Thiên-Vương, Tu-Di-Âm Thiên-Vương, Tịnh-Niệm-Nhãn Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Tối-Thắng-Quang-Chiếu Thiên-Vương, Thế-Gian Tự-Tại Chúa Thiên-Vương, Quang-Diệm Tự-Tại Thiên-Vương, Nhạo-Tư-Duy-Pháp-Biến-Hóa Thiên-Vương, Biến-Hóa-Tràng Thiên-Vương, Tinh-Tú-Âm-Diệu-Trang-Nghiêm Thiên-Vương, có vô-lượng Biến-Tịnh Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều đã an-trụ pháp-môn rộng-lớn, siêng làm lợi ích cho thế-gian.

 Lại có vô-lượng Quảng-Quả Thiên-Vương : Ái-Nhạo-Pháp-Quang-Minh-Tràng Thiên-Vương, Thanh-Tịnh-Trang-Nghiêm Hải Thiên-Vương, Tối-Thắng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương, Tự-Tại-Trí-Huệ-Tràng Thiên-Vương, Nhạo-Tịch-Tịnh Thiên-Vương, Phổ-Trí-Nhãn Thiên-Vương, Nhạo-Triền-Huệ Thiên-Vương, Thiện-Chủng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương, Vô-Cấu-Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương, Quảng-Đại-Thanh-Tịnh-Quang Thiên-Vương, có vô-số lượng Quảng-Quả Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều dùng pháp tịch-tịnh mà làm cung-điện và an-trụ trong đó.

 Lại có vô-số Đại-Tự-Tại Thiên-Vương : Diệu-Diệm-Hải Thiên-Vương, Tự-Tại-Danh-Xưng-Quang Thiên-Vương, Thanh-Tịnh-Công-Đức-Nhãn Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Đại-Huệ Thiên-Vương, Bất-Động-Quang-Tự-Tại Thiên-Vương, Diệu-Trang-Nghiêm-Nhãn Thiên-Vương, Thiện-Tư-Duy-Quang-Minh Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Đại-Trí Thiên-Vương, Phổ-Âm-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương, Cực-Tinh-Tấn-Danh-Xưng-Quang Thiên-Vương, có vô-số Đại-Tự-Tại Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng quán sát pháp vô tướng, chỗ thật hành bình đẳng.

 (1) Lúc bấy giờ, hải-chúng đều đã vân tập nơi đạo-tràng của Như-Lai. Tất cả đều nhất tâm chiêm-ngưỡng Đức Thế-Tôn.

 (1) : Hán bộ quyển 2.

 Cả chúng hội này đều đã rời tất cả tâm cấu-nhiễm phiền-não và những tập-khí thừa, xô ngã tòa núi trọng-chướng, được thấy Phật không bị trệ-ngại. Đại-chúng này, từ vô-lượng kiếp xa xưa, đã được sự nhiếp-thọ của Đức Tỳ-Lô-Giá-Na Phật, trong thời ký tu bồ-tát-hạnh. Họ đã được giáo-hóa thành-thục và đều được an-trụ nơi đạo nhứt-thiết-chủng-trí, đã vun trồng vô-lượng đức lành và đều được đại-phước, đã vào nơi nguyện hải phương-tiện, chỗ thật hành đều hoàn-toàn thanh-tịnh, đã khéo xuất-ly, thường thấy Phật được rõ ràng, dùng sức thắng-giải vào trong biển lớn công-đức của Như-Lai, đã được du-hí thần-thông nơi môn giải-thoát của chư Phật.

II.- CHƯ THIÊN VƯƠNG GIẢI THOÁT MÔN.

Diệu-Diệm-Hải Đại-Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn có sức phương-tiện tịch-tịnh khắp pháp-giới hư-không-giới.

Tự-Tại-Danh-Xưng-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát khắp tất cả pháp đều tự-tại.

Thanh-Tịnh-Công-Đức-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết tất cả các pháp vô-tướng, không sanh-diệt, không lai khứ, vô-công-dụng-hạnh.

Khả-Ái-Nhạo-Đại-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn biển trí-huệ hiện thấy thật-tướng của tất cả pháp.

Bất-Động-Quang-Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn đại-định phương-tiện đem lại vô-biên sự an-lạc cho chúng-sanh.

Diệu-Trang-Nghiêm-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát pháp tịch-tịnh dứt những si-mê bố-úy.

Thiện-Tư-Duy-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn công-hạnh tư-duy khéo vào vô-biên cảnh-giới chẳng khởi tất cả cõi hữu-lậu.

Khả-Ái-Nhạo-Đại-Trí Thiên-Vương được giải-thoát-môn đến thuyết pháp khắp mười phương nhưng vẫn bất-động, vô-sở-y.

Phổ-Âm-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn vào cảnh-giới tịch-tịnh, khắp hiện quang-minh của Phật.

Danh-Xưng-Quang-Thiện-Tinh-Tấn Thiên-Vương được giải-thoát-môn an-trụ nơi chỗ tự-ngộ, mà dùng vô-biên cảnh-giới rộng lớn làm cảnh sở-duyên.

Bấy giờ, Diệu-Diệm-Hải Thiên-Vương, nương oai lực của Phật, quan sát khắp các chúng Đại-Tự-Tại-Thiên, rồi nói kệ rằng :
Thân Phật phổ-biến các đại-hội

Đầy khắp pháp-giới không cùng tận
Tịch diệt vô-tánh bất-khả-thủ
Vì cứu thế-gian mà xuất hiện.
Như-Lai Pháp-Vương xuất thế-gian
Thắp đèn diệu-pháp chiếu cõi đời
Cảnh-giới Vô-biên cũng vô-tận
Đây, chỗ chứng của Tự-Tại-Danh.
Phật bất tư-nghị rời phân-biệt
Rõ mười phương đều không có tướng
Mở đạo thanh-tịnh để dạy đời
Tịnh-Nhãn Thiên-Vương quan-sát thấy.
Như-Lai trí-huệ vô-biên-tế
Tất cả thế-gian chẳng lường được
Diệt lòng si tối của chúng-sanh
Đại-Huệ Thiên-Vương được an-trụ
Như-Lai công-đức bất tư-nghị
Chúng-sanh thấy Phật hết phiền-não
Khiến khắp thế-gian được an vui
Bất-Động Thiên-Vương đã được thấy.
Chúng-sanh tối tăm thường lầm lỗi
Như-Lai dạy cho pháp tịch-tịnh
Là đèn trí-huệ sáng soi đời
Diệu-Nhãn Thiên-Vương có thể biết.
Sắc thân tịnh-diệu của Như-Lai
Hiện khắp mười phương không gì sánh
Thân Phật vô-tánh vô-sở-y
Thiện-Tư Thiên-Vương quan-sát được.
Thinh Âm của Phật vô-hạn ngại
Kẻ đáng được ngộ đều được nghe
Nhưng Phật vắng-lặng thường bất-động
Nhạo-Trí Thiên-Vương chứng môn này.
Như-Lai tịch-tịnh, bực giải-thoát
Hiện khắp mười phương không sót chỗ
Quang-minh soi sáng khắp thế-gian
Nghiêm-Tràng Thiên-Vương đã được thấy.
Vô-biên kiếp-hải thuở quá-khứ
Phật vì chúng-sanh cầu giác-đạo
Vô-lượng thần-thông độ muôn loài
Danh-Xưng Thiên-Vương đã thấy được.

Khả-Ái-Nhạo-Pháp-Quang-Minh-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát khắp căn-cơ tất cả chúng-sanh để thuyết-pháp dứt nghi.

Tịnh-Trang-Nghiêm-Hải Thiên-Vương được môn giải-thoát theo sự tưởng niệm làm cho được thấy Phật.

Tối-Thắng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương được môn giải-thoát thân pháp-tánh bình-đẳng trang-nghiêm vô-sở-y.

Tự-Tại-Trí-Huệ-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả các pháp thế-gian, trong một niệm an lập bất tư-nghì biển trang-nghiêm.

Nhạo-Tịch-Tịnh Thiên-Vương được giải-thoát-môn nơi một lỗ chân lông hiện bất tư-nghì Phật-độ không chướng-ngại.

Phổ-Trí-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn quán-sát pháp-giới.

Nhạo-Truyền-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn vì tất cả chúng-sanh trong vô-biên kiếp thường xuất hiện vô-lượng thân.

Thiện-Chủng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn quán tất cả cảnh-giới thế-gian chứng nhập pháp-giới bất tư-nghì.

Vô-Cấu-Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-thị pháp xuất-yếu cho tất cả chúng-sanh.

Quảng-Đại-Thanh-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát tất cả chúng-sanh đáng được hóa-độ làm cho họ chứng nhập Phật-pháp.

Lúc đó Khả-Ái-Nhạo-Pháp-Quang-Minh-Tràng Thiên-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả thiên-chúng Thiểu-Quảng-Thiên, Vô-Lượng-Quảng-Thiên, Quảng-Quả-Thiên rồi kệ rằng :

Cảnh-giới của Phật bất tư-nghì

Tất cả chúng-sanh chẳng lường được

Khiến chúng-sanh kia đều tin hiểu

Ý nguyện rộng lớn không cùng tận.

Nếu có chúng-sanh kham thọ pháp

Thần-lực của Phật dìu-dắt họ

Khiến họ thường thấy Phật hiện tiền

Nghiêm-Hải-Thiên-Vương thấy như vậy.

Tất cả pháp tánh vô-sở-y

Phật hiện thế-gian cũng như vậy

Khắp trong các cõi không chỗ nương

Nghĩa này, Thắng-Huệ quan-sát được.

Theo lòng chúng-sanh chỗ mong muốn

Thần-lực của Phật đều hiện được

Mỗi mỗi sai khác bất tư-nghì

Huệ-Tràng Thiên-Vương đã được chứng.

Bao nhiêu cõi nước thuở quá-khứ

Trong lỗ chân-lông hiện đủ cả

Đây là chư Phật đại thần-thông

Tịch-Tịnh Thiên-Vương tuyên-thuyết được.

Tất cả pháp-môn không cùng tận

Hội trong đạo-tràng của một pháp

Pháp-tánh như vậy Phật nói ra

Môn phương-tiện này Trí-Nhãn biết.

Bao nhiêu cõi nước ở mười phương

Xuất hiện trong đó mà thuyết-pháp

Thân Phật không đến cũng không đi

Đây, cảnh-giới của Nhạo-Truyền-Huệ.

Phật xem thế-pháp như vang bóng

Vào chỗ rất sâu của pháp kia

Nói các pháp-tánh thường lặng yên

Thiện-Chủng Thiên-Vương hay thấy biết.

Phật khéo rõ biết các cảnh-giới

Theo cơ chúng-sanh rưới pháp mầu

Dạy môn xuất-yếu bất-tư-nghì

Tịch-Tịnh Thiên-Vương hay ngộ nhập.

Thế-Tôn thường dùng từ-bi lớn

Vì độ chúng-sanh mà hiện thân

Bình-đẳng thuyết-pháp đều được nhờ

Quảng-Đại Thiên-Vương đã chứng được.

Thanh-Tịnh-Huệ-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ thấu đạo phương-tiện giải-thoát tất cả chúng-sanh.

Tối-Thắng-Kiến Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp thị-hiện theo chỗ ưa thích của tất cả chư-thiên như vang, như bóng.

Tịch-Tịnh-Đức Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện lớn trang-nghiêm thanh-tịnh khắp tất cả cảnh-giới Phật.

Tu-Di-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn mãi lưu chuyển trong biển sanh-tử theo các chúng-sanh.

Tịnh-Niệm-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn nghĩ nhớ công-hạnh điều-phục chúng-sanh của Như-Lai.

Khả-Ái-Nhạo-Phố-Chiếu Thiên-Vương được giải-thoát-môn vô-lượng phổ-môn Đà-La-Ni thường diễn thuyết.

Thế-Gian-Tự-Tại-Chủ Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể làm cho tất cả chúng-sanh gặp Phật, sanh tín-tâm.

Quang-Diệm-Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể làm cho tất cả chúng-sanh nghe pháp tin mừng mà được xuất ly.

Nhạo-Tư-Duy-Pháp-Biến-Hóa Thiên-Vương được giải-thoát-môn chứng nhập công-hạnh điều-phục của tất cả bồ-tát vô-biên vô-tận như hư-không.

Biến-Hóa-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn bi, trí rộng lớn quan-sát vô-lượng phiền-não của chúng-sanh.

Tinh-Tú-Âm-Diệu-Trang-Nghiêm Thiên-Vương được giải-thoát-môn phóng quang-minh hiện thân khẩn ý của Phật nhiếp hóa chúng-sanh.

Lúc đó Thanh-Tịnh-Huệ-Danh-Xưng Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả thiên-chúng Thiểu-Tịnh-Thiên, Vô-lượng-Tịnh-Thiên, Biến-Tịnh-Thiên rồi nói kệ rằng :

Rõ biết pháp-tánh là vô-ngại

Hiện khắp mười phương vô-lượng cõi

Nơi cảnh-giới Phật chẳng nghĩ bàn

Khiến chúng đồng quy biển giải-thoát.

Như-Lai ở đời vô-sở-y

Hiện trong các cõi như vang bóng

Pháp-tánh rốt ráo không khởi sanh

Thắng-Kiến Thiên-Vương được ngộ nhập.

Từ vô-lượng kiếp tu phương-tiện

Thanh-tịnh các cõi khắp mười phương

Pháp-giới bất-động thường như-như

Tịnh-Đức Thiên-Vương đã tỏ ngộ.

Chúng-sanh ngu-si bị chướng che

Mù tối thường ở trong sanh tử

Như-Lai dạy cho đạo sạch trong

Tu-Di-Âm Vương được giải-thoát.

Chư Phật thật hành đạo vô-thượng

Tất cả chúng-sanh không lường được

Thị-hiện các thứ phương-tiện-môn

Tịnh-Nhãn Thiên-Vương quan-sát rõ.

Như-Lai thường dùng môn tổng-trì

Nhiều như vi-trần trong các cõi

Dạy bảo chúng-sanh khắp mọi nơi

Phổ-Chiếu Thiên-Vương đã chứng nhập.

Như-Lai ra đời rất khó gặp

Qua vô-lượng kiếp gặp một lần

Làm cho chúng-sanh hiểu biết tin

Tự-Tại-Chủ Thiên đã chứng được.

Phật nói pháp-tánh đều vô-tánh

Rộng lớn rất sâu chẳng nghĩ bàn

Khiến khắp chúng-sanh khởi lòng tin

Quang-Diệm Thiên-Vương khéo rõ biết.

Tam thế Như-Lai công-đức đủ

Hoá-độ chúng-sanh bất tư-nghì

Suy-nghĩ nơi kia sanh mừng vui

Nhạo-Pháp Thiên-Vương khai diễn được.

Chúng-sanh chìm trong biển phiền-não

Kiến trược ngu-si rất đáng sợ

Như-Lai thương xót khiến thoát ly

Hoá-Tràng Thiên-Vương quan-sát thấy.

Như-Lai thường phóng đại quang-minh

Trong mỗi quang-minh vô-lượng Phật

Đều hiện Phật-sự hóa chúng-sanh

Diệu-Âm Thiên-Vương đã chứng nhập.

Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn thường hưởng-thọ vui tịch-tịnh mà có thể hóa hiện tiêu-diệt khổ thế-gian.

Thanh-Tịnh-Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn tâm đại bi tương-ứng lòng hỷ-lạc của tất cả chúng-sanh.

Tự-Tại-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn trong một niệm khắp hiện năng-lực phước-đức cho tất cả chúng-sanh trong vô-biên kiếp.
 

Tối-Thắng-Niệm-Trí Thiên-Vương được giải-thoát-môn khiến khắp tất cả thế-gian thành trụ hoại đều như hư-không thanh-tịnh.

Khả-Ái-Nhạo-Tịnh-Diệu-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn ưa thích tin nhận giáo pháp của tất cả thánh-nhơn.

Thiện-Tư-Duy-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể trải qua kiếp số diễn-thuyết nghĩa và phương-tiện của tất cả địa.

Diễn-Trang-Nghiêm-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện cúng-dường tất cả Bồ-Tát lúc từ Đâu-Suất Thiên-Cung giáng-sanh.

Thậm-Thâm-Quang-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát biển vô-tận thần-thông trí-tuệ.
 
 

Quảng-Đại-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn biển công-đức của tất cả chư Phật đầy đủ sức phương-tiện xuất hiện thế-gian.

Tối-Thắng-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn phát sanh lòng tin sâu ưa thích đối với nguyện-lực thuở trước của Như-Lai.

Lúc đó Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả thiên-chúng Thiểu-Quang Thiên, Vô-Lượng-Quang Thiên, Quang-Âm Thiên rồi nói kệ rằng :

Tôi nhớ Như-Lai thuở trước tu

Kính thờ cúng-dường vô-biên Phật

Như hạnh thanh-tịnh tính tâm xưa

Thừa Phật oai-thần nay điều thấy.

Thân Phật vô-tướng lìa cấu nhiễm

Thường trụ từ-bi luôn xót thương

Thế-gian ưu-khổ đều khiến trừ

Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát.

Phật-pháp rộng lớn không ngàn mé

Tất cả quốc-độ hiện vào trong

Cõi kia thành hoại đều chẳng đồng

Tự-Tại-Âm-Vương môn giải-thoát.

Như-Lai thần-lực không ai sánh

Hiện khắp mười phương cõi rộng lớn

Trang-Nghiêm Thanh-Tịnh thường hiện tiền

Niệm-Trí Thiên-Vương đã chứng được.

Vi-Trần số cõi khắp mười phương

Có bao nhiêu Phật đều thờ kính

Nghe pháp dứt nhiễm chẳng luống công

Diệu-Âm Thiên-Vương đã chứng nhập.

Phật trong vô-lượng vô-số kiếp

Diễn thuyết phương tiện không ai hơn

Phật-pháp vô-cùng cũng vô-biên

Thiên-Tư Thiên-Vương đã được thấy.

Như-Lai thần-biến vô-lượng môn

Một niệm hiện ở tất cả chỗ

Giáng-sanh thành-đạo phương-tiện lớn

Là môn giải-thoát của Nghiêm-Âm.

Thần-lực gia-hộ hay diễn-thuyết

Và hiện thần-thông của chư Phật

Làm cho thanh-tịnh theo căn cơ

Quang-Âm Thiên-Vương đã được chứng.

Như-Lai trí-huệ không ngằn mé

Thế-gian không sánh không nhiễm trước

Từ tâm ứng vật khắp hiện tiền

Danh-Xưng Thiên-Vương đã được ngộ.

Phật xưa tu tập bồ-đề hạnh

Cúng-dường thập-phương tất cả Phật

Ở trước chư Phật phát đạo tâm

Tối-Thắng Thiên-Vương đã thấy biết.

Thi-Khí-Phạm-Vương được giải-thoát-môn trụ khắp trong đạo-tràng mười-phương thuyết-pháp chỗ thật hành thanh-tịnh không nhiễm trước.

Huệ-Quang-Phạm-Vương được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh nhập chánh-thiền-định.

Thiện-Tư-Huệ-Quang-Minh Phạm-Vương được giải-thoát-môn vào khắp tất cả pháp bất tư-nghì.

Phổ-Vân-Âm Phạm-Vương được giải-thoát-môn vào tất cả biển âm thinh của chư Phật.

Quán-Thế-Ngôn-Âm-Tự-Tại Phạm-Vương được giải-thoát-môn có thể ghi nhớ phương-tiện giáo-hóa tất cả chúng-sanh của Bồ-Tát.

Tịch-Tịnh-Quang-Minh-Nhãn Phạm-Vương được giải-thoát-môn hiện tất cả tướng nghiệp báo thế-gian đều sai khác.

Phổ-Quang-Minh Phạm-Vương được giải-thoát-môn tùy phẩm loại sai khác của tất cả chúng-sanh đều hiện thân ra trước họ để điều-phục.

Biến-Hóa-Âm Phạm-Vương được giải-thoát-môn trụ cảnh-giới hành tướng tịch-diệt thanh-tịnh của tất cả pháp.

Quang-Diệu-Nhãn Phạm-Vương được giải-thoát-môn đối với tất cả cõi hữu-lậu không chấp-trước, không y chỉ, không ngằn mé, thường siêng xuất-hiện.

Duyệt-Y-Hải-Âm Phạm-Vương được giải-thoát-môn thường tư-duy quán-sát vô-tận pháp.

Lúc đó Thi-Khí Đại-Phạm-Vương thừa oai-lực của Phật quán-sát khắp tất cả thiên-chúng Phạm-Chúng Thiên, Phạm-Phụ Thiên, Đại-Phạm Thiên, rồi nói kệ rằng :

Thân Phật thanh-tịnh thường tịch diệt

Quang-minh chói sáng khắp thế-gian

Không tướng không hành không hình bóng

Ví như mây nổi giữa không-gian.

Phật-thân như vậy cảnh-giới định

Tất cả chúng-sanh không thể lường

Thị-hiện phương-tiện khó nghĩ bàn

Huệ-Quang Thiên-Vương đã ngộ được

Thế-giới vi-trần biển pháp-môn

Một lời diễn thuyết không còn sót

Kiếp-hải như vậy nói không cùng

Thiện-Tư Phạm-Vương được giải-thoát.

Viên-âm chư Phật khắp thế-gian

Chúng-sanh tùy loại đều được hiểu

Nhưng nơi âm-thinh vô-phân-biệt

Phổ-Âm Phạm-Vương ngộ như vậy.

Bao nhiêu chư Phật trong ba đời

Hướng đến phương-tiện bồ-đề hạnh

Tất cả đều hiện nơi Phật-thân

Âm-Tự-Tại Vương môn giải-thoát.

Tất cả chúng-sanh nghiệp sai khác

Tùy chỗ nhơn-cảm đều khác nhau

Thế-gian như vậy Phật hiện đều

Tịch-Tịnh-Quang Vương được ngộ-nhập.

Vô-lượng pháp-môn đều tự-tại

Điều-phục chúng-sanh khắp mười phương

Cũng chẳng phân-biệt nơi trong đây

Phổ-Quang Thiên-Vương đã rõ biết.

Phật thân vô-tận như hư-không

Vô-tướng vô-ngại khắp mười phương

Như-huyễn như-hóa khắp ứng hiện

Biến-Hóa Âm-Vương đã ngộ được.

Thân-tướng Như-Lai không ngằn mé

Trí-huệ âm-thinh cũng như thế

Hiện thân vô-trước ở thế-gian

Quang-Diệu Thiên-Vương đã chứng nhập.

Pháp-Vương an-trụ cung Diệu-pháp

Pháp-thân quang-minh soi tất cả

Pháp-tánh vô-tướng không gì bằng

Hải-Âm Phạm-Vương được giải-thoát.

Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn hiện tiền thành-thục vô-lượng chúng-sanh tự-tại.

Thiện-Mục-Chủ Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát sự vui của tất cả chúng-sanh làm cho họ được vào cảnh-giới vui của thánh-nhơn.

Diệu-Bửu-Tràng-Quan Thiên-Vương được giải-thoát-môn tùy theo những chỗ muốn hiểu biết của chúng-sanh làm cho họ thật hành.

Dũng-Mãnh-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp nhiếp tất cả nghĩa diễn-thuyết vì tất cả chúng-sanh.

Diệu-Âm-Cú Thiên-Vương được giải-thoát-môn ghi nhớ đại-từ rộng lớn của Như-Lai tăng tấn công-hạnh của tự-mình.

Diệu-Quang-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện đại-bi dứt trừ tất cả tràng kiêu-mạn.

Tịch-Tịnh-Cảnh Thiên-Vương được giải-thoát-môn điều-phục tâm sân hại của tất cả thế-gian.

Diệu-Luân-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn tùy sự nghĩ nhớ đều đến phó hội nơi đạo-tràng của vô-biên chư Phật mười phương.

Hoa-Quang-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn tùy tâm niệm của chúng-sanh khắp hiện thành chánh-giác.

Nhơn-Đà-La-Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn oai-lực tự-tại lớn vào khắp tất cả thế-gian.

Lúc đó Tự-Tại Thiên-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả Tha-Hóa-Tự-Tại Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng :

Phật-thân cùng khắp đồng pháp-giới

Khắp ứng chúng-sanh đều hiện tiền

Các thứ giáo-môn thường dạy trao

Nơi pháp tự-tại hai khai ngộ.

Thế-gian chỗ có các điều vui

Thánh tịch-diệt lạc là hơn hết

Trụ trong pháp-tánh lớn mênh-mông

Diệu-Nhãn Thiên-Vương quan-sát thấy.

Như-Lai xuất hiện khắp mười phương

Theo tâm chúng-sanh mà thuyết pháp

Tất cả lòng nghi đều dứt trừ

Diệu-Tràng Thiên-Vương được giải thoát.

Chư Phật khắp nơi diễn pháp mầu

Những pháp đã nói vô-lượng kiếp

Hay nói hết cả nơi một lời

Dũng-Mãnh Thiên-Vương đã rõ biết.

Đức từ rộng lớn của thế-gian

Chẳng bằng mảy lông của Đức Phật

Từ-tâm của Phật như hư-không

Diệu-Âm Thiên-Vương đã được ngộ.

Núi cao ngã-mạn của chúng-sanh

Phật-lực dứt trừ không còn sót

Công-dụng đại-bi của Như-Lai

Quang-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát.

Huệ-Quang thanh-tịnh khắp thế-gian

Những người được thấy trừ si ác

Các đường ác-đạo cũng được lìa

Tịnh-cảnh Thiên-Vương được tỏ ngộ.

Ánh-sáng chân lông hay diễn thuyết

Hiện chư Phật đồng số chúng-sanh

Tùy chỗ thích ưa đều được nghe

Nghiêm-Tràng Thiên-Vương môn giải thoát.

Như-Lai tự-tại chẳng hề lường

Pháp-giới hư-không đều đầy khắp

Tất cả chúng hội thấy rõ ràng

Hoa-Quang Thiên-Vương chứng nhập được.

Vô-lượng vô-biên biển đại kiếp
Hiện khắp mười phương mà thuyết-pháp
Chưa từng thấy Phật có đến đi
Diệu-Quang Thiên-Vương đã tỏ ngộ.
Thiện-Hóa Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai thị tất cả thần lực biến-hóa.

Tịch-Tịnh-Âm-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn rời bỏ tất cả phan duyên.

Biến-Hóa-Lực-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn trừ diệt tâm si-ám của tất cả chúng-sanh cho họ được đầy trí-huệ.

Trang-Nghiêm-Chủ Thiên-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện vô-biên âm-thinh vừa ý.

Niệm-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết vô-tận tướng phước-đức của tất cả chư Phật.

Tối-Thượng-Vân-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết khắp thứ lớp thành hoại của tất cả kiếp quá-khứ.

Thắng-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-ngộ trí-tuệ tất cả chúng-sanh.

Diệu-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn phóng-quang khắp đến hư-không giới mười phương.

Hỷ-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn sức tinh-tấn tất cả công việc làm không ai phá-hoại được.

Hoa-Quang-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết tất cả chúng-sanh tạo nghiệp thọ báo.

Phổ-Kiến-Thập-Phương Thiên-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện bất tư-nghì thân hình chúng-sanh sai khác.

Lúc đó Thiện-Hóa Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả Hóa-Lạc-Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng :

Thế-gian nghiệp-tánh chẳng nghĩ bàn

Phật vì quần-mê đều khai-thị

Khéo nói lý chơn-thật nhơn-duyên

Tất cả chúng-sanh nghiệp sai khác.

Các môn quán Phật vô-sở-Hữu

Mười phương tìm cầu bất-khả-đắc

Pháp-tánh thị-hiện không chơn thật

Tịch-Âm Thiên-Vương thấy pháp này.

Công hạnh Phật vô-lượng kiếp

Vì dứt si-mê cho thế-gian

Nên dùng tịnh-quang thường chiếu soi

Lực-Quang Thiên-Vương đã được ngộ.

Âm-thinh vi-diệu của thế-gian

Không thể sánh được tiếng của Phật

Phật dùng một tiếng khắp mười phương

Trang-Nghiêm Thiên-Vương môn giải-thoát.

Bao nhiêu phước-lực của thế-gian

Chẳng bằng một tướng nơi thân Phật

Phước-đức của Phật đồng hư-không

Niệm-Quang Thiên-Vương đã được thấy.

Tam thế có nhiều vô-lượng kiếp

Bao nhiêu hình tướng thành cùng hoại

Hiện đủ nơi trong chân lông Phật

Vân-Âm Thiên-Vương đã rõ biết.

Thập-phương hư-không có thể lường

Chân lông của Phật không lường được

Như vậy vô-ngại bất tư-nghì

Diệu-Kế Thiên-Vương đã tỏ ngộ.

Phật trong vô-lượng kiếp quá-khứ

Rộng tự-tại đầy đủ ba-la-mật

Tinh-tấn thật hành không mỏi nhàm

Hỷ-Huệ Thiên-Vương đã được biết.

Nhơn-duyên nghiệp-tánh bất tư-nghì

Phật vì thế-gian đều diễn-thuyết

Pháp-tánh thanh-tịnh vốn không nhơ

Hoa-Quang Thiên-Vương ngộ nhập được.

Ông nên quán Phật một chân lông

Tất cả chúng-sanh ở trong đó

Chúng cũng chẳng đến cũng chẳng đi

Phổ-Kiến Thiên-Vương đã hiểu biết.

Tri-Túc Thiên-Vương được giải-thoát-môn tất cả Phật xuất thế đều viên-mãn pháp-luân giáo-hóa.

Hỷ-Lạc-Hải-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn thân-quang-minh thanh-tịnh khắp hư-không giới.

Tối-Thắng-Công-Đức-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn nguyện-hải thanh-tịnh tiêu-diệt khổ thế-gian.

Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp hiện thân thuyết pháp.

Thiện-Mục Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp thanh-tịnh tất cả chúng-sanh giới.

Bửu-Phong-Nguyệt Thiên-Vương được giải-thoát-môn tạng vô-tận thường hiện-tiền giáo-hóa khắp thế-gian.

Dũng-Kiện-Lực Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-thị tất cả cảnh-giới chánh-giác của chư Phật.

Kim-Cang-Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn kiên-cố tâm bồ-đề của chúng-sanh làm cho không hư-hoại.

Tinh-Tú-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn chư Phật xuất thế đều thân cận quan-sát phương-tiện điều phục chúng-sanh.

Diệu-Trang-Nghiêm Thiên-Vương được giải-thoát-môn một niệm biết rõ tâm chúng-sanh tùy cơ ứng-hiện.

Lúc đó Tri-Túc Thiên-Vương, thừa oai-lực Phật, quan-sát khắp tất cả Đâu-Suất-Đà Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng :

Như-Lai rộng lớn khắp pháp-giới

Với các chúng-sanh đều bình-đẳng

Khắp ứng quần-sanh xiển pháp mầu

Khiến vào pháp nan-tư thanh-tịnh.

Tất cả chư Phật đều đến họp

Cung kính nghe pháp lại cúng-dường

Tinh-Tú-Tràng Vương đã được thấy.

Chúng-sanh tâm-hải chẳng nghĩ bàn

Không trụ không nương cũng không động

Phật nơi một niệm thấy rõ-ràng

Diệu-Trang-Nghiêm Vương khéo rõ biết.

Thời-Phần Thiên-Vương được giải-thoát-môn phát khởi thiện-căn của chúng-sanh khiến họ lìa hẳn ưu-não.

Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn vào khắp tất cả cảnh-giới.

Vô-Tận-Huệ-Công-Đức-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn sức đại-bi dứt trừ tất cả khổ hoạn.

Thiện-Hóa-Đoan-Nghiêm Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết tâm của tất cả chúng-sanh trong ba đời.

Tổng-Trì-Đại-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn đà-la-ni quang-minh ghi nhớ tất cả pháp không quên mất.

Bất-Tư-Nghị-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện bất tư-nghì khéo vào tự-tánh của tất cả nghiệp.

Luân-Tê Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện chuyển-pháp-luân thành-thục chúng-sanh.

Quang-Diệm Thiên-Vương được giải-thoát-môn quảng-đại-nhãn quan-sát khắp chúng-sanh mà đến điều-phục.

Quang-Chiếu Thiên-Vương được giải-thoát-môn siêu-xuất tất cả nghiệp-chướng chẳng thuận theo chỗ làm của ma.

Phổ-Quán-Sát-Đại-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn khéo dạy bảo tất cả thiên-chúng khiến thật hành tâm thanh-tịnh.

Lúc đó Thời-Phần Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả Dạ-Ma Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng :

Phật nơi vô-lượng kiếp lâu xa

Đã cạn thế-gian biển ưu-não

Mở rộng đạo ly-trần sạch trong

Soi sáng chúng-sanh đèn trí-huệ.

Như-Lai pháp-thân rất rộng lớn

Thập-phương biên-tế bất-khả-đắc

Tất-cả phương-tiện không thể lường

Diệu-Quang Thiên-Vương trí khéo nhập

Sanh lão bịnh tử, ưu bi khổ

Bức ngặt thế-gian không tạm dứt

Như-Lai xót thương nguyệt dứt trừ

Vô-Tận Thiên-Vương đã tỏ ngộ.

Phật trí như-huyễn không chướng-ngại

Nơi tất cả pháp đều thấu suốt

Vào trong tâm-hành của chúng-sanh

Cảnh-giới của Thiên-Vương Thiện-Hóa.

Tổng-Trì biên-tế bất-khả-đắc

Biện-tài đại-hải cũng vô-tận

Hay chuyển thanh-tịnh diệu pháp-luân

Đại-Quang Thiên-Vương môn giải-thoát.

Nghiệp-tánh rộng lớn không cùng tận

Trí-Huệ giác ngộ khéo khai-thị

Tất cả phương-tiện bất tư-nghì

Bất-Tư-Nghì Vương được ngộ nhập.

Chuyển bất-tư-nghì diệu-pháp-luân

Hiển-thị tu tập bồ-đề-đạo

Dứt hẳn các khổ của chúng-sanh

Luân-Tê Thiên-Vương môn phương-tiện.

Như-Lai chơn-thân vốn không hai

Tùy hình thế-gian khắp ứng hiện

Chúng-sanh đều thấy ở trước mình

Cảnh-giới này Diệm-Thiên đã chứng.

Chúng-sanh một phen thấy được Phật

Tất cả nghiệp-chướng sẽ trừ sạch

Lìa các nghiệp ma trọn không thừa

Là đạo sở-hành của Quang-Chiếu.

Tất cả chúng-hội như đại-hải

Phật ngự trong đó rất oai-diệu

Khắp rưới pháp vũ nhuận chúng-sanh

Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát.

Thích-Ca-Nhơn-Đà-La Thiên-Vương được giải-thoát-môn ghi nhớ chư Phật ba đời xuất thế nhẫn đến quốc-độ thành hoại đều thấy rõ rất vui-mừng.

Phổ-Xưng-Mãn-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể làm cho sắc thân của Phật rất thanh-tịnh rộng lớn thế-gian không gì sánh bằng.

Từ-Mục-Bửu-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn từ vân khắp che trùm.

Bửu-Quang-Tràng-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn hằng thấy Phật hiện các thứ thân hình tướng oai-đức ở trước tất cả thế-chủ.

Phát-Sanh-Hỷ-Lạc-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết thành ấp cung điện của tất cả chúng-sanh từ phước-nghiệp nào cảm ra.

Đoan-Chánh-Niệm Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-thị công-việc thành-thục chúng-sanh của chư Phật.

Cao-Thắng-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết tướng kiếp thành, kiếp hoại, chuyển biết của tất cả thế-gian.

Thành-Tựu-Niệm Thiên-Vương được giải-thoát-môn ghi nhớ hạnh điều-phục chúng-sanh của vị-lai Bồ-Tát.

Tịnh-Hoa-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết nhơn-duyên khoái-lạc của tất cả chư thiên.

Trí-Nhựt-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-thị thiện-căn thọ sanh của tất cả Thiên-Tử khiến không mê lầm.

Tự-Tại-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai ngộ tất cả thiên-chúng dứt hẳn các điều nghi.

Lúc đó Thích-Ca-Nhơn-Đà-La Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả Đao-Lợi thiên-chúng rồi nói kệ rằng :

Tôi nhớ tất cả tam-thế Phật

Bao nhiêu cảnh-giới đều bình-đẳng

Các quốc-độ kia hoại hoặc thành

Oai-thần của Phật đều được thấy.

Phật-thân rộng lớn khắp mười phương

Tướng-hảo quần-sanh đều lợi-ích

Quang-minh chói sáng khắp mọi nơi

Đạo này, Phổ-Xưng đã được thấy.

Đại-từ phương-tiện của Như-Lai

Kiếp xưa tu hành rất thanh-tịnh

Hoá đạo chúng-sanh thật vô-biên

Bửu-Kế Thiên-Vương đã tỏ ngộ.

Tôi nhớ công-đức của Pháp-Vương

Trên hết trong đời không ai sánh

Phát sanh quảng-đại hoan-hỉ tâm

Bửu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát.

Phật biết nghiệp lành của chúng-sanh

Các thứ thắng-nhơn sanh đại-phước

Điều khiến hiển hiện không có thừa

Hỉ-Kế Thiên-Vương đã được thấy.

Chư Phật xuất hiện khắp mười phương

Tất cả thế-gian đều cùng khắp

Quán-sát điều-phục tâm chúng-sanh

Chánh-Niệm Thiên-Vương đã tỏ ngộ.

Như-Lai trí thân mắt rộng lớn

Vi-Trần thế-giới đều thấy suốt

Như vậy cùng khắp nơi mười phương

Thắng-Âm Thiên-Vương được giải-thoát.

Phật-tử thật hành hạnh bồ-đề

Chân lông của Phật đều hiện đủ

Số kia vô-lượng bất-tư-nghì

Thành-Niệm Thiên-Vương đã thấy rõ.

Thế-gian tất cả sự an vui

Tất cả đều do Phật xuất-thế

Như-Lai công-đức bất-tư-nghì

Hoa-Quang Thiên-Vương môn giải-thoát.

Nếu niệm Như-Lai chút công-đức

Nhẫn đến một niệm tâm kính ngưỡng

Lo sợ ác-đạo đều dứt trừ

Trí-Nhãn Thiên-Vương được tỏ ngộ.

Trong pháp tịch-diệt đại thần-thông

Tùy chúng-sanh tâm đều khắp ứng

Bao nhiêu nghi hoặc khiến dứt trừ

Quang-Minh Thiên-Vương đã chứng được.
 
 

Nhựt-Thiên-Tử được giải-thoát-môn tịnh-quang chiếu khắp mười phương chúng-sanh tận kiếp vị-lai thường làm lợi ích.

Quang-Diệm-Nhãn Thiên-Tử được giải-thoát-môn dùng tất cả tùy loại ứng-thân khai ngộ chúng-sanh làm cho vào biển trí-huệ.

Tu-Di-Quang-Hoan-Hỉ-Tràng-Thiên-Tử được giải-thoát-môn làm chúa tất cả chúng-sanh khiến siêng tu vô-biên công-đức thanh-tịnh.

Tịnh-Bửu-Nhựt Thiên-Tử được giải-thoát-môn tu tất cả khổ-hạnh thâm-tâm hoan-hỉ.

Dũng-Mãnh-Bất-Thối-Chuyển-Thiên-Tử được giải-thoát-môn quang-minh vô-ngại soi khắp khiến tất cả chúng-sanh được thêm tinh sáng.

Diệu-Hoa-Anh-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn tịnh-quang chiếu khắp thân chúng-sanh khiến sanh lòng vui mừng tin hiểu.

Tối-Thắng-Tràng-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn quang-minh chiếu khắp tất cả thế-gian khiến thành-tựu những công-đức vi-diệu.

Bửu-Kế-Phổ-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn biển đại-bi hiện vô-biên cảnh-giới các thứ sắc tướng trang-nghiêm.

Quang-Minh-Nhãn Thiên-Tử được giải-thoát-môn làm cho chúng-sanh được pháp-nhãn thanh-tịnh thấy tạng pháp-giới.

Trì-Đức Thiên-Tử được giải-thoát-môn phát-sanh tâm thanh-tịnh tương-tục làm cho chẳng hư hoại.

Phổ-Vận-Hành-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn phổ-vận-nhựt-cung-điện chiếu-thập-phương chúng-sanh khiến việc làm được thành-tựu.

Lúc đó, Nhựt Thiên-Tử thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Nhựt-Thiên-Tử rồi nói kệ rằng :

Trí-huệ-quang Như-Lai rộng lớn

Chiếu khắp mười phương các quốc-độ

Chúng-sanh đều thấy Đức Như-Lai

Điều phục quần-mê nhiều phương-tiện.

Như-Lai sắc tướng thật vô-biên

Hiện thân theo lòng chúng-sanh thích

Khắp mở trí-huệ cho thế-gian

Diệm-Nhãn Thiên-Tử quan-sát thấy.

Phật-thân vô-tỉ không ai bằng

Quang-minh chiếu sáng khắp mười phương

Là bực vô-thượng hơn tất cả

Pháp-môn như vậy Hoan-Hỉ được.

Vì lợi cho đời tu khổ-hạnh

Qua lại các cõi vô-lượng kiếp

Quang-minh biến-tịnh như hư-không

Tịnh-Bửu Thiên-Tử đã được biết.

Phật diễn diệu-âm không chướng-ngại

Cùng khắp mười phương các quốc-độ

Đều sùng pháp-vị lợi quần-sanh

Phương-tiện như đây Dũng-Mãnh rõ.

Phóng quang-minh lớn bất-tư-nghì

Thanh-tịnh tất cả loài hàm-thức

Đều khiến phát sanh tin hiểu sâu

Hoa-Âm Thiên-Tử được ngộ nhập.

Thế-gian chỗ có những quang-minh

Chẳng bằng ánh-sáng chân lông Phật

Phật quang như vậy bất-tư-nghì

Thắng-Tràng Thiên-Tử được giải-thoát.

Tất cả chư Phật pháp như vậy

Ngồi cội bồ-đề thành chánh-giác

Khiến kẻ tà ác về đường lành

Bửu-Kế Thiên-Tử thấy như vậy.

Chúng-sanh ngu-si khổ tối tâm

Vì muốn cho họ được tịnh-nhãn

Nên Phật vì họ thắp huệ-đăng

Thiện-Mục Thiên-Tử quan-sát thấy.

Đấng tự-tại phương-tiện giải-thoát

Nếu ai được gặp cúng một lần

Phước này giúp họ lần chứng quả

Phương-tiện trên đây Trì-Đức được.

Vô-lượng môn trong một pháp-môn

Vô-lượng ngàn kiếp nói như vậy

Diễn-thuyết pháp-môn nghĩa nhiệm-mầu

Phổ-Vận-Quang Thiên đã hiểu rõ.

Nguyệt Thiên-Tử được giải-thoát-môn tịnh-quang chiếu khắp pháp-giới nhiếp hóa chúng-sanh.

Hoa-Vương-Kế-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn quan-sát tất cả chúng-sanh khiến họ vào khắp vô-biên pháp.

Chúng-Diệu-Tịnh-Quang Thiên-Tử được giải-thoát-môn rõ biết tâm niệm phan-duyên của tất cả chúng-sanh.

An-Lạc-Thế-Gian-Tâm Thiên-Tử được giải-thoát-môn đem sự vui bất-tư-nghì cho tất cả chúng-sanh.

Thọ-Vương-Nhãn-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn tùy thời thủ hộ khiến được thành-tựu như nông-gia gieo giống.

Xuất-hiện-Tịnh-Quang Thiên-Tử được giải-thoát-môn từ-bi cứu-hộ tất cả chúng-sanh khiến họ được thấy những sự thọ khổ thọ vui.

Phổ-Du-Bất-Động-Quang Thiên-Tử được giải-thoát-môn có thể cầm mặt nguyệt thanh-tịnh hiện khắp mười phương.

Tinh-Tú-Vương-Tự-Tại Thiên-Tử được giải-thoát-môn khai-thị tất cả pháp như huyễn như hư-không vô-tướng không tự-tánh.

Tinh-Giác-Nguyệt Thiên-Tử được giải-thoát-môn vì khắp tất cả chúng-sanh khởi công-dụng lớn.

Đại-Oai-Đức-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn dứt tất cả nghi hoặc.

Lúc đó Nguyệt Thiên-Tử thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chư thiên trong nguyệt cung-điện rồi kệ rằng :

Phật phóng quang-minh khắp thế-gian

Chiếu sáng mười phương các quốc-độ

Chuyển pháp rộng lớn bất-tư-nghì

Phá hẳn chúng-sanh nghiệp si-ám.

Cảnh-giới vô-biên lại vô-tận

Trong vô-lượng kiếp thường khai-thị

Thần-lực tự-tại độ quần-sanh

Hoa-Kế như vậy quan-sát Phật.

Tâm niệm chúng-sanh niệm niệm khác.

Phật trí rộng lớn đều rõ biết

Thuyết pháp cho họ được vui mừng

Diệu-Quang Thiên-Tử được giải thoát.

Chúng-sanh không có thật an vui

Mê chìm ác đạo thọ sự khổ

Như-Lai dạy họ pháp-tánh-môn

Lạc-Tâm Thiên-Tử suy gẫm thấy.

Như-Lai hy-hữu đại-từ-bi

Vì lợi chúng-sanh vào các cõi

Thuyết pháp khuyên họ khiến làm lành

Nhãn-Quang Thiên-Tử đã rõ biết.

Thế-Tôn khai-thị pháp quang-minh

Phân biệt thế-gian các nghiệp tánh

Chỗ làm thiện ác không mất hư

Tịnh-Quang Thiên-Tử lòng vui đẹp.

Phật là chỗ nương tất cả phước

Ví như địa-cầu gìn cung-điện

Khéo truyền đạo mầu rất an-vui

Phương-tiện như đây Bất-Động thấy.

Lửa trí sáng lớn cùng pháp-giới

Hiện hình vô số đồng chúng-sanh

Mở bày chân-thật vì muôn loài

Tinh-Tú-Vương Thiên được tỏ-ngộ.

Phật như hư-không không tự-tánh

Vì lợi chúng-sanh hiện thế-gian

Tướng-hảo trang-nghiêm như bóng hình

Tịnh-Giác Nguyệt-Thiên thấy như vậy

Chưn lông thân Phật diễn thinh Âm

Mây pháp thế-gian che trùm khắp

Người thấy kẻ nghe đều vui mừng

Đại-Oai-Đức Thiên được giải thoát.

III.- CHƯ THẦN VƯƠNG GIẢI THOÁT MÔN

Trì-Quốc Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn phương-tiện tự-tại nhiếp tất cả chúng-sanh.

Thọ-Quang Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn thấy khắp tất cả công-đức trang-nghiêm.

Tịnh-Mục Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn dứt hẳn ưu-khổ của tất cả chúng-sanh làm cho sanh lòng vui mừng.

Hoa-Quan Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn dứt hẳn tà-kiến mê-lầm của tất-cả chúng-sanh.

Hỉ-Bộ-Phổ-Âm Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn khắp che chở rưới nhuần tất cả chúng-sanh như mây che mát.

Nhạo-Diêu-Động-Mỹ-Mục Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn hiện thân xinh đẹp rộng lớn làm cho tất cả được an-vui.

Diệu-Âm-Sư-Tử-Tràng Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn danh đồn lớn tốt lan khắp mười phương.

Phổ-Phóng-Bửu-Quang-Minh Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn hiện tất cả thân thanh-tịnh quang-minh đại hoan-hỷ.

Kim-Cang-Thọ-Hoa-Tràng Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn kháp nhuần sum-sê tất cả cây cối làm cho người thấy vui-mừng.

Phổ-Hiện-Trang-Nghiêm Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn khéo vào tất cả cảnh-giới Phật cho chúng-sanh sự an-vui.

Lúc đó Trì-Quốc Càn-Thát-Bà Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Càn-Thát-Bà rồi nói kệ rằng :

Chư Phật cảnh-giới vô-lượng môn

Tất cả chúng-sanh chẳng vào được

Phật tánh thanh-tịnh như hư-không

Vì khắp thế-gian khai chánh-đạo.

Mỗi mỗi chưn lông của Như-Lai

Đầy đủ công-đức như biển cả

Tất cả thế-gian đều an-vui

Thọ-Quang Vương đây đã thấy được.

Biển khổ rộng lớn của thế-gian

Phật đều có thể tiêu trừ sạch

Phật nhiều phương-tiện đại từ bi

Tịnh-Mục Vương này hiểu biết được.

Mười phương cõi nước rộng vô biên

Trí-Quang của Phật đều sáng chói

Dứt trừ tất cả chấp ác tà

Môn-giải-thoát này Hoa-Quan được.

Phật từ thuở xưa vô-lượng kiếp

Tu tập đại-từ hạnh phương-tiện

Tất cả thế-gian đều an-vui

Phổ-Âm Thần-Vương hay ngộ nhập.

Phật thân thanh-tịnh đều thích thấy

Hay sanh thế-gian vui vô-lượng

Nhơn-quả giải-thoát thứ đệ thành

Diêu-Động Mỹ-Mục khéo khai thị.

Chúng-sanh mê lầm thường lưu chuyển

Ngu-si che chướng rất kín chắc

Như-Lai vì họ nói pháp mầu

Sư-Tử-Tràng-Vương diễn-thuyết được.

Như-Lai khắp hiện diệu sắc thân

Vô-lượng sai khác khắp chúng-sanh

Nhiều thứ phương-tiện soi thế-gian

Phổ-Phóng Bửu-Quang thấy như vậy.

Đại-Trí phương-tiện vô-lượng môn

Phật vì chúng-sanh mà khai diễn

Vào hạnh chơn-thật đại bồ-đề

Kim-Cang-Tràng-Vương khéo quan-sát.

Trong một sát-na, trăm ngàn kiếp

Phật-lực hay hiện không động diêu

Khắp đem an-lạc thí quần-sanh

Phổ-Hiện Trang-Nghiêm môn giải-thoát.

Tăng-Trưởng-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn trừ diệt tất cả oán-thù.

Long-Chúa-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn tu-tập vô-biên công-hạnh.

Trang-Nghiêm-Tràng-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn biết tất cả lòng ưa thích của chúng-sanh.

Nhiêu-Ích-Hạnh Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khắp thành-tựu công-hạnh thanh-tịnh sáng-suốt.

Khả-Bố-Úy-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khai-thị đạo an-ổn vô-úy cho tất cả chúng-sanh.

Diệu-Trang-Nghiêm-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn tiêu-trừ biển ái-dục của tất cả chúng-sanh.

Cao-Phong-Huệ Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khắp hiện mây sáng chói che muôn loài.

Dũng-Kiện-Tý-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khắp phóng quang-minh dứt chướng nặng như núi.

Vô-Biên-Tịnh-Hoa-Nhãn Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khai-thị tâm đại-bi bất thối-chuyển.

Quảng-Đại-Diện-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn hiện thân lưu chuyển trong các loài.

Lúc đó Tăng-Trưởng Cưu-Bàn-Trà-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Cưu-Bàn-Trà mà nói kệ rằng :

Thành-tựu nhẫn-lực Thế-Đạo-Sư

Vì người tu hành vô-lượng kiếp

Lìa hẳn kiêu-mạn cùng mê lầm

Nên thân của Phật rất nghiêm tịnh.

Từ xưa Đức Phật đã tu hành

Giáo-hóa thập phương vô-lượng chúng

Các thứ phương-tiện lợi quần-sanh

Môn giải-thoát này Long-Chúa được.

Phật dùng đại-trí cứu chúng-sanh

Thấy biết rõ ràng tâm của họ

Phương-tiện tự-tại khéo dắt-dìu

Nghiêm-Tràng-Vương thấy lòng hoan-hỷ.

Thần-thông ứng-hiện như bóng vang

Pháp-luân như không thường chơn thật

Vô-ương số kiếp ở nơi đời

Nhiêu-Ích-Hạnh-Vương đã được chứng.

Chúng-sanh mù lòa thường tối tâm

Phật quang chiếu hiện đường an-ổn

Cứu hộ muôn loài khổ được trừ

Khả-Bố-Úy-Vương quan-sát thấy.

Biển dục trôi chìm đủ sự khổ

Trí-Quang chiếu khắp đều tiêu diệt

Khổ đã dứt trừ dạy pháp mầu

Diệu-Trang-Nghiêm-Vương được tỏ ngộ.

Phật thân phổ-ứng người đều thấy

Nhiều môn phương-tiện độ cs

Tiếng như sấm nổ rưới mưa pháp

Cao-Phong-Huệ-Vương được chứng nhập.

Quang-minh thanh-tịnh thường lợi-ích

Gặp được Phật quang tiêu chướng nặng

Công-đức của Phật vốn vô-biên

Thâm lý như đây Dũng-Tý biết.

Vì muốn an-vui các chúng-sanh

Phật tu đại-bi vô-lượng kiếp

Tất cả khốn khổ phương-tiện trừ

Vô-Biên-Tịnh-Hoa đã thấy rõ.

Thần-thông tự-tại bất-tư-nghì

Thân Phật hiện khắp mười phương cõi

Nhưng vẫn bất động không khứ lai

Quảng-Đại-Diện-Vương đã hiểu rõ.

Tỳ-Lâu-Bát-Xoa Long-Vương đã được giải-thoát-môn tiêu diệt tất cả khổ hoạn của loài rồng.

Ta-Kiệt-La Long-Vương được giải-thoát-môn trong một niệm chuyển hình rồng hiện vô-lượng thân chúng-sanh.

Vân-Âm-Tràng Long-Vương được giải-thoát-môn ở trong các loài dùng tiếng thanh-tịnh nói vô-biên danh-hiệu của chư Phật.

Diệm-Khẩu Long-Vương được giải-thoát-môn hiện khắp vô-biên thế-giới kiến lập sai khác.

Diệm-Nhãn Long-Vương được giải-thoát-môn Như-Lai từ mẫn trừ diệt sân-si của tất cả chúng-sanh.

Vân-Tràng Long-Vương được giải-thoát-môn khai-thị phước-đức hỷ lạc lớn cho tất cả chúng-sanh.

Đức-Xoa-Ca Long-Vương được giải-thoát-môn dùng tiếng thanh-tịnh cứu-hộ dứt trừ tất cả sự bố-úy.

Vô-Biên-Bộ-Long-Vương được giải-thoát-môn thị hiện tất cả sắc thân của Phật và trụ kiếp thứ-đệ.

Thanh-Tịnh-Sắc-Tốc-Tật Long-Vương được giải-thoát-môn xuất sanh sự ưa thích vui mừng lớn cho tất cả chúng-sanh.

Phổ-Hành-Đại-Âm Long-Vương được giải-thoát-môn thị hiện tất cả âm-thanh vô-ngại bình-đẳng thích ý.

Vô-Nhiệt-Não Long-Vương được giải-thoát-môn dùng mây đại-bi che khắp dứt sự khổ của tất cả thế-gian.

Lúc đó Tỳ-Lâu-Bát-Xoa Long-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả long-chúng rồi nói kệ rằng :

Quan-sát Như-Lai pháp chơn thường

Tất cả chúng-sanh đều lợi-ích

Dùng lòng đại-từ luôn xót thương

Cứu kẻ trôi chìm lo sợ khổ.

Tất cả chúng-sanh đều sai khác

Một chưn lông Phật đủ thị-hiện

Thần-thông biến-hóa khắp thế-gian

Ta-Kiệt Long-Vương quan-sát thấy.

Phật dùng thần-thông không hạn lượng

Rộng nói danh-hiệu khắp chúng-sanh

Tùy lòng ưa thích đều được nghe

Vân-Âm Long-Vương được tỏ ngộ.

Vô-lượng vô-biên các quốc-độ

Có thể đem vào một chưn lông

Như-Lai an-tọa chúng-hội kia

Diệm-Khẩu Long-Vương đã thấy được.

Tất cả chúng-sanh lòng sân hận

Ngu-si ràng buộc chìm biển khổ

Như-Lai xót thương đều dứt trừ

Diệm-Nhãn Long-Vương quan-sát thấy.

Bao nhiêu phước-đức của chúng-sanh

Trong chưn lông Phật đều hiển-hiện

Hiện rồi đồng về biển đại phước

Vân-Tràng Long-Vương đã quan-sát.

Chưn lông thân Phật phát trí-quang

Trí-quang khắp nơi thuyết diệu-pháp

Chúng-sanh được nghe hết sợ lo

Đức-Xoa Long-Vương đã được ngộ.

Tam thế tất cả chư Như-Lai

Quốc-độ trang-nghiêm kiếp thứ-đệ

Như vậy đều hiện nơi Phật thân

Biên-Bộ Long-Vương được thấy biết.

Như-Lai công-hạnh thuở xa xưa

Cúng-dường tất cả vô-lượng Phật

Cúng rồi thêm lớn lòng vui-mừng

Tốc-Tật Long-Vương được chứng nhập.

Âm-thinh của Phật thuận theo loài

Vì họ thuyết-pháp được hỷ-lạc

Tiếng Phật thanh nhã cúng vui lòng

Đại-Âm Long-Vương lòng tỏ ngộ.

Chúng-sanh bức ngặt trong các cõi

Nghiệp hoặc trôi chìm không người cứu

Phật dùng đại-bi khiến thoát lìa

Vô-Nhiệt Long-Vương đã chứng được.

Tỳ-Sa-Môn Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn dùng vô-biên phương-tiện cứu khổ chúng-sanh ác.

Tự-Tại-Âm-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn quan-sát khắp chúng-sanh dùng phương-tiện cứu hộ.

Nghiêm-Trì-Khí-Trượng-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn có thể giúp ích tất cả chúng-sanh rất ác.

Đại-Trí-Huệ-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn xưng dương công-đức của tất cả thánh-nhơn. Diệm-Nhãn-Chúa-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn đại-bi trí quan-sát khắp tất cả chúng-sanh.

Kim-Cang-Nhãn-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn các thứ phương-tiện lợi-ích an-lạc tất cả chúng-sanh.

Dũng-Kiện-Tý-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn khắp vào nghĩa lý của tất cả pháp.

Dũng-Địch-Đại-Quân-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn hộ vệ tất cả chúng-sanh khiến đều trụ nơi chánh-đạo.

Phú-Tài-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn tăng-trưởng phước-đức của tất cả chúng-sanh khiến họ luôn được khoái-lạc.

Lực-Hoại-Cao-Sơn-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn tùy thuận ức niệm xuất-sanh trí-lực quang-minh của Phật.

Lúc đó Đa-Văn-Đại-Dạ-Xoa-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Dạ-Xoa rồi nói kệ rằng :

Chúng-sanh tội ác đã quá sâu

Trăm ngàn kiếp qua chẳng thấy Phật

Trôi chìm sanh-tử thọ khổ nhiều

Vì cứu chúng-sanh Phật xuất-thế.

Như-Lai cứu-hộ các thế-gian

Tất cả chúng-sanh hiện trước họ

Dứt khổ luân-chuyển hết sợ lo

Tự-Tại-Âm-Vương đã ngộ nhập.

Chúng-sanh tạo ác-nghiệp, chướng nhiều

Phật dạy lý mầu khiến rõ biết

Ví như đèn sáng chiếu thế-gian

Nghiêm-Trì Xoa-Vương đã được thấy.

Thuở xưa nhiều kiếp Phật tu hành

Xưng tán mười phương tất cả Phật

Nên có tiếng đồn lớn cao xa

Đại-Trí-Huệ-Vương được rõ biết.

Trí-Huệ như không vô-lượng-biên

Pháp-thân rộng lớn bất-tư-nghị

Do đây mười phương đều hiện thân

Diệm-Nhãn-Chúa Vương quan-sát thấy.

Trong tất cả loài diễn diệu-âm

Thuyết pháp lợi-ích vô-lượng chúng

Tiếng Phật đến đâu khổ dứt trừ

Kim-Cang-Nhãn Vương được phương-tiện.

Tất cả nghĩa rộng lớn rất sâu

Phật dùng một câu diễn thuyết được

Giáo-lý như vậy khắp thế-gian

Dũng-Kiện-Tý Vương đã được ngộ.

Vô-lượng chúng-sanh chấp đạo tà

Phật dạy chánh-đạo bất-tư-nghị

Khiến khắp thế-gian thành pháp-khí

Dũng-Địch-Quân-Vương rõ biết được.

Bao nhiêu phước-nghiệp của thế-gian

Tất cả đều do Phật-quang-chiếu

Phật-trí rộng lớn khó nghĩ lường

Phú-Tài-Xoa Vương được giải-thoát.

Nhớ đến kiếp xưa vô-lượng số

Phật từ lâu xa tu thập-lực

Hay khiến trí-lực đều tròn đầy

Lực-Hoại-Cao-Sơn được rõ biết.
Thiện-Huệ Ma-Hầu-La-Già Vương được giải-thoát-môn dùng tất cả thần-thông phương-tiện khiến chúng-sanh chứa nhóm công-đức.

Tịnh-Oai-Âm Vương được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh trừ phiền-não được thanh-lương vui sướng.

Thắng-Huệ-Trang-Nghiêm-Kế Vương được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh suy tưởng lành hay chẳng lành đều vào pháp thanh-tịnh.

Diệu-Mục-Chủ Vương được giải-thoát-môn rõ thấu tất cả tướng phước-đức tự-tại bình-đẳng vô-sở-trước.

Đăng-Tràng Vương được giải-thoát-môn khai-thị tất cả chúng-sanh khiến lìa đường tối tăm sợ sệt.

Tối-Thắng-Quang-Minh-Tràng Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả công-đức của Phật sanh lòng vui mừng.

Sư-Tử-Úc Vương được giải-thoát-môn sức dũng-mãnh làm chủ cứu-hộ chúng-sanh.

Chúng-Diệu-Trang-Nghiêm-Âm Vương được giải-thoát-môn khiến chúng-sanh tùy ý niệm sanh vô-biên hỷ-lạc.

Tu-Di-Úc Vương được giải-thoát-môn quyết định bất-động nơi tất cả cảnh-duyên và được đầy đủ đến bờ kia.

Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Vương được giải-thoát-môn bình đẳng vì tất cả chúng-sanh khai-thị đạo bình đẳng.

Lúc đó, Thiện-Huệ Ma-Hầu-La-Già Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Ma-Hầu-La-Gia rồi nói kệ rằng :

Ông xem Như-Lai tánh thanh-tịnh

Phổ hiện oai-quang lợi quần phẩm

Khai đạo cam-lồ khiến thanh-lương

Các khổ dứt hẳn không còn sót.

Tất cả chúng-sanh ở biển khổ

Các nghiệp hoặc ác tự ràng buộc

Đem pháp tịch-tịnh dạy chúng-sanh

Tịnh-Oai-Âm Vương khéo rõ biết.

Phật-trí vô-đẳng bất-tư-nghì

Tâm chúng-sanh đều rõ biết cả

Vì họ xiển-minh pháp thanh-tịnh

Trang-Nghiêm-Kế Vương đã tỏ ngộ.

Vô-lượng chư Phật hiện thế-gian

Vì khắp chúng-sanh làm ruộng phước

Biển phước rộng lớn rất khó lường

Diệu-Mục-Chủ Vương thấy tất cả.

Chúng-sanh ở mãi biển sợ lo

Phật khắp hiện tiền mà cứu-hộ

Pháp-giới hư-không đều khắp cùng

Đăng-Tràng-Vương đây đã thấy được.

Công-đức nơi một chưn lông Phật

Thế-gian chung tính không biết được

Vô-biên vô-tận đồng hư-không

Quang-minh-Tràng-Vương quan-sát thấy.

Như-Lai thông đạt tất cả pháp

Nơi pháp tánh kia đều chiếu rõ

Không nghiêng không động như Tu-Di

Sư-Tử-Úc-Vương môn giải-thoát.

Phật từ thuở trước kiếp lâu xa

Biển rộng hoan-hỷ sâu vô-tận

Vì thế ai thấy đều thích ưa

Trang-Nghiêm-Âm-Vương được chứng nhập.

Rõ biết pháp-giới không hình tướng

Biển ba-la-mật đều đầy đủ

Đại-quang phổ tế các chúng-sanh

Tu-Di-Úc Vương đã tỏ ngộ.

Ông xem Như-Lai sức tự-tại

Mười phương thị-hiện khắp đồng đều

Sáng soi tỏ ngộ các chúng-sanh

Nhạo-Quang-Minh Vương đã khéo chứng.

Thiện-Huệ-Quang-Minh-Thiên-Khẩn-Na-La Vương được giải-thoát-môn khắp sanh tất cả công-hạnh hỷ-lạc.

Diệu-Hoa-Tràng-Khẩn-Na-La Vương được giải-thoát-môn có thể sanh pháp-hỷ vô-thượng khiến tất cả được an-vui.

Chủng-Chủng-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn tất cả công-đức đầy đủ tâm tin hiểu thanh-tịnh rộng lớn.

Duyệt-Ý-Hống-Thinh Vương được giải-thoát-môn thường nói ra tất cả tiếng duyệt ý khiến người nghe lìa khỏi ưu-bố.

Bửu-Thọ-Quang-Minh Vương được giải-thoát-môn đại-bi an-lập tất cả chúng-sanh khiến giác-ngộ cảnh sở-duyên.

Phổ-Nhạo-Kiến Vương được giải-thoát-môn thị-hiện tất cả sắc thân vi-diệu.

Tối-Thắng-Quang-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả quả thù-thắng trang-nghiêm từ nghiệp não sanh.

Vi-Diệu-Hoa-Tràng Vương được giải-thoát-môn khéo quan-sát tất cả nghiệp thế-gian sanh ra quả báo.

Động-Địa-Lực Vương được giải-thoát-môn môn thường khởi tất cả sự lợi-ích chúng-sanh.

Oai-Mãnh-Chủ Vương được giải-thoát-môn khéo biết và khéo nhiếp phục tâm niệm của tất cả Khẩn-Na-La.

Lúc đó, Thiện-Huệ-Quang-Minh Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Khẩn-Na-La rồi nói kệ rằng :

Thế-gian tất cả sự an-vui

Tất cả đều do Phật xuất thế

Đạo-Sư lợi-ích các chúng-sanh

Khắp làm chỗ quy-y cứu-hộ.

Xuất sanh tất cả những hỷ-lạc

Thế-gian đều được không cùng tận

Hay khiến người thấy chẳng luống qua

Diệu-Hoa-Tràng-Vương được tỏ ngộ.

Biển công-đức Phật không cùng tận

Cầu biên-tế kia bất-khả-đắc

Quang-Minh chiếu sáng khắp mười phương

Trang-Nghiêm Vương đây môn giải-thoát.

Như-Lai đại-âm thường diễn thông

Khai pháp chơn thật lìa ưu-não

Chúng-sanh nghe được đều đẹp vui

Duyệt-Ý-Hống-Thinh hay tín thọ.

Tôi xem Như-Lai sức tự-tại

Đều do thuở trước siêng hành đạo

Đại-bi cứu người khiến sạch trong

Bửu-Thọ-Quang-Minh hay ngộ-nhập.

Như-Lai khó được thấy và nghe

Ức kiếp chúng-sanh mới được gặp

Tướng-hảo đầy đủ để trang-nghiêm

Phổ-Nhạo-Kiến Vương đã xem thấy.

Ông xem Như-Lai đại trí-huệ

Quần-sanh tâm nguyện đều khắp ứng

Đạo nhứt-thiết-trí đều tuyên bày

Tối-Thắng-Trang-Nghiêm hay rõ biết.

Biển nghiệp rộng lớn bất-tư-nghì

Chúng-sanh khổ vui đều do đó

Tất cả như vậy hay chỉ bày

Vi-Diệu-Hoa-Tràng quan-sát thấy.

Chư Phật thần-thông không xen dứt

Mười phương đại-địa thường chấn động

Tất cả chúng-sanh chẳng biết hay

Động-Địa-Lực Vương hằng thấy rõ.

Ở nơi chúng-hội hiện thần thông

Phóng đại quang-minh khiến giác-ngộ

Hiển bày tất cả cảnh Như-Lai

Oai-Mãnh-Chủ Vương hay quan-sát.

Đại-Tốc-Tất-Lực Ca-Lâu-La Vương được giải-thoát-môn vô-ngại-vô-trước-nhãn quan-sát khắp chúng-sanh giới.

Bất-Khả-Hoại-Bửu-Kế Vương được giải-thoát-môn khắp an-trụ pháp-giới giáo-hóa chúng-sanh.

Thanh-Tịnh-Tốc-Tật Vương được giải-thoát-môn khắp thành-tựu sức tinh-tấn ba-la-mật.

Bất-Thối-Tâm-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn sức dũng-mãnh vào cảnh-giới Như-Lai.

Đại-Hải-Xứ-Nhiếp-Trì-Lực Vương được giải-thoát-môn vào biển công-hạnh trí-huệ rộng lớn của Phật.

Kiên-Pháp-Tịnh-Quang Vương được giải-thoát-môn thành-tựu vô-biên chúng-sanh sai- biệt-trí.

Diệu-Nghiêm-Quan-Kế Vương được giải-thoát-môn trang-nghiêm thành Phật-pháp.

Phổ-Tiệp-Thị-Hiện Vương được giải-thoát-môn thành-tựu sức bình-đẳng bất-khả hoại.

Phổ-Quán-Hải Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả thân chúng-sanh mà vì hiện hình.

Long-Âm-Đại-Mục-Tinh Vương được giải-thoát-môn trí hạnh vào khắp sanh-tử của tất cả chúng-sanh.

Lúc đó, Đại-Tốc-Tật-Lực Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát tất cả chúng Ca-Lâu-La rồi nói kệ rằng :

Phật-nhãn rộng-lớn không ngằn mé

Thấy khắp mười phương các quốc-độ

Trong đó chúng-sanh chẳng thể lường

Hiện đại thần-thông đều điều-phục.

Thần-thông của Phật sức vô-ngại

Ngồi khắp mười phương cội bồ-đề

Thuyết pháp như mây đều khắp đầy

Bửu-Kế lóng nghe lòng tin thuận.

Phật thuở xa xưa tự-tại các hạnh

Phổ-tịnh quảng-đại ba-la-mật

Cúng-dường tất cả chư Như-Lai

Thanh-Tịnh-Tốc-Tật sâu tin hiểu.

Như-Lai trong mỗi một chưn lông

Một niệm hiện khắp vô-biên hạnh

Cảnh giới Như-Lai rất khó suy

Bất-Thối-Trang-Nghiêm đều thấy rõ.

Phật-hạnh rộng lớn bất-tư-nghì

Tất cả chúng-sanh không lường được

Công-đức trí-huệ của Đạo-Sư

Nhiếp-Trì-Lực Vương đạo giải thoát.

Như-Lai vô-lượng trí-huệ-quang

Hay dứt chúng-sanh lưới nghi hoặc

Cứu-hộ tất cả các thế-gian

Khiên-Pháp-Tịnh-Quang thọ-trì được.

Pháp-thành rộng lớn không thể cùng

Các thứ pháp-môn vô-lượng số

Đức Phật ra đời rộng mở bày

Diệu-Nghiêm-Quan-Kế đã tỏ rõ.

Tất cả chư Phật một pháp-thân

Chơn-như bình-đẳng vô-phân-biệt

Phật dùng sức này thường an-trụ

Phổ-Tiệp-Thị-Hiện diễn thuyết đủ.

Phật ở các cõi nhiếp chúng-sanh

Quang-minh thế-gian đều chiếu khắp

Các thứ phương-tiện hiện điều-phục

Phổ-Quán-Hải Vương đã được ngộ.

Phật xem tất cả các quốc-độ

Đều nương nghiệp-hải mà an-trụ

Rưới khắp pháp-vũ ở trong kia

Long-Âm-Tinh Vương được giải-thoát.

La-Hầu A-Tu-La Vương được giải-thoát-môn hiện làm chủ tôn thắng trong đại-hội.

Tỳ-Ma-Chất-Đa-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện vô-lượng kiếp.

Xảo-Huyễn-Thuật Vương được giải-thoát-môn tiêu-diệt khổ tất cả chúng-sanh khiến thanh-tịnh.

Đại-Quyến-Thuộc Vương được giải-thoát-môn tu tất cả khổ hạnh tự trang-nghiêm.

Bà-Trí-Vương được giải-thoát-môn chấn-động thập-phương vô-biên cảnh-giới.

Biến-Chiếu Vương được giải-thoát-môn các thứ phương-tiện an lập tất cả chúng-sanh.

Kiên-Cố-Hạnh-Diệu-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn khắp họp thiện căn sạch các nhiễm trước chẳng thể phá hoại.

Quảng-Đại-Nhơn-Huệ Vương được giải-thoát-môn sức đại-bi không nghi lầm.

Hiện-Thắng-Đức Vương được giải-thoát-môn khắp khiến thấy Phật thờ kính cúng-dường tự-tại các thiện-căn.

Thiện-Âm Vương được giải-thoát-môn công-hạnh quyết-định bình-đẳng khắp vào tất cả loài.

Lúc đó La-Hàu Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng A-Tu-La rồi nói kệ rằng :

Tất cả mười phương quảng-đại chúng

Phật thù-đặc nhứt trong tất cả

Quang-minh chiếu khắp đồng hư-không

Trước các chúng-sanh đều khắp hiện.

Trăm ngàn muôn kiếp các quốc-độ

Trong một sát-na đều hiện rõ

Phóng quang độ người đồng khắp đều

Tùy-Ma-Chất-Đa vui khen ngợi.

Như-Lai cảnh-giới không ai bằng

Các thứ pháp môn thường lợi-ích

Chúng-sanh có khổ đều dứt trừ

Xảo-Huyễn-Thuật Vương đã được thấy.

Trong vô-lượng kiếp tự-tại khổ hạnh

Lợi-ích chúng-sanh làm thanh-tịnh

Do đây Phật-trí trọn viên-thành

Đại-Quyến-Thuộc Vương đã thấy rõ.

Vô-ngại vô-đẳng đại thần-thông

Khắp động mười phương tất cả cõi

Chẳng khiến chúng-sanh có sợ kinh

Đại-lực nơi đây đã rõ biết.

Phật hiện ra đời cứu chúng-sanh

Đạo nhứt-thiết-trí đều khai-thị

Đều khiến bỏ khổ được an-vui

Nghĩa đây, Biến-Chiếu xiển-dương rộng.

Tất cả biển phước của thế-gian

Phật-lực hay sanh khiến thanh-tịnh

Phật hay khai-thị đạo giải-thoát

Kiên-Cố-Trang-Nghiêm được chứng nhập.

Phật đại-bi-thân không ai bằng

Đi khắp vô-ngại đều khiến thấy

Dường như hình bóng hiện thế-gian

Nhơn-Huệ hay tuyên công-đức Phật.

Thần-thông rộng lớn không ai sánh

Khắp chốn hiện thân đầy pháp-giới

Đều ngồi dưới cội đại bồ-đề

Nghĩa này, Thắng-Đức hay tuyên thuyết.

Như-Lai ngày trước tu công-hạnh

Trải qua các loài đều cùng khắp

Thoát khổ chúng-sanh không có thừa

Thiên-Âm ca-ngợi công-đức Phật.

IV.- CHƯ THẦN-CHỦ GIẢI-THOÁT-MÔN

Thị-Hiện-Cung-Điện Chủ-Trú Thần được giải-thoát-môn khắp vào tất cả thế-gian. Pháp-Khởi-Huệ-Hương Thần được giải-thoát-môn quan-sát khắp tất cả chúng-sanh đều khiến lợi-ích vui mừng đầy đủ. Nhạo-Thắng-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn hay phóng vô-biên pháp quang-minh đáng thích ưa. Hoa-Hương Diệu-Quang Thần được giải-thoát-môn khai phát tâm tin hiểu thanh-tịnh của tất cả chúng-sanh. Phổ-Tập-Diệu-Dược Thần được giải-thoát-môn chứa nhóm trang-nghiêm công-lực quang-minh rộng khắp. Nhạo-Tác-Hỉ-Mục Thần được giải-thoát-môn khai ngộ khắp tất cả chúng-sanh khổ vui đều khiến được pháp-lạc. Quán-Phương-Phổ-Hiện Thần được giải-thoát-môn thân sai-biệt thập phương pháp-giới. Đại-Bi-Oai-Lực Thần được giải-thoát-môn cứu hộ tất cả chúng-sanh khiến được an-lạc. Thiện-Căn-Quang-Chiếu Thần được giải-thoát-môn công-đức lực khắp sanh vui mừng đầy đủ. Diệu-Hoa-Anh-Lạc Thần được giải-thoát-môn tiếng tăm đồn khắp nơi chúng-sanh thấy Phật đều được lợi-ích.

Lúc đó, Thị-Hiện-Cung-Điện Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Trú-Thần rồi nói kệ rằng :

Phật-trí như không vô cùng tận

Quang-minh soi sáng khắp mười phương

Tâm hành chúng-sanh đều biết rành

Thế-gian không nơi nào chẳng đến.

Biết lòng sở-thích của chúng-sanh

Theo cơ diễn nói vô-lượng pháp

Cú nghĩa rộng lớn đều không đồng

Phát-Khởi-Huệ-Hương thấy được rõ.

Phật phóng quang-minh chiếu thế-gian

Thấy nghe vui mừng không luống mất

Chỉ bày tịch-diệt chỗ rộng sâu

Nhạo-Thắng-Trang-Nghiêm lòng tỏ ngộ.

Phật rưới Pháp-vũ vô-biên-lượng

Hay khiến người thấy đều mừng rỡ

Thiện-căn tối-thắng từ đây sanh

Hoa-Hương-Diệu-Quang rõ biết được.

Khắp vào pháp-môn sức khai ngộ

Nhiều kiếp tu tập đều thanh-tịnh

Phổ-Tập-Diệu-Dược hay thấu suốt.

Nhiều môn phương-tiện hóa quần-sanh

Hoặc thấy hoặc nghe đều thọ ích

Đều khiến hớn hở rất vui mừng

Nhạo-Tác-Hỉ-Mục thấy như vậy.

Thập-lực ứng hiện khắp thế-gian

Mười phương pháp-giới đều không sót

Thể-tánh chẳng có cũng chẳng không

Quán-Phương-Phổ-Hiện hay chứng nhập.

Chúng-sanh lưu chuyển trong hiểm nạn

Như-Lai xuất thế vì thương xót

Tất cả khổ hoạn đều dứt trừ

Đại-Bi-Oai-Lực môn giải-thoát.

Chúng-sanh trôi chìm trong đêm dài

Phật vì thuyết pháp cho thông hiểu

Đều khiến được vui trừ khổ lo

Thiện-Căn-Quang-Chiếu môn ngộ nhập.

Như-Lai phước-đức đồng hư-không

Từ đây nở sanh thế-gian phước

Chỗ làm của Phật trọn không hư

Diệu-Hoa-Anh-Lạc được giải-thoát.

Phổ-Đức-Tịnh-Quang Chủ-Dạ-Thần được giải-thoát-môn tịch-tịnh thiền-định lạc đại dũng kiện. Hỉ-Căn-Quán-Thế Thần được giải-thoát-môn tướng công-đức tướng công-đức thanh-tịnh rộng lớn khả-ái. Hộ-Thế-Tinh-Khí Thần được giải-thoát-môn hiện khắp thế-gian điều phục chúng-sanh. Tịch-Tịnh-Hải-Âm Thần được giải-thoát-môn chứa nhóm lòng hoan-hỷ rộng lớn. Phổ-Hiện-Kiết-Tường Thần được giải-thoát-môn ngôn âm duyệt ý tự-tại rộng lớn. Phổ-Phát-Thọ-Hoa Thần được giải-thoát-môn tạng-quang-minh rộng lớn đầy đủ hoan-hỉ. Bình-Đẳng-Hộ-Dục Thần được giải-thoát-môn khai-ngộ chúng-sanh khiến thành-thục thiện-căn. Du-Hí-Khoái-Lạc Thần được giải-thoát-môn vô-biên từ cứu-hộ chúng-sanh. Chư-Căn-Thường-Hỉ Thần được giải-thoát-môn đại-bi khắp hiện trang-nghiêm. Thị-Hiện-Tịnh-Phước Thần được giải-thoát-môn khiến khắp tất cả chúng-sanh sở-thích được đầy đủ.

Lúc đó, Phổ-Đức-Tịnh-Quang Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Dạ-Thần mà nói kệ rằng :

Các ngài nên xem công-hạnh Phật

Quảng-đại tịch-tịnh tướng hư-không

Biển dục không bờ làm sạch trong

Chiếu mười phương đoan-nghiêm thanh-tịnh.

Tất cả thế-gian đều thích thấy

Vô-lượng ức kiếp một lần gặp

Đại-bi thương người đều khắp cùng

Hỉ-Can-Quán-Thế quan-sát thấy.

Đạo-Sư cứu hộ các thế-gian

Chúng-sanh thấy Phật hiện trước mình

Làm cho các loài đều thanh-tịnh

Hộ-Thế-Tinh-Khí đã biết rõ.

Phật xưa tu tập biển hoan-hỉ

Rộng lớn vô-biên chẳng lường được

Vì thế người thấy đều thích ưa

Tịch-Tịnh-Hải-Âm hiểu biết được.

Như-Lai cảnh giới chẳng thể lường

Diễn khắp mười phương mà hằng tịch

Khiến khắp chúng-sanh ý sạch trong

Phổ-Hiện-Kiết-Tường nghe vui đẹp.

Giữa nhóm chúng-sanh không phước-đức

Phật bực đại-phước trang-nghiêm sáng

Khai pháp tịch-diệt lìa cấu trần

Phổ-Phát-Thọ-Hoa đã được ngộ.

Muời phương khắp hiện đại thần thông

Tất cả chúng-sanh đều điều phục

Các thứ sắc tướng đều khiến xem

Bình-Đẳng-Hộ-Dục quan-sát được.

Như-Lai thuở xưa trong mỗi niệm

Từ-bi phương-tiện đều thanh-tịnh

Cứu hộ chúng-sanh đã khắp cùng

Du-Hí-Khoái-Lạc môn giải-thoát

Chúng-sanh ngu-si thường loạn đụt

Tâm họ cứng độc rất đáng sợ

Như-Lai xuất thế vì xót thương

Chư-Căn-Thường-Hỉ được tỏ ngộ.

Xưa Phật tu-hành vì chúng-sanh

Tất cả chí-nguyện đều đầy đủ

Do đây đức tướng đều viên thành

Thị-Hiện-Tịnh-Phước được chứng nhập.

Biến-Trụ-Nhứt-Thiết-Chủ-Phương Thần được giải-thoát-môn năng-lực khắp cứu-hộ. Phổ-Hiện-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn trọn nên công-lực thần-thông hóa-độ khắp tất cả chúng-sanh. Quang-Hạnh-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn đại-quang-minh phá tất cả chướng sanh hỉ-lạc. Châu-Hành-Bất-Ngại Thần được giải-thoát-môn hiện khắp tất cả chỗ chẳng luống nhọc. Vĩnh-Đoạn-Mê-Hoặc Thần được giải-thoát-môn thị-hiện danh hiệu phát sanh công-đức đồng số tất cả chúng-sanh. Biến-Du-Tịnh-Không Thần được giải-thoát-môn hằng phát-diệu-âm khiến người nghe đều hoan-hỉ. Vân-Tràng-Đại-Âm Thần được giải-thoát-môn như rồng khắp rưới mưa khiến chúng-sanh hoan-hỉ. Kế-Mục-Vô-Loạn Thần được giải-thoát-môn được giải-thoát-môn năng-lực tự-tại vô-sai-biệt thị-hiện hạnh-nghiệp tất cả chúng-sanh. Phổ-Thế-Nghiệp Thần được giải-thoát-môn quan-sát các thứ hạnh-nghiệp trong tất cả thú-sanh. Châu-Biến-Du-Lãm Thần được giải-thoát-môn công việ làm đều rốt ráo sanh sự hoan-hỉ tất cả chúng-sanh.

Lúc đó, Biến-Trụ-Nhứt-Thiết Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Phương Thần rồi nói kệ rằng :

Như-Lai tự-tại hiện ra đời

Tất cả quần-sanh đều giáo-hóa

Chỉ bày khiến ngộ các pháp-môn

Đều khiến được thành vô-lượng trí.

Thần-thông vô-lượng khắp chúng-sanh

Tùy họ sở thích mà hiện tướng

Người thấy đều được lìa khổ lo

Phổ-Hiện-Quang-Minh môn giải-thoát.

Trong biển mê tối của chúng-sanh

Phật hiện đuốc pháp rất sáng suốt

Sáng đó chiếu khắp người đều thấy

Quang-Hạnh-Trang-Nghiêm đã tự-tại.

Đầy đủ các tiếng của thế-gian

Khắp chuyển pháp-luân người đều hiểu

Chúng-sanh nghe pháp phiền-não trừ

Châu-Hành-Bất-Ngại được tỏ ngộ.

Tất cả danh tự của thế-gian

Hồng danh của Phật đồng số đó

Đều khiến chúng-sanh lìa mê lầm

Vĩnh-Đoạn-Mê-Hoặc quan-sát biết.

Nếu có chúng-sanh đến trước Phật

Được nghe diệu-âm của Như-Lai

Họ đều sanh lòng rất vui mừng

Biến-Du-Tịnh-Không ngộ pháp đó.

Phật ở trong mỗi mỗi sát-na

Khắp rưới vô-biên đại-pháp-vũ

Đều khiến chúng-sanh phiền-não trừ

Vân-Tràng-Đại-Âm rõ biết được.

Tất cả thế-gian những biển nghiệp

Phật xưa khai-thị đồng không khác

Khắp khiến chúng-sanh nghiệp-hoặc trừ

Kế-Mục-Vô-Loạn đã rõ thấu.

Nhứt-Thiết-Trí địa vốn vô-biên

Tất cả tâm niệm của chúng-sanh

Như-Lai soi thấy đều rõ ràng

Phổ-Quán-Thế-Nghiệp môn rộng lớn.

Phật xưa nhiều kiếp tu công-hạnh

Đủ vô-lượng môn ba-la-mật

Đại-bi thương xót lợi chúng-sanh

Châu-Biến-Du-Lãm được giải-thoát.

Tịnh-Quang-Phổ-Chiếu Chủ-Không-Thần được giải-thoát-môn biết khắp tất cả tâm chúng-sanh trong các loài. Phổ-Du-Thâm-Quảng Thần được giải-thoát-môn khắp vào pháp-giới. Sanh-Kiết-Tường-Phong Thần được giải-thoát-môn rõ thấu vô-biên cảnh-giới thân-tướng. Ly-Chướng-An-Trụ Thần được giải-thoát-môn hay trừ nghiệp-hoặc-chướng tất cả chúng-sanh. Quảng-Bộ-Diệu-Kế Thần được giải-thoát-môn khắp quán-sát tư-duy biển công-hạnh rộng lớn. Vô-Ngại-Quang-Diệm Thần được giải-thoát-môn đại-bi quang khắp cứu-hộ ách nạn tất cả chúng-sanh. Vô-Ngại-Thắng-Lực Thần được giải-thoát-môn vào khắp tất cả phước-đức lực vô-sở-trước. Ly-Cấu-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn hay khiến tâm tất cả chúng-sanh lìa cái-chướng được thanh-tịnh. Thâm-Viễn-Diệu-Âm Thần được giải-thoát-môn trí quang-minh thấy khắp mười phương. Quang-Biến-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn chẳng động bổn xứ mà hiện khắp thế-gian.

Lúc đó, Tịnh-Quang-Phổ-Chiếu Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Không-Thần rồi kệ rằng :

Như-Lai mắt rộng lớn

Như hư-không thanh-tịnh

Thấy khắp các chúng-sanh

Tất cả đều tỏ rõ.

Thân Phật rất sáng chói

Chiếu khắp mười phương cõi

Mọi nơi đều hiện tiền

Phổ-Du-Thần xem thấy.

Thân Phật như hư-không

Vô-sanh vô-sở-thủ

Vô-tánh vô-khả-đắc

Cát-Tường Thần rõ thấu.

Phật từ vô-lượng kiếp

Rộng nói các thánh đạo

Dứt trừ chướng chúng-sanh

Ly-Chướng Thần được ngộ.

Tôi xem Phật thuở xưa

Tu tập bồ-đề hạnh

Vì an-lạc thế-gian

Diệu-Kế-Thần được thấy.

Tất cả cõi chúng-sanh

Lưu chuyển biển sanh-tử

Phật phóng diệt-khổ-quang

Vô-Ngại-Thần thấy rõ.

Tạng công-đức thanh-tịnh

Làm phước điền thế-gian

Dùng trí huệ hiển bày

Thắng-Lực-Thần tỏ ngộ.

Chúng-sanh thường si-mê

Lưu-chuyển trong đường hiểm

Vì họ Phật phóng quang

Ly-Cấu Thần chứng được

Trí-huệ không ngằn mé

Hiện khắp các quốc-độ

Quang-minh chiếu thế-gian

Diệu-Âm Thần thấy Phật.

Phật vì độ chúng-sanh

Khắp mười phương tu-tập

Tâm nguyện lớn không lường

Quang-Biến Thần thấy biết.

Vô-Ngại-Quang-Minh Chủ-Phong-Thần được giải-thoát-môn vào khắp Phật-pháp và tất cả thế-gian. Phổ-Hiện-Dũng-Nghiệp Thần được giải-thoát-môn Phật xuất hiện trong vô-lượng quốc-độ đều cúng-dường rộng lớn. Phiêu-Kích-Vân-Tràng Thần được giải-thoát-môn dùng hương phong khắp dứt trừ bịnh của tất cả chúng-sanh. Tịnh-Quang-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn khắp sanh thiện căn tất cả chúng-sanh khiến dứt trừ núi chướng nặng. Lực-Năng-Kiệt-Thủy Thần được giải-thoát-môn có thể phá vô-biên chúng ác-ma. Đại-Thinh-Biến-Hống Thần được giải-thoát-môn dứt hẳn sự sợ hãi tất cả chúng-sanh. Thọ-Diễu-Thùy-Kế Thần được giải-thoát-môn biển biện-tài vào thật-tướng của tất cả pháp.

Phổ-Hành-Vô-Ngại Thần được giải-thoát-môn tạm phương tiện điều phục tất cả chúng-sanh. Chủng-Chủng-Cung-Điện Thần được giải-thoát-môn nhập thiền-định tịch-tịnh dứt trừ ngu-si rất nặng. Đại-Quang-Phổ-Chiếu Thần được giải-thoát-môn tùy thuận tất cả chúng-sanh thật hành vô-ngại.

Lúc đó, Vô-Ngại-Quang-Minh Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Phong-Thần rồi nói kệ rằng :

Tất cả Phật-Pháp rất sâu rộng

Phương-tiện vô-ngại khắp vào được

Phật thường xuất-hiện khắp thế-gian

Không tướng, không hình, không ảnh tượng.

Ông xemnl thuở xa xưa

Một niệm cúng-dường vô-lượng Phật

Như vậy dũng-mãnh hạnh bồ-đề

Phổ-Hiện-Dũng-Nghiệp được tỏ ngộ.

Như-Lai cứu-thế bất-tư-nghì

Tất cả phương-tiện không luống uổng

Đều khiến chúng-sanh lìa khổ lo

Phiêu-Kích-Vân-Tràng môn giải-thoát.

Chúng-sanh vô-phước, chịu khổ đau

Chướng nặng, cái đầy, thường che đậy

Đều khiến tất cả được thoát lìa

Tịch-Quang-Trang-Nghiêm được rõ biết.

Thần-thông rộng lớn của Như-Lai

Dẹp trừ tất cả loài ma chướng

Bao nhiêu phương-tiện dùng nhiếp trừ

Lực-Năng-Kiệt-Thủy quan-sát thấy.

Chưn lông của Phật diễn diệu-âm

Tiếng Phật thế-gian đều cùng khắp

Tất cả khổ sợ đều dứt trừ

Đại-Thinh-Biến-Hống rõ biết được.

Phật ở tất cả các quốc-độ

Trong vô-lượng kiếp thường diễn-thuyết

Biện-tài vi-diệu của Như-Lai

Thọ-Diễu-Thùy-Kế đã được hiểu.

Như-Lai tất cả môn phương-tiện

Trí vào trong đó đều vô-ngại

Cảnh-giới vô-biên không ai bằng

Phổ-Hành Vô-Ngại được giải-thoát.

Như-Lai cảnh-giới không ngằn mé

Nơi nơi phương-tiện đều khiến thấy

Mà thân tịch-tịnh không tướng-hình

Chủng-Chủng-Cung-Điện được chứng nhập.

Như-Lai nhiều kiếp tu công-hạnh

Tất cả trí lực đều viên mãn

Thuận theo thế-pháp ứng chúng-sanh

Đại-Quang-Phổ-Chiếu đã được thấy.

Phổ-Quang-Diệm-Tạng Chủ-Hỏa Thần được giải-thoát-môn đều trừ tối tăm tất cả thế-gian.

Phổ-Tập-Quang-Tràng Thần được giải-thoát-môn có thể dứt các nghiệp-hoặc trôi chìm khổ của tất cả chúng-sanh.

Đại-Quang-Biến-Chiếu Thần được giải-thoát-môn tạng đại-bi phước-lạc vô-động.

Chúng-Diệu-Cung-Điện Thần được giải-thoát-môn quan-sát Như-Lai thần-thông-lực thị-hiện vô-biên-tế.

Vô-Tận-Quang-Kế Thần được giải-thoát-môn quang-minh chiếu diện vô-biên hư không giới.

Chủng-Chủng Diệm-Nhãn Thần được giải-thoát-môn các thứ phước trang-nghiêm quang-minh tịch-tịnh.

Thập-Phương-Cung-Điện-Như-Tu-Di-Sơn Thần được giải-thoát-môn dứt những khổ não của tất cả các loài.

Oai-Quang-Tự-Tại Thần được giải-thoát-môn tự-tại khai-ngộ tất cả thế-gian.

Quang-Chiếu-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn phá hẳn tất cả kiến chấp ngu-si.

Lôi-Âm-Điển-Quang Thần được giải-thoát-môn thành-tựu tất cả nguyện-lực âm-thinh chấn-động.

Lúc đó, Phổ-Quang-Diệm-Tạng Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Hóa thần rồi nói kệ rằng :

Ông xem Như-Lai tinh-tấn lực

Rộng lớn ức kiếp bất tư-nghì

Vì độ chúng-sanh hiện thế-gian

Bao nhiêu ám chướng khiến đều dứt.

Chúng-sanh ngu-si sanh kiến chấp

Phiền-não như thác như lửa cháy

Đạo-Sư phương tiện đều dứt trừ

Phổ-Tập-Quang-Tràng được tỏ ngộ.

Phước-đức như không vô cùng tận

Cầu tìm biên-tế bất-khả-đắc

Phật đại-bi-lực không động lay

Đại-Quang-Biến-Chiếu lòng vui đẹp.

Tôi xem công-hạnh của Như-Lai

Trải vô-lượng kiếp không ngằn mé

Như vậy thị-hiện sức thần-thông

Chúng-Diệu-Cung Thần đã rõ biết.

Ức kiếp tu hành chẳng thể suy

Cầu tìm biên-tế chẳng thể biết

Diễn pháp thật tướng khiến vui mừng

Vô-Tận-Quang-Thần quan-sát thấy.

Mười phương chỗ có vô-lượng chúng

Đại-chúng hiện-tiền chiêm-ngưỡng Phật

Quang-minh tịch-tịnh chiếu thế-gian

Chủng-Chủng-Diệm-Nhãn hay rõ thấu.

Như-Lai xuất hiện khắp thế-gian

Ngồi trong tất cả cung-điện báu

Tuyên thuyết đại pháp rộng vô-biên

Thập-Phương-Cung-Thần môn giải-thoát.

Chư Phật trí-huệ rất rộng sâu

Thế-gian tự-tại đều khắp hiện

Thuyết minh rành rẽ chơn thật lý

Oai-Quang-Tự-Tại ngộ môn này.

Kiến-chấp ngu-si bị che tối

Chúng-sanh mê lầm thường lưu chuyển

Vì họ Phật dạy diệu-pháp môn

Quang-Chiếu-Phương-Thần hay ngộ nhập.

Chí nguyện rộng lớn bất-tư-nghì

Thập-lực lục-độ đã thanh-tịnh

Theo bổn-nguyện xưa hiện ra đời

Lôi-Âm-Điển-Quang rõ biết được.

Phổ-Hưng-Vân-Tràng Chủ-Thủy-Thần được giải-thoát-môn từ-tâm bình-đẳng lợi-ích tất cả chúng-sanh.

Hải-Triều-Vân-Âm Thần được giải-thoát-môn vô-biên pháp trang nghiêm.

Diệu-Sắc-Luân-Kế Thần được giải-thoát-môn quan-sát chúng-sanh đáng giáo hóa dùng phương tiện nhiếp thọ.

Thiện-Xảo-Triền-Phục Thần được giải-thoát-môn khắp diễn bày cảnh-giới thậm-thâm của chư Phật.

Ly-Cấu-Hương-Tích Thần được giải-thoát-môn khắp hiện đại-quang-minh thanh-tịnh.

Phước-Kiều-Quang-Âm Thần được giải-thoát-môn thanh-tịnh pháp-giới vô-tướng vô-tánh.

Tri-Túc-Tự-Tại Thần được giải-thoát-môn biển đại-bi vô-tận.

Tịnh-Hỷ-Thiện-Âm Thần được giải-thoát-môn đại hoan-hỷ trong đạo-tràng chúng hội Bồ-Tát.

Phổ-Hiện-Oai-Quang Thần được giải-thoát-môn dùng sức đại phước-đức vô-ngại khắp xuất hiện.

Hống-Thinh-Biến-Hải Thần được giải-thoát-môn quan-sát tất cả chúng-sanh phát-khởi phương-tiện điều-phục như hư-không.

Lúc đó Phổ-Hưng-Vân-Tràng Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Thủy Thần rồi nói kệ rằng :

Thanh-Tịnh từ-bi sát-trần số

Cộng sanh một tướng của Như-Lai

Mỗi mỗi tướng hảo đều như vậy

Do đây nhìn Phật không nhàm đủ.

Thế-Tôn thuở xưa lúc tu hành

Khắp đến chỗ ngự tất cả Phật

Công hạnh tu hành không nhàm mỏi

Phương-tiện như đây Vân-Âm biết.

Phật trong tất cả mười phương cõi

Vắng lặng bất-động không lai khứ

Đều khiến chúng-sanh thấy thân Phật

Diệu-Sắc-Luân-Kế hay ngộ nhập.

Như-Lai cảnh-giới vô-biên lượng

Tất cả chúng-sanh chẳng biết được

Diệu-Âm diễn-thuyết khắp mười phương

Thiện-Xảo-Triền-Phục tu tập được.

Thế-Tôn quang-minh vô-cùng-tận

Chiếu khắp pháp-giới bất-tư-nghị

Thuyết pháp giáo-hóa độ chúng-sanh

Ly-Cấu-Hương-Tích quan-sát thấy.

Như-Lai thanh-tịnh đồng hư-không

Vô-tướng vô-hình mười phương khắp

Tất cả chúng-hội đều được thấy

Phước-Quang-Âm Thần khéo quan-sát.

Phật xưa tu tập môn đại-bi

Tâm Phật rộng khắp đồng chúng-sanh

Dường như mây lớn hiện thế-gian

Môn giải-thoát này Tri-Túc biết.

Tất cả thập-phương các quốc-độ

Đều thấy Như-Lai ngự pháp tòa

Khai ngộ rành rẽ đại bồ-đề

Tịnh-Hỷ-Thiện-Âm được chứng nhập.

Chư Phật chỗ làm không chướng ngại

Qua khắp mười phương tất cả cõi

Các nơi thị-hiện đại thần-thông

Phổ-Hiện-Oai-Quang đã ngộ được.

Tu-tập vô-biên hạnh phương-tiện

Khắp cõi chúng-sanh đều đầy đủ

Thần-thông diệu-dụng chẳng tạm dừng

Hống-Thinh-Biến-Hải chứng nhập được.

Xuất-Hiện-Bửu-Quang-Chủ-Hải Thần được giải-thoát-môn dùng thân châu báu trang-nghiêm tâm bình-đẳng bố-thí phước-đức cho tất cả chúng-sanh.

Bất-Khả-Hoại-Kim-Cang Tràng-Thần được giải-thoát-môn phương-tiện khéo giữ-gìn thiện-căn của tất cả chúng-sanh.

Bất-Tạp-Ly-Cấu Thần được giải-thoát-môn có thể làm cạn biển phiền-não của tất cả chúng-sanh.

Hằng-Trụ-Ba-Lãng Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh lìa ác-đạo.

Cát-Tường-Bửu-Nguyệt Thần được giải-thoát-môn khắp dứt trừ đại si-ám.

Diệu-Hoa-Long-Kế Thần được giải-thoát-môn dứt trừ tất cả sự khổ của các loài ma mà ban cho sự an-lạc.

Phổ-Trì-Quang-Vị Thần được giải-thoát-môn chữa sạch kiến-chấp ngu-si của tất cả chúng-sanh.

Bửu-Diệm-Hoa-Quang Thần được giải-thoát-môn xuất-sanh tất cả bửu chủng-tánh bồ-đề tâm.

Kim-Cang-Diệu-Kế Thần được giải-thoát-môn biển công-đức tâm bất động.

Hải-Triều-Lôi-Âm Thần được giải-thoát-môn vào khắp môn pháp-giới tam-muội.

Lúc đó, Xuất-Hiện Bửu-Quang Thần thừa oai lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Hải Thần rồi nói kệ rằng :

Bất-khả-tư-nghì biển đại-kiếp

Cúng dường tất cả mười phương Phật

Khắp đem công-đức thí quần-sanh

Do đây đoan nghiêm không ai sánh.

Tất cả thế-gian đều xuất-hiện

Chúng-sanh căn dục đều biết rõ

Vì họ hoằng tuyên biển pháp-môn

Bất-Hoại-Kim-Tràng vui được ngộ.

Phật là đạo-sư của thế-gian

Pháp-vân pháp-vũ chẳng lường được

Tiêu cạn biển khổ vốn vô-cùng

Bất-Tạp-Trần-Cấu môn ngộ nhập.

Phiền-não che đậy các chúng-sanh

Lưu-chuyển các loài chịu khổ não

Vì họ khai-thị cảnh Như-Lai

Hằng-Trụ-Ba-Thần đã chứng được.

Phật trong nhiều kiếp khó nghĩ bàn

Tu hành công-hạnh vô cùng tận

Dứt hẳn lưới nghi của chúng-sanh

Cát-Tường-Bửu-Nguyệt đã được biết.

Phật thấy chúng-sanh thường khủng bố

Lưu-chuyển trong biển sanh-tử lớn

Khai đạo vô-thượng của Như-Lai

Diệu-Hoa Long-Kế đã hiểu được.

Chư Phật cảnh-giới bất-tư-nghì

Pháp-giới hư-không tướng bình-đẳng

Trừ sạch lưới nghi của chúng-sanh

Trì-Quang-Vị-Thần hay tuyên thuyết.

Phật-nhãn thanh-tịnh bất-tư-nghì

Tất cả cảnh-giới đều gồm thấy

Đem đạo vi-diệu dạy chúng-sanh

Bửu-Diệm-Hoa-Quang tâm tỏ ngộ.

Ma quân rộng lớn số vô-lượng

Trong một sát-na đều trừ diệt

Tâm không lay động khó nghĩ lường

Kim-Cang-Diệu-Kế được phương-tiện.

Khắp mười phương cõi diễn diệu-âm

Mười phương pháp-giới đều cùng khắp

Cảnh-giới tam-muội của Như-Lai

Hải-Triều-Âm Thần được rõ biết.

Phổ-Phát-Tấn-Lưu Chủ-Hà-Thần được giải-thoát-môn khắp mưa vô biên pháp-vũ.

Phổ-Khiết-Tuyền-Giản Thần được giải-thoát-môn khắp hiện trước tất cả chúng-sanh khiến lìa hẳn phiền-não.

Ly-Trần-Tịnh-Nhãn Thần được giải-thoát-môn dùng phương-tiện đại-bi khắp rửa sạch phiền-não trần cấu của tất cả chúng-sanh.

Thập-Phương-Biến-Hống Thần được giải-thoát-môn hằng ra tiếng lợi-ích chúng-sanh.

Phổ-Cứu-Hộ-Chúng-Sanh Thần được giải-thoát-môn thường sanh lòng từ không não hại đối với tất cả hàm-thức.

Vô-Nhiệt-Tịnh-Quang Thần được giải-thoát-môn khắp thị-hiện tất cả căn lành mát-mẻ.

Phổ-Sanh-Hoan-Hỷ Thần được giải-thoát-môn tu hành đầy đủ bố-thí khiến tất cả chúng-sanh lìa hẳn bỏn-sẻn.

Quảng-Đức-Thắng-Tràng Thần được giải-thoát-môn làm tất cả phước-điền hoan-hỷ.

Quang-Chiếu-Phổ-Thế Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh người tạp nhiễm được thanh-tịnh, kẻ sân-độc được hoan-hỷ.

Hải-Đức-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh vào biển giải-thoát thường hưởng vui đầy đủ.

Lúc đó Phổ-Phát-Tấn-Lưu Thần thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Hà-Thần rồi nói kệ rằng :

Như-Lai thuở trước vì chúng-sanh

Tu tập pháp-hải vô biên hạnh

Dường như mưa rưới tan nóng nực

Dứt hết phiền não của chúng-sanh.

Phật xưa nhiều kiếp bất-tư-nghì

Quang-Minh đại-nguyện sạch thế-gian

Căn-tánh thuần-thục khiến ngộ đạo

Phổ-Khiết-Tuyền Thần tâm được ngộ.

Đại-bi phương-tiện khắp chúng-sanh

Đều hiện trước họ thường giáo hóa

Khiến họ dứt sạch phiền não nhơ

Tịnh-Nhãn thấy đây rất vui đẹp.

Phật diễn diệu-âm đều khiến nghe

Chúng-sanh ưa thích lòng hoan-hỷ

Đều khiến trừ sạch vô-lượng khổ

Biến-Hống Thần đây được giải-thoát.

Phật xưa tu-tập hạnh bồ-đề

Vì lợi chúng-sanh vô-lượng kiếp

Do đó quang-minh khắp thế-gian

Phổ-Cứu-Hộ-Thần nhớ biết rõ.

Phật xưa tu-hành vì chúng-sanh

Phương tiện giáo hóa khiến thành thục

Biển phước thanh-tịnh trừ khổ phiền

Vô-Nhiệt-Quang-Thần đã được thấy.

Bố-thí rất rộng lớn vô-cùng

Tất cả chúng-sanh đều lợi ích

Hay khiến người thấy hết xan tham

Phổ-Hoan-Hỷ-Thần được tỏ ngộ.

Phật xưa tu-hành thật phương tiện

Thành tựu vô-biên biển công-đức

Người thấy được Phật đều mừng rỡ

Đức-Thắng-Tràng-Thần lòng vui thích.

Chúng-sanh phiền não đều trừ sạch

Từ tâm bình đẳng với oán thù

Nên được quang-minh chiếu khắp nơi

Phổ-Chiếu-Thế Thần được thấy rõ.

Phật là biển phước-điền công-đức

Hay khiến chúng-sanh lìa điều-ác

Nhẫn đến thành-tựu đại bồ-đề

Hải-Đức-Minh-Thần được giải-thoát.

Nhu-Nhuyến-Thắng-Vị-Chủ-Giá Thần được giải-thoát-môn đem pháp-vị cho chúng-sanh khiến thành-tựu thân Phật.

Thời-Hoa-Tịnh-Quang Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh được sự vui mừng rộng lớn.

Sắc-Lực-Dũng-Kiện Thần được giải-thoát-môn dùng tất cả pháp môn viên mãn làm cho các cảnh-giới đều thanh-tịnh.

Tăng-Ích-Tinh-Khí Thần được giải-thoát-môn thấy đại-bi vô-lượng thần-thông biến hóa của Phật.

Phổ-Sanh-Căn-Quả Thần được giải-thoát-môn khắp hiện Phật phước-điền khiến gieo giống không hư mất.

Diệu-Nghiêm-Hoàn-Kế Thần được giải-thoát-môn khắp phát hoa tịnh-tín của chúng-sanh.

Nhuận-Trạch-Tịnh-Hoa Thần được giải-thoát-môn đại-từ cứu-tế chúng-sanh khiến thêm lớn biển phước-đức.

Thành-Tựu-Diệu-Hương Thần được giải-thoát-môn rộng khai thị tất cả hành pháp.

Kiến-Giả-Ái-Nhạo Thần được giải-thoát-môn hay khiến pháp-giới chúng-sanh xa lìa những điều ác giải-đãi ưu-não đều được thanh-tịnh.

Ly-Cấu-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn quan-sát thiện căn của tất cả chúng-sanh tùy thuận thuyết pháp khiến chúng hội được vui mừng đầy đủ.

Lúc đó Nhu-Nhuyến-Thắng-Vị Thần thừa oai lực của Phật quan-sát khắp hết tất cả chúng Chủ-Giá-Thần rồi nói kệ rằng :

Như-Lai Vô-thượng biển công-đức

Khắp hiện đèn sáng chiếu thế-gian

Tất cả chúng-sanh đều cứu độ

Ban cho an lạc chẳng sót thừa.

Thế-Tôn công-đức vô-lượng biên

Chúng-sanh được nghe chẳng luống bỏ

Đều khiến lìa khổ thường vui mừng

Thời-Hoa-Quang-Thần được chứng nhập.

Như-Lai trí lực đều viên mãn

Công-đức trang-nghiêm hiện thế-gian

Điều phục tất cả loài chúng-sanh

Pháp này Dũng-Kiện được chứng rõ.

Phật xưa tu tập biển đại-bi

Tâm Phật niệm niệm khắp thế-gian

Thần-thông của Phật thật vô-biên

Tăng-Tinh-Khí Thần quan-sát thấy.

Phật khắp thế-gian thường hiện tiền

Tất cả phương tiện không luống bỏ

Chúng-sanh phiền-não đều sạch trừ

Sanh-Căn-Quả Thần được giải-thoát.

Phật là biển trí của thế-gian

Phóng tịnh Quang-minh đều cùng khắp

Tin hiểu rộng lớn từ đây sanh

Diệu-Nghiêm-Kế Thần được ngộ nhập.

Phật quán thế-gian khởi từ tâm

Vì lợi chúng-sanh mà xuất hiện

Khai thị thắng đạo rất vui lành

Nhuận-Tinh-Hoa Thần môn giải-thoát.

Thiện-Thệ tu-hành hạnh thanh-tịnh

Dưới cội bồ-đề tuyên thuyết đủ

Giáo hóa như vậy khắp mười phương

Thành-Diệu-Hương Thần lãnh hội được.

Phật nơi tất cả các thế-gian

Khiến lìa ưu-não sanh đại-hỷ

Bao nhiêu căn dục khiến sạch trừ

Kiến-Ái-Nhạo Thần được ngộ nhập.

Như-Lai xuất hiện nơi thế-gian

Quan-sát chúng-sanh lòng ưa thích

Các môn phương-tiện khiến thành thục

Ly-Cấu-Quang-Thần môn giải-thoát.

Kiết-Tường-Chủ-Dược Thần được giải-thoát-môn quan-sát khắp tâm của tất cả chúng-sanh mà siêng năng nhiếp thủ.

Chiên-Đàn-Lâm Thần được giải-thoát-môn dùng quang-minh nhiếp thủ chúng-sanh khiến họ được lợi-ích.

Ly-Trần-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn dùng phương tiện thanh-tịnh dứt trừ phiền não của tất cả chúng-sanh.

Danh-Xưng-Phổ-Văn Thần được giải-thoát-môn hay dùng đại danh xưng thêm lớn vô biên thiện căn.

Mao-Khổng-Hiện-Quang Thần được giải-thoát-môn đại-bi tràng mau đến tất cả cảnh-giới bịnh tật.

Phá-Ám-Thanh-Tịnh Thần được giải-thoát-môn chữa trị tất cả chúng-sanh mù lòa khiến được trí nhãn thanh-tịnh.

Phổ-Phát-Hống-Thinh Thần được giải-thoát-môn hay diễn Phật-Âm giảng nghĩa sai biệt của các pháp.

Tế-Nhựt-Quang-Tràng Thần được giải-thoát-môn hay làm thiện-tri-thức khiến chúng-sanh đều phát thiện căn.

Minh-Kiến-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn tạng đại-bi thanh-tịnh hay dùng phương-tiện khiến chúng-sanh tín-giải.

Phổ-Phát-Oai-Quang Thần được giải-thoát-môn phương-tiện khiến niệm Phật dứt trừ bịnh của tất cả chúng-sanh.

Lúc đó Kiết-Tường-Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Dược Thần rồi nói kệ rằng :

Như-Lai trí-tuệ bất-tư-nghì

Chúng-sanh tâm niệm đều rõ biết

Hay dùng vô-lượng phương-tiện môn

Dứt trừ chúng-sanh vô-lượng khổ.

Đại-Hùng thiện-xảo khó nghĩ lường

Hành động thi-vi không luốn uổng

Tất khiến chúng-sanh khổ dứt trừ

Chiên-Đàn-Lâm-Thần đã ngộ được.

Ông xem chư Phật pháp dường ấy

Thuở xưa siêng tu vô-lượng kiếp

Đối với các cõi không chấp tham

Ly-Trần-Quang Thần được chứng nhập.

Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp Phật

Ai được thấy Phật và nghe danh

Tất được lợi ích không luống qua

Danh-Xưng-Phổ-Văn đã biết rõ.

Trong mỗi chưn lông của Như-Lai

Đều phóng quang-minh dứt các khổ

Thế-gian phiền-não đều dứt trừ

Mao-Khổng-Quang-Thần môn ngộ nhập.

Chúng-sanh ngu-si bị mù lòa

Nghiệp hoặc khổ não nhiều vô-lượng

Phật đều dứt trừ khai trí-huệ

Phá-Ám-Tịnh-Thần quan-sát thấy.

Như-Lai nhứt âm vô-hạn-lượng

Khai diễn tất cả biển pháp-môn

Chúng-sanh được nghe đều biết rành

Phát-Hống-Thinh Thần được giải-thoát.

Ông xem Phật-trí khó nghĩ bàn

Hiện vào các loài để cứu độ

Hay khiến người thấy đều thuận theo

Tế-Nhựt-Tràng Thần rõ biết được.

Như-Lai phương tiện biển đại-bi

Vì cứu chúng-sanh mà xuất hiện

Rộng khai chánh-đạo dạy chúng-sanh

Kiến-Thập-Phương Thần đã rõ thấu.

Như-Lai khắp phóng đại quang-minh

Tất cả mười phương đều chiếu đến

Chúng-sanh niệm Phật sanh công-đức

Phổ-Phát-Quang-Thần môn giải-thoát.

Bố-Hoa-Như-Vân Chủ-Lâm-Thần được giải-thoát-môn biển trí rộng lớn vô-biên.

Trạc-Cán-Thơ-Quang Thần được giải-thoát-môn sửa sang rộng lớn khắp thanh-tịnh.

Sanh-Nha-Phát-Diệu Thần được giải-thoát-môn tăng trưởng các thứ mầm tịnh-tín.

Kiết-Tường-Tịnh-Diệp Thần được trang-nghiêm tất cả công-đức thanh-tịnh.

Thùy-Bố-Diệm-Tạng Thần được giải-thoát-môn trí-huệ phổ-môn thanh-tịnh thường xem khắp pháp-giới.

Diệu-Trang-Nghiêm-Quang-Thần được giải-thoát-môn biết khắp công-hạnh của tất cả chúng-sanh mà bủa giăng mây pháp.

Khả-Ái-Lôi-Thinh Thần được giải-thoát-môn nhẫn thọ tất cả tiếng trái ý mà diễn thuyết âm thinh thanh-tịnh.

Hương-Quang-Phổ-Biến Thần được giải-thoát-môn hiện khắp mười phương những cảnh-giới rộng lớn đã làm từ thuở xưa.

Diệu-Quang-Hoánh-Diệu Thần được giải-thoát-môn dùng tất cả công-đức nhiêu-ích thế-gian.

Hoa-Quả-Quang-Vị Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh thấy Phật ra đời thường kính nhớ chẳng quên trang-nghiêm tạng công-đức.

Lúc đó Hoa-Bố-Như-Vân Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Lâm-Thần rồi nói kệ rằng :

Phật xưa tu tập hạnh bồ-đề

Phước đức trí-huệ đều viên-mãn

Tất cả trí-lực trọn đủ đầy

Phóng đại quang-minh mà xuất thế.

Đại-bi vô-lượng khắp chúng-sanh

Như-Lai thuở xưa tu thanh-tịnh

Nên nay hay làm lợi thế-gian

Trạc-Thơ-Quang Thần biết rõ được.

Nếu người thấy Phật được một lần

Tất được thắng vào biển thâm-tín

Khai-thị tất cả đạo Như-Lai

Sanh-Nha-Diệu Thần môn-giải-thoát.

Chưn lông chứa nhóm các công-đức

Ức kiếp tuyên dương chẳng thể hết

Chư Phật phương tiện khó nghĩ bàn

Cát-Tường-Diệp Thần hay hiểu rõ.

Tôi nhớ Như-Lai thuở xa xưa

Cúng-dường sát trần vô-lượng Phật

Trí-huệ lần lần thêm sáng suốt

Bố-Diệm-Tạng-Thần rõ biết được.

Tất cả chúng-sanh nhiều công-hạnh

Thế-Tôn một niệm đều rõ biết

Trí-huệ vô-ngại rộng vô-biên

Diệu-Nghiêm-Quang-Thần hay ngộ nhập.

Hằng diễn Như-Lai tịch-Diệu-âm

Khắp sanh vô-lượng đại hoan hỷ

Tùy theo căn tánh đều được ngộ

Lôi-Âm-Thần đây đã làm được.

Như-Lai thị hiện đại thần-thông

Mười phương quốc-độ đều cùng khắp

Phật xưa tu-hành khiến được thấy

Phổ-Hương-Quang-Thần được chứng nhập.

Chúng-sanh gian ác chẳng biết tu

Mê hoặc trầm luân trong sanh tử

Vì họ mở bày đường trí-huệ

Diệu-Quang-Lâm-Thần đã được thấy.

Phật vì nghiệp-chướng các chúng-sanh

Qua vô-lượng kiếp mới xuất hiện

Người khác niệm niệm thường khiến thấy

Hoa-Quả-Vị-Thần quan-sát được.

Bửu-Phong-Khai-Hoa Chủ-Sơn Thần được giải-thoát-môn nhập đại tịch-định quang-minh.

Hoa-Lâm-Diệu-Kế Thần được giải-thoát-môn tu tập từ-thiện-căn thành-thục bất-khả tư-nghì số chúng-sanh.

Cao-Tràng-Phổ-Chiếu Thần được giải-thoát-môn quan-sát tất cả tâm ưa thích của chúng-sanh làm nghiêm-tịnh các căn.

Ly-Trần-Bửu-Kế Thần được giải-thoát-môn vô-biên kiếp tinh tấn không nhàm trễ.

Quang-Chiếu-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn dùng vô-biên công-đức quang khắp giác ngộ.

Đại-Lực-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn hay tự thành-thục lại khiến chúng-sanh xa lìa ngu-mê.

Oai-Quang-Phổ-Thắng Thần được giải-thoát-môn trừ tất cả khổ khiến không còn thừa.

Vi-Mật-Quang-Luân Thần được giải-thoát-môn diễn giáo-pháp quang-minh hiển bầy tất cả công-đức của Như-Lai.

Phổ-Nhãn-Hiện-Kiến Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh, nhẫn đến trong chiêm-bao, đều thêm lớn thiện-căn.

Kim-Cang-Kiên-Cố-Nhãn Thần được giải-thoát-môn xuất hiện vô-biên đại-nghĩa.

Lúc đó Bửu-Phong-Khai-Hoa Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Sơn-Thần rồi nói kệ rằng :

Xưa tự-tại thắng-hạnh rộng vô-biên

Nay được thần-thông cũng vô-lượng

Rộng mở pháp-môn nhiều vô số

Đều khiến chúng-sanh được tỏ ngộ.

Tướng-hảo nghiêm thân khắp thế-gian

Ánh sáng chưn lông đều thanh-tịnh

Đại-từ phương tiện bày tất cả

Diệu-Kế-Sơn Thần ngộ môn này.

Phật thân hiện khắp vô-biên cõi

Thập phương thế-giới đều đủ cả

Tướng-hảo nghiêm tịnh người vui mừng

Phổ-Chiếu-Sơn Thần được ngộ nhập.

Nhiều kiếp siêng tu không lười mỏi

Chẳng nhiễm thế-pháp như hư-không

Các môn phương tiện độ chúng-sanh

Môn này Bửu-Kế Thần được ngộ.

Chúng-sanh tối tâm vào đường hiểm

Phật xót thương họ phóng quang chiếu

Khiến khắp thế-gian tỉnh giấc mơ

Quang-chiếu vui mừng tâm được ngộ.

Xưa ở các cõi rộng tu hành

Cúng dường thập phương vô-số Phật

Chúng-sanh được thấy phát nguyện to

Đại-Lực-Sơn Thần đã thấy rõ.

Thấy các chúng-sanh lưu chuyển khổ

Tất cả nghiệp-chướng luôn ràng buộc

Dùng trí-huệ quang đều dứt trừ

Phổ-Thắng-Sơn Thần được giải-thoát.

Mỗi mỗi chưn lông vang tiếng diệu

Tùy chúng-sanh tâm ca ngợi Phật

Khắp cả mười phương vô-lượng kiếp

Quang-Luân-Sơn Thần chứng môn này.

Khắp cả mười phương Phật hiện tiền

Các môn phương tiện thuyết diệu-pháp

Lợi ích chúng-sanh nhiều công-hạnh

Hiện-Kiến-Sơn Thần được tỏ ngộ.

Pháp-môn vô-lượng dường biển cả

Nhứt-âm diễn thuyết người đều hiểu

Cả kiếp diễn bày vẫn chẳng cùng

Môn phương tiện này Kim-Cang được.

Phổ-Đức-Tịnh-Hoa-Chủ-Địa Thần được giải-thoát-môn dùng tâm từ-bi niệm niệm quan-sát khắp tất cả chúng-sanh.

Kiên-Phước-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn hiện khắp năng lực phước đức của tất cả chúng-sanh.

Diệu-Hoa-Nghiêm-Thọ Thần được giải-thoát-môn vào khắp các pháp xuất sanh tất cả cõi Phật trang nghiêm.

Phổ-Tán-Chúng-Bửu Thần được giải-thoát-môn tu tập các môn tam-muội khiến các chúng-sanh trừ chướng cấu.

Tịnh-Mục-Quán-Thời Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh thường du hí khoái lạc.

Kim-Sắc-Diệu-Nhãn Thần được giải-thoát-môn thị hiện tất cả thân thanh-tịnh điều phục chúng-sanh.

Hương-Mao-Phát-Quang Thần được giải-thoát-môn rõ biết biển công-đức đại-oai-lực của tất cả Phật.

Tịch-Âm-Duyệt-Ý Thần được giải-thoát-môn nhiếp trì khắp biển âm-thinh của tất cả chúng-sanh.

Diệu-Hoa-Triền-Kế Thần được giải-thoát-môn đầy đủ tánh ly-cấu.

Kim-Cang-Phổ-Trì Thần được giải-thoát-môn khắp xuất hiện tất cả pháp-luân của Phật nhiếp trì.

Lúc đó Phổ-Đức-Tịnh-Hoa Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Địa Thần rồi nói kệ rằng :

Như-Lai thuở xưa trong mỗi niệm

Môn đại-từ-bi bất-khả-thuyết

Tu hành như vậy không thôi ngừng

Nên được bền chắc thân bất hoại.

Tam thế chúng-sanh và Bồ-Tát

Tất cả phước đức đã tạo được

Đều hiện chưn lông của Như-Lai

Phước-Nghiêm-Địa-Thần đã được thấy.

Tam-muội tịch-tịnh rất rộng lớn

Bất sanh bất diệt không lai khứ

Nghiêm tịnh quốc-độ dạy chúng-sanh

Diệu-Hoa-Địa-Thần được giải-thoát.

Phật thuở xa xưa tu các hạnh

Vì khiến chúng-sanh tiêu chướng nặng

Phổ-Tán-Chúng-Bửu-Chủ-Địa Thần

Thấy giải-thoát này lòng mừng rỡ.

Như-Lai cảnh-giới không ngằn mé

Thế-gian niệm niệm đều hiện khắp

Tịnh-Mục-Quán-Thời Chủ-Địa-Thần

Thấy công-hạnh Phật lòng vui đẹp.

Diệu-Âm vô-hạn bất-tư-nghì

Khắp vì chúng-sanh trừ phiền-não

Thấy Phật công-đức rộng vô-biên

Kim-Sắc-Nhãn Thần hay tỏ ngộ.

Tất cả sắc hình đều hóa hiện

Mười phương pháp-giới đều đầy khắp

Như vậy hóa độ các chúng-sanh

Hương-Mao-Địa Thần thường thấy Phật.

Diệu-Âm cùng khắp cả mười phương

Trải vô-lượng kiếp thường diễn thuyết

Duyệt-Ý-Địa Thần được suốt thông

Theo Phật được nghe rất mừng kính.

Chưn lông thân Phật tuông mây thơm

Tùy chúng-sanh tâm khắp các cõi

Những ai được thấy thành căn lành

Diệu-Hoa-Kế Thần thường quan-sát.

Kiên cố khó hoại như Kim-Cang

Chẳng thể lay động hơn Tu-Di

Phật thân như vậy ở thế-gian

Phổ-Trì-Địa-Thần được thấy rõ.

Bửu-Phong-Quang-Diệu-Chủ-Thành Thần được giải-thoát-môn phương-tiện lợi-ích chúng-sanh.

Diệu-Nghiêm-Cung-Điện Thần được giải-thoát-môn biết căn tánh chúng-sanh giáo hóa thành thục.

Thanh-Tịnh-Hỷ-Bửu Thần được giải-thoát-môn thường vui mừng khiến tất cả chúng-sanh hưởng thọ phước-đức.

Ly-Ưu-Thanh-Tịnh Thần được giải-thoát-môn tạng đại-bi cứu những kẻ bố-úy.

Hoa-Đăng-Diệm-Nhãn Thần được giải-thoát-môn đại trí-huệ khắp rõ suốt.

Diệm-Tràng-Minh-Hiện Thần được giải-thoát-môn phương-tiện khắp thị hiện.

Thạnh-Phước-Oai-Quang Thần được được giải-thoát-môn quan-sát khắp tất cả chúng-sanh khiến tu biển phước-đức rộng lớn.

Tịnh-Quang-Minh-Thân Thần được giải-thoát-môn khai ngộ tất cả chúng-sanh ngu ám.

Hương-Tràng-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn quan-sát thần-lực tự-tại của Như-Lai khắp thế-gian điều-phục chúng-sanh.

Bửu-Phong-Quang-Mục Thần được giải-thoát-môn có thể dùng đại quang-minh phá núi chướng ngại của tất cả chúng-sanh.

Lúc đó Bửu-Phong-Quang-Diệu Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Thành-Thần rồi nói kệ rằng :

Đạo-Sư thần-lực bất-tư-nghì

quang-minh chiếu khắp mười phương cõi

chúng-sanh hiện-tiền thấy Như-Lai

Giáo-hóa thành-thục vô-lượng-số.

Chúng-sanh căn tánh đều sai khác

Phật rõ biết cả không dư sót

Diệu-Nghiêm-Cung-Điện-Chủ-Thành-Thần

Chứng được môn này lòng mừng rỡ.

Như-Lai vô-lượng kiếp tu hành

Hộ-trì chánh-pháp của chư Phật

Tâm thường thừa phụng sanh hoan-hỷ

Môn này Diệu-Bửu-Thần được ngộ.

Như-Lai từ xưa đã trừ được

Tất cả khủng bố của chúng-sanh

Luôn luôn với họ khởi từ-bi

Ly-Ưu-Thành Thần mừng được ngộ

Phật trí quảng-đại vô-hạn-biên

Ví như hư-không chẳng lường được

Hoa-Đăng-Diệm-Nhãn-Chủ-Thành-Thần

Học được Như-Lai môn diệu-huệ.

Phật thân sắc tướng đồng chúng-sanh

Tùy họ ưa thích đều khiến thấy

Diệm-Tràng-Minh-Hiện-Chủ-Thành Thần

Học phương-tiện này lòng hoan-hỷ.

Như-Lai ngày trước tu phước-đức

Thanh-tịnh quảng-đại vô-biên tế

Thạnh-Phước-Oai-Quang-Chủ-Thành-Thần

Quán-Sát tỏ ngộ lòng vui thích.

Chúng-sanh ngu-mê trong các cõi

Như kẻ sanh manh trọn không thấy

Vì lợi ích họ Phật ra đời

Tịnh-Quang-Minh Thần được chứng nhập.

Như-Lai tự-tại rộng vô-biên

Như mây che khắp cùng thế-giới

Nhẫn đến hiện mộng khiến điều phục

Môn này Hương-Tràng quan-sát thấy.

Chúng-sanh si tối như mù lòa

Các thứ chướng cái theo ràng buộc

Phật quang chiếu suốt khiến mở ra

Quang-Mục-Thành Thần được chứng nhập.

Tịnh-Trang-Nghiêm-Tràng Đạo-Tràng Thần được giải-thoát-môn đủ sức thệ nguyện xuất hiện cúng dường Phật rộng lớn trang-nghiêm.

Tu-Di-Bửu-Quang-Đạo-Tràng Thần được giải-thoát-môn thành-tựu bồ-đề hạnh rộng lớn hiện ra trước tất cả chúng-sanh.

Lôi-Âm-Tràng-Tướng-Đạo-Tràng Thần được giải-thoát-môn tùy tâm ưa thích của tất cả chúng-sanh khiến trong chiêm bao thấy Phật thuyết pháp.

Vũ-Hoa-Diệu-Nhãn Thần được giải-thoát-môn hay mưa tất cả đồ báu trang-nghiêm.

Thanh-Tịnh-Diệm-Hình Thần được giải-thoát-môn có thể hiện đạo tràng trang-nghiêm vi diệu rộng giáo-hóa chúng-sanh khiến thành-thục.

Hoa-Anh-Thùy-Kế Thần được giải-thoát-môn theo căn cơ thuyết pháp khiến sanh chánh niệm.

Vũ-Bửu-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn hay dùng biện tài khắp mưa vô-biên pháp hoan hỷ.

Dũng-Mãnh-Hương-Nhãn Thần được giải-thoát-môn rộng khen ngợi công-đức của chư Phật.

Kim-Cang-Thể-Vân Thần được giải-thoát-môn thị hiện vô-biên sắc tướng trang-nghiêm đạo tràng.

Liên-Hoa-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn dưới cội bồ-đề yên lặng bất động mà đến khắp mười phương.

Diệu-Quang-Chiếu-Diệu Thần được giải-thoát-môn hiển thị những trí-lực của Như-Lai.

Lúc đó Tịnh-Trang-Nghiêm-Tràng Thần thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Đạo-Tràng Thần rồi nói kệ rằng :

Tôi nhớ Như-Lai thuở xa xưa

Trong vô-lượng kiếp tu công-hạnh

Chư Phật xuất thế đều cúng-dường

Được công-đức lớn dường hư-không.

Phật xưa bố-thí vô cùng tận

Vô-lượng cõi nước như vi trần

Tu-Di-Bửu-Quang-Đạo-Tràng Thần

Nhớ đến Như-Lai lòng hớn-hở.

Như-Lai sắc tướng vốn vô cùng

Biến hóa rộng khắp tất cả cõi

Chúng-sanh mơ mộng thường thị hiện

Lôi-Âm-Tràng Thần quan-sát thấy.

Phật vô-lượng kiếp tu hạnh xả

Xả được khó xả trí như biển

Xả hạnh như vậy vì chúng-sanh

Diệu-Nhãn-Hoa Thần tỏ ngộ được.

Vô-biên sắc tướng như mây báu

Hiện bồ-đề tràng khắp thế-gian

Thanh-Tịnh-Diệm-Hình-Đạo-Tràng Thần

Thấy Phật tự-tại sanh hoan-hỷ.

Chúng-sanh công-hạnh biển vô-biên

Như-Lai cùng khắp rưới mưa Pháp

Tùy căn tánh họ trừ nghi hoặc

Hoa-Anh-Tràng Thần đã được ngộ.

Vô-lượng pháp-môn nghĩa sai khác

Biện tài rộng lớn đều vào được

Vũ-Bửu-Nghiêm-Cụ-Đạo-Tràng Thần

Nơi tâm niệm niệm thường như vậy.

Tất cả quốc độ bất-khả-thuyết

Dùng hết ngôn từ ca-ngợi Phật

Nên được danh dự công-đức to

Dũng-Mãnh-Nhãn Thần ghi nhớ được.

Các thứ sắc tướng nhiều vô-biên

Dưới cội bồ-đề đều khắp hiện

Kim-Thể-Vân Thần ngộ môn này

Hằng quán đạo-thọ sanh hoan-hỷ.

Biên tế mười phương bất khả đắc

Phật tọa đạo-tràng trí cũng vậy

Liên-Hoa-Quang-Minh Đạo-Tràng Thần

Được giải-thoát này rất vui thích.

Đạo-Tràng tất cả xuất diệu-âm

Ca ngợi Như-Lai trí thanh-tịnh

Cũng khen nhơn hạnh đã viên-thành

Diệu-Quang-Chiếu Thần nghe hiểu được.

Bửu-Ấn-Thủ-Túc-Hành Thần được giải-thoát-môn khắp rưới những châu báu sanh hoan-hỷ rộng lớn.

Liên-Hoa-Quang Thần được giải-thoát-môn thị hiện Phật-thân ngồi tất cả tòa liên hoa sáng đẹp khiến người thấy vui mừng.

Tối-Thắng-Hoa-Kế Thần được giải-thoát-môn trong mỗi tâm niệm kiến lập chúng hội đạo-tràng của tất cả Như-Lai.

Nhiếp-Chư-Thiện-Kiến Thần được giải-thoát-môn cất chân bước đi đều diều-phục vô-biên chúng-sanh.

Diệu-Bửu-Tinh-Tràng Thần được giải-thoát-môn trong mỗi niệm hóa hiện các thứ lưới liên-hoa chiếu sáng rưới những châu báu vang ra thinh-âm vi-diệu.

Nhạo-Thổ-Diệu-Âm Thần được giải-thoát-môn xuất sanh vô-biên hoan-hỷ.

Chiên-Đàn-Thọ-Quang-Thần được giải-thoát-môn dùng hương-phong giác ngộ khắp tất cả chúng hội đạo-tràng.

Liên-Hoa-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn tất cả chưn lông phóng quang-minh diễn pháp-âm vi-diệu.

Vi-Diệu-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn nơi thân phóng ra các thứ lưới quang-minh chiếu sáng khắp nơi.

Tích-Tập-Diệu-Hoa Thần được giải-thoát-môn khai ngộ tất cả chúng-sanh khiến sanh nhiều thiện căn.

Lúc đó Bửu-Ấn-Thủ Thần, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Túc-Hành Thần rồi nói kệ rằng :

Phật xưa tu hành vô-lượng kiếp

Cúng-dường tất cả mười phương Phật

Tâm thường vui đẹp chẳng mỏi nhàm

Tâm hoan hỷ rộng sâu như biển.

Niệm niệm thần-thông chẳng thể lường

Hóa hiện hoa sen hương thơm ngát

Phật ngồi tòa sen đi khắp nơi

Liên-Hoa-Quang Thần đều thấy rõ.

Chư Phật Như-Lai pháp như vậy

Chúng hội rộng lớn khắp mười phương

Thị-hiện thần-thông bất-tư-nghì

Tối-Thắng-Hoa Thần đều thấy biết.

Cõi nước mười phương tất cả chỗ

Nơi đó dở chưn hoặc hạ chưn

Đều hay thành-tựu các chúng-sanh

Nhiếp-Thiện-Kiến Thần tâm được ngộ.

Như số chúng-sanh khắp hiện thân

Mỗi mỗi thân này khắp pháp-giới

Đều phóng tịnh-quang rưới các báu

Diệu-Bảo-Tinh Thần được chứng nhập.

Như-Lai cảnh giới vô-biên-tế

Khắp rưới pháp-vũ đều cùng khắp

Chúng-hội thấy Phật sanh vui mừng

Thổ-Diệu-Âm Thần thấy biết được

Âm-thanh của Phật đồng hư-không

Tất cả âm-thinh đều ở trong

Điều-phục chúng-sanh đều cùng khắp

Chiên-Đàn-Thọ Thần nghe hiểu được.

Tất cả chưn lông vang tiếng pháp

Diễn-thuyết hồng-danh tam thế Phật

Người nghe tiếng này đều vui mừng

Liên-Hoa-Quang Thần thấy như vậy.

Phật-thân biến hiện bất-tư-nghì

Mỗi bước hiện tướng dường như biển

Tùy tâm chúng-sanh khiến được thấy

Diệu-Quang-Minh Thần được giải-thoát.

Mười phương khắp hiện đại thần-thông

Tất cả chúng-sanh đều khai ngộ

Tập-Diệu-Hoa Thần nơi pháp này

Thấy biết trong lòng rất hoan-hỷ.

Tịnh-Hỷ-Cảnh-Giới Thân-Chúng Thần được giải-thoát-môn nhớ biển thệ nguyện thuở xưa của Phật.

Quang-Chiếu-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn quang-minh phổ chiếu vô-biên thế-giới.

Hải-Âm-Điều-Phục Thần được giải-thoát-môn đại-âm khắp giác-ngộ tất cả chúng-sanh khiến vui mừng điều-phục.

Tịnh-Hoa-Nghiêm-Kế Thần được giải-thoát-môn thân ở cùng khắp như hư-không.

Vô-Lượng-Oai-Nghi Thần được giải-thoát-môn thị-hiện cảnh giới chư Phật cho tất cả chúng-sanh.

Tối-Thắng-Quang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh đói thiếu được sắc lực đầy đủ.

Tịnh-Quang-Hương-Vân Thần được giải-thoát-môn trừ phiền-não cấu của tất cả chúng-sanh.

Thủ-Hộ-Nhiếp-Trì Thần được giải-thoát-môn chuyển nghiệp ma ngu si của tất cả chúng-sanh.

Phổ-Hiện-Nhiếp-Hóa Thần được giải-thoát-môn khắp ở nơi trong tất cả cung điện của thế-chủ hiển thị tướng trang nghiêm.

Bất-Động-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn nhiếp khắp tất cả chúng-sanh đều khiến sanh thiện căn thanh-tịnh.

Lúc đó Tịnh-Hỷ-Cảnh-Giới Thần thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả Thân-Chúng Thần, rồi nói kệ rằng :

Tôi nhớ vi-trần kiếp về trước

Có Phật Diệu-Quang hiện xuất thế

Thế-Tôn nơi Đức Như-Lai kia

Phát tâm cúng-dường tất cả Phật.

Như-Lai thân phóng đại quang-minh

Quang chiếu pháp-giới đều đầy khắp

Chúng-sanh gặp được tâm điều phục

Quang-Chiếu-Phương Thần đã được thấy.

Như-Lai tiếng tâm khắp các cõi

Ngôn-âm của Phật đều viên-mãn

Giác-ngộ quần sanh không sót thừa

Âm-Điều-Phục Thần lòng hớn hở.

Phật thân thanh-tịnh thường tịch-diệt

Khắp hiện nhiều thân vẫn vô tướng

Như vậy khắp ở nơi thế-gian

Tịnh-Hoa-Nghiêm Thần chứng nhập được.

Đạo-Sư thần-lực bất-tư-nghì

Tùy tâm chúng-sanh đều khiến thấy

Hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm đi

Vô-Lượng-Oai-Nghi được tỏ ngộ.

Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp Phật

Ra đời lợi ích sức tự-tại

Khiến chúng xa lìa khổ nghèo cùng

Thắng-Quang-Nghiêm Thần môn chứng nhập.

Trong mỗi tướng răng của Như-Lai

Phóng quang-minh thơm như mây phủ

Dứt trừ hoặc nghiệp của chúng-sanh

Tịnh-Quang-Hương-Vân quan-sát thấy.

Chúng-sanh nhiễm trước vì chướng nặng

Chạy theo đường ma thường lưu chuyển

Như-Lai khai thị giải-thoát môn

Thủ-Hộ-Nhiếp Thần ngộ nhập được.

Tôi xem Như-Lai sức tự-tại

Phóng đại quang-minh khắp pháp-giới

Ở tại vương cung hóa chúng-sanh

Phổ-Hiện-Hóa Thần được giải-thoát.

Chúng-sanh mê vọng đủ sự khổ

Phật ở trong đó thường cứu-hộ

Khiến dứt phiền não tâm vui mừng

Bất-Động-Quang Thần đã thấy biết.

Diệu-Sắc-Na-La-Diên Chấp-Kim-Cang Thần được giải-thoát-môn thấy Như-Lai thị-hiện thân vô biên sắc tướng.

Nhựt-Luân-Tốc-Tật-Tràng Thần được giải-thoát-môn mỗi sợi lông nơi thân Phật như mặt nhựt hiện ra các thứ quang-minh.

Tu-Di-Hoa-Quang Thần được giải-thoát-môn hóa hiện vô-lượng thân đại thần biến.

Thanh-Tịnh-Vân-Âm Thần được giải-thoát-môn vô-thanh tùy theo mọi loài.

Diệu-Tý-Thiên-Chúa Thần được giải-thoát-môn hiện vì tất cả thế-chủ khai ngộ chúng-sanh.

Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn khắp khai thị tất cả môn sai biệt trong Phật pháp.

Đại-Thọ-Lôi-Âm Thần được giải-thoát-môn dùng đồ trang-nghiêm khả-ái nhiếp tất cả thọ-thần.

Sư-Tử-Vương-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn phước-đức trang-nghiêm rộng lớn của Như-Lai đều đầy đủ rõ ràng.

Mật-Diệm-Cát-Tường-Mục Thần được giải-thoát-môn quan-sát khắp tâm của chúng-sanh hiểm ác vì họ hiện thân oai-nghiêm.

Liên-Hoa-Ma-Ni-Kế Thần được giải-thoát-môn khắp rưới tất cả đồ trang-nghiêm như ý của Bồ-Tát.

Lúc đó Diệu-Sắc-Na-La-Diên Thần, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Kim-Cang Thần, rồi nói kệ rằng :

Ông nên xem Pháp-Vương

Pháp-Vương pháp như vậy

Sắc tướng vô-lượng-biên

Thế-gian đều hiện khắp.

Mỗi lông nơi thân Phật

Lưới sáng bất-tư-nghì

Dường như vừng mặt trời

Khắp soi mười phương cõi.

Như-Lai sức thần thông

Pháp-giới đều cùng khắp

Trước tất cả chúng-sanh

Thị-hiện thân vô-tận.

Như-Lai thuyết pháp-âm

Mười phương đều được nghe

Tùy các loài chúng-sanh

Đều khiến tâm đầy đủ.

Chúng thấy đấng Mâu-Ni

Ở trong cung-điện vua

Khắp vì các quần-sanh

Xiển-dương pháp rộng lớn.

Chỗ biển pháp xây vần

Tất cả nghĩa sai biệt

Các thứ môn phương-tiện

Diễn-thuyết không cùng tận.

Vô-biên phương-tiện lớn

Khắp ứng mười phương cõi

Gặp Phật tịnh quang-minh

Đều thấy thân của Phật.

Cúng-dường lên chư Phật

Số vạn-ức vi-trần

Công-đức như hư-không

Tất cả đều chiêm ngưỡng.

Thần-thông-lực bình đẳng

Tất cả cõi đều hiện

An-tọa diệu-đạo-tràng

Khắp hiện trước quần-chúng.

Quang-minh chiếu thế-gian

Ánh sáng đều viên mãn.

Pháp-giới chiếu khắp cùng

Hiển bày công-hạnh Phật.

V.- ĐẠI-BỒ-TÁT GIẢI-THOÁT-MÔN.

Phổ-Hiền Bồ-Tát ma-ha-tát nhập bất-tư-nghì giải-thoát-môn phương-tiện hải, nhập Như-Lai công-đức hải, chính là những môn giải-thoát nghiêm-tịnh tất cả quốc-độ điều-phục chúng-sanh khiến họ được xuất ly rốt ráo, giải-thoát-môn khắp đến chỗ của tất cả Như-Lai tu tập đầy đủ công-đức, giải-thoát-môn an lập tất cả địa vị những đại-nguyện của Bồ-Tát, có giải-thoát-môn khắp hiện vô-số vô-lượng thân, giải-thoát-môn diễn thuyết bất-tư-nghì số danh-tự sai khác khắp tất cả quốc-độ, giải-thoát-môn trong tất cả vi-trần đều hiện vô-biên cảnh-giới thần-thông của chư Bồ-Tát, có giải-thoát-môn trong một niệm hiện những sự kiếp thành kiếp hoại trong ba đời, có giải-thoát-môn hiện tất cả Bồ-Tát đều nhập cảnh-giới của mình, có giải-thoát-môn hay dùng thần-thông-lực hóa hiện nhiều thân khắp vô-biên pháp-giới, có giải-thoát-môn hiển-thị những pháp môn thứ đệ tu hành vào nhứt thiết-trí rộng lớn của tất cả Bồ-Tát. Lúc đó Phổ-Hiền-Bồ-Tát ma-ha-tát dùng công-đức của mình, lại nương thừa oai-thần của Phật, quan-sát khắp tất tất cả chúng-hội rồi nói kệ rằng :

Như-Lai trang-nghiêm cõi rộng lớn

Đồng với tất cả vi-trần số

Phật-tử thanh-tịnh đều khắp đầy

Mưa bất-tư-nghì pháp vi-diệu.

Như trong hội này thấy Phật ngồi

Tất cả vi-trần đều như vậy

Phật-thân không đến cũng không đi

Bao nhiêu quốc-độ đều hiện rõ.

Hiển bày Bồ-Tát chỗ tu hành

Vô-lượng quốc-độ các phương-tiện

Và nói chơn-lý bất-tư-nghì

Khiến các Phật-tử vào pháp-giới.

Xuất sanh Hóa-Phật số vi-trần

Khắp ứng quần-sanh lòng họ muốn

Thâm nhập pháp-giới môn phương-tiện

Rộng lớn vô-biên đều khai diễn.

Như-Lai danh hiệu đồng thế-gian

Mười phương quốc-độ đều đầy khắp

Tất cả phương-tiện không luống qua

Điều-phục chúng-sanh lìa cấu nhiễm.

Phật ở trong tất cả vi-trần

Thị-hiện vô-biên đại-thần-lực

Đều ngồi Đạo-Tràng hay diễn-thuyết

Như Phật thuở xưa bồ-đề-hạnh.

Tam thế vô-biên kiếp rộng lớn

Phật trong mỗi niệm đều thị hiện

Tất cả kiếp hoại và kiếp thành

Trí bất-tư-nghì đều biết rõ.

Chúng hội Phật-tử rộng vô hạn

Cùng nhau muốn lường cảnh-giới Phật

Pháp-môn của Phật vô-lượng-biên

Rõ biết được cả rất là khó.

Phật như hư-không vô-phân-biệt

Đồng chơn-pháp-giới vô-sở-y

Hóa hiện đi khắp đến mọi nơi

Đều ngồi đạo-tràng thành chánh-giác.

Phật dùng diệu-âm rộng tuyên dương

Tất cả các địa đều rành rõ

Hiện trước khắp mỗi mỗi chúng-sanh

Đều ban pháp Như-Lai bình đẳng.
Tịnh-Đức-Diệu-Quang Bồ-Tát ma-ha-tát được giải-thoát-môn qua khắp đạo-tràng trang-nghiêm của chúng-hội Bồ-Tát ở mười phương.

Phổ-Đức-Tối-Thắng-Đăng-Quang-Chiếu Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn trong một niệm hiện vô tận thân thành chánh-giác, giáo-hóa thành-thục bất-tư-nghì chúng-sanh.

Phổ-Quang-Sư-Tử-Tràng Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn tu-tập phước-đức trang-nghiêm của Bồ-Tát thành tựu tất cả Phật-độ.

Phổ-Bửu-Diệm-Diệu-Quang Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn quan-sát thần-thông cảnh-giới không mê lầm.

Phổ-Âm-Công-Đức-Hải-Tràng Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn ở trong một chúng hội đạo-tràng thị hiện tất cả Phật độ trang-nghiêm.

Phổ-Trí-Quang-Chiếu-Như-Lai-Cảnh Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn theo Như-Lai quan-sát tạng pháp-giới quảng-đại thậm thâm.

Phổ-Giác-Duyệt-Ý-Thinh Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn gần gũi phụng thờ tất cả chư Phật.

Phổ-Thanh-Tịnh-Vô-Tận-Phước-Oai-Quang Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn xuất-sanh tất cả đà-la-ni thần-thông biến-hóa rộng lớn.

Phổ-Bửu-Kế-Hoa-Tràng Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn công-hạnh vào khắp tất cả thế-gian xuất-sanh vô-biên hạnh-môn của Bồ-Tát.

Phổ-Tướng-Tối-Thắng-Quang Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn có thể ở nơi trong pháp-giới vô tướng xuất hiện tất cả cảnh-giới của chư Phật.

Lúc đó Tịnh-Đức-Diệu-Quang Đại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp biển giải-thoát-môn của tất cả Bồ-Tát rồi nói kệ rằng :

Tất cả mười phương những quốc-độ

Trong một sát-na đều nghiêm-tịnh

Dùng diệu-âm-thinh chuyển pháp-luân

Cùng khắp thế-gian không gì sánh.

Như-Lai cảnh-giới vô-biên-tế

Nhứt niệm pháp-giới đều đầy đủ

Trong mỗi vi-trần lập đạo-tràng

Đều chứng bồ-đề hiện thần biến.

Thế-Tôn ngày trước tu các hạnh

Trải qua trăm ngàn vô-lượng kiếp

Tất cả Phật-độ đều trang-nghiêm

Vô-ngại như không thường xuất hiện.

Thần-thông của Phật không hạn lượng

Sung-mãn vô-biên tất cả kiếp

Giả-sử trải qua vô-lượng kiếp

Niệm niệm quan-sát không nhàm mỏi.

Nên quan-sát Phật cảnh thần-thông

Thập phương quốc-độ đều nghiêm tịnh

Tất cả nơi đây đều hiện tiền

Niệm niệm chẳng đồng vô-lượng thứ.

Xem Phật trăm ngàn vô-lượng kiếp

Chẳng hết một lông nơi thân Phật

Phương-tiện vô-ngại của Như-Lai

Phật quang chiếu khắp vô-lượng cõi.

Kiếp xưa Đức Phật ở thế-gian

Kính thờ chư Phật vô-biên số

Do đây đại chúng như sông đổ

Đều đến cúng-dường biển Thế-Tôn.

Như-Lai xuất hiện khắp mười phương

Trong mỗi vi-trần vô-lượng cõi

Vô-lượng cảnh-giới đều hiện ra

Đều trụ vô-biên vô-tận-kiếp.

Phật trong nhiều kiếp vì chúng-sanh

Tu tập vô-biên đại-bi hạnh

Tùy thuận chúng-sanh vào thế-gian

Giáo hóa chúng hội khiến thanh-tịnh.

Phật trụ chơn-như pháp-giới tạng

Vô tướng vô hình không cấu nhiễm

Chúng-sanh xem thấy được Phật thân

Tất cả khổ nạn đều tiêu diệt.

Hải-Nguyệt-Quang-Đại-Minh-Bồ-Tát ma-ha-tát được giải-thoát-môn phương tiện xuất-sanh các địa, các ba-la-mật giáo hóa chúng-sanh và nghiêm tịnh tất cả Phật độ.

Vân-Âm-Hải-Quang-Ly-Cấu-Tạng Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn trong mỗi niệm vào khắp pháp-giới các nơi sai khác.

Trí-Sanh-Bửu-Kế Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn trong vô-lượng kiếp hiện công-đức rộng lớn thanh-tịnh ra trước tất cả chúng-sanh.

Công-Đức-Tự-Tại-Vương-Tịnh-Quang Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn thấy các thứ trang-nghiêm , lúc thập phương tất cả Bồ-Tát tối sơ đến đạo tràng.

Thiện-Dũng-Mãnh-Liên-Hoa-Kế Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn tùy thuận căn trí của chúng-sanh khắp hiển bày tất cả Phật-pháp.

Phổ-Trí-Vân-Nhựt-Tràng Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn thành tựu Phật-trí an trụ vĩnh viễn vô-lượng kiếp.

Đại-Tinh-Tấn-Kim-Cang-Tế Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn công-lực vào khắp tất cả vô-biên pháp-ấn.

Hương-Diệm-Quang-Tràng Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn hiển bày tất cả Phật hiện tại, lúc bắt đầu tu hạnh Bồ-Tát nhẫn đến thành tựu đại trí-huệ.

Đại-Minh-Đức-Thâm-Mỹ-Âm Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn an-trụ biển đại nguyện của Phật Tỳ-Lô-Giá-Na.

Đại-Phước-Quang-Trí-Sanh Đại Bồ-Tát được giải-thoát-môn hiển bày cảnh-giới thậm-thâm khắp pháp-giới của Như-Lai.

Lúc đó Hải-Nguyệt-Quang Đại-Minh Đại Bồ-Tát, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp biển trang-nghiêm của tất cả chúng Bồ-Tát rồi nói kệ rằng :

Các ba-la-mật và các địa

Rộng lớn vô-biên đều viên mãn

Vô-lượng chúng-sanh điều phục hết

Tất cả Phật-độ đều nghiêm-tịnh

Như Phật giáo-hóa chúng-sanh giới

Mười phương quốc-độ đều sung mãn

Trong mỗi tâm niệm chuyển pháp-luân

Khắp ứng quần-sanh không bỏ sót.

Phật trong vô-lượng kiếp rộng lớn

Khắp hiện trước tất cả chúng-sanh

Như Phật thuở xưa rộng tu hành

Đem dạy cho họ hạnh thanh-tịnh.

Tôi thấy mười phương không thừa sót

Cũng thấy chư Phật hiện thần-thông

Đều ngồi đạo-tràng chứng bồ-đề

Chúng hội nghe pháp bao quanh Phật.

Quang-minh rộng lớn Phật pháp thân

Hiện ở thế-gian dùng phương-tiện

Khắp theo chúng-sanh lòng thích ưa

Xứng căn trí họ mà thuyết-pháp.

Chơn như bình đẳng thân vô-tướng

Pháp thân thanh-tịnh lìa cấu nhiễm

Trí-huệ tịch-tịnh thân vô-lượng

Ứng khắp mười phương mà thuyết-pháp.

Trí-lực của Phật đều thanh-tịnh

Trí-huệ vô-biên như hư-không

Vì chúng khai-thị không ẩn sót

Khiến khắp chúng-sanh đồng ngộ nhập.

Như Phật thuở xưa đã tu hành

Nhẫn đến thành-tựu nhứt-thiết-trí

Nay phóng quang-minh khắp pháp-giới

Trong đó hiện bày đều sáng rõ.

Phật dùng bổn nguyện hiện thần-thông

Chiếu khắp mười phương không chỗ sót

Như Phật thuở xưa đã tu hành

Trong lưới quang-minh đều diễn thuyết.

Thập phương cảnh-giới vô-cùng tận

Vô-đẳng vô-biên đều sai khác

Phật-lực vô-ngại phóng đại quang

Tất cả quốc-độ đều sáng rõ.
VI.- CHƯ BỒ-TÁT CÚNG-DƯỜNG TÁN THÁN.

Lúc bấy giờ tòa sư-tử của Như-Lai, những hoa báu đẹp, luân-đài, thềm bực và các cửa nẻo, mỗi mỗi đều xuất hiện Phật sát vi-trần số Đại Bồ-Tát. Danh hiệu của các ngài là : Hải-Huệ-Tự-Tại-Thần-Thông-Vương Đại Bồ-Tát , Lôi-Âm-Phổ-Chấn Đại Bồ-Tát , Chúng-Bửu-Quang-Minh-Kế Đại Bồ-Tát, Đại-Trí-Nhựt-Dũng-Mãnh-Huệ Đại Bồ-Tát, Bất-Tư-Nghì-Công-Đức-Bửu-Trí-Ấn Đại Bồ-Tát, Bá-Mục-Liên-Hoa-Kế Đại Bồ-Tát, Kim-Diệm-Viên-Mãn-Quang Đại Bồ-Tát, Pháp-Giới-Phổ-Âm Đại Bồ-Tát, Vân-Âm-Tịnh-Nguyệt Đại Bồ-Tát, Thiện-Dũng-Mãnh-Quang-Minh-Tràng Đại Bồ-Tát. Vi-Trần số đại Bồ-Tát như vậy làm bực thượng thủ đồng thời xuất hiện. Chư Bồ-Tát này đều sắm những thứ cúng-dường như mây : mây bửu-hoa như-ý, mây liên-hoa diệu-hương, mây bửu-quang, mây hương-diệm, mây quang-minh như-ý, mây nhạc-âm duyệt-ý, mây bửu-đăng quang, mây cây nhánh bông trái bằng châu báu, mây vô tận bửu như-ý quang-minh thanh-tịnh, mây tất cả đồ trang-nghiêm như-ý. Chư Bồ-Tát này đem những mây báu đẹp như vậy rưới khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng để cúng-dường, rồi đi nhiễu Phật vô-lượng trăm ngàn vòng. Sau đó chư Bồ-Tát này hóa hiện vô-lượng tòa sư-tử liên-hoa báu đẹp, rồi ngồi kiết-già trên ấy. Công-hạnh của chư Bồ-Tát này thanh-tịnh rộng lớn như biển, được trí-huệ lớn soi sáng pháp phổ-môn, tùy thuận chư Phật được công-hạnh vô-ngại, đầy đủ biệt tài, được bất-tư-nghì môn giải-thoát, trụ nơi bực phổ-môn của Như-Lai, Đã được tất cả môn đà-la-ni, có thể dung thọ tất cả pháp, khéo trụ bậc trí-huệ tam-thế bình-đẳng, đã được hỷ-lạc rộng lớn rất sâu, rất khéo thanh-tịnh vô-biên phước-đức, quan-sát khắp hư-không pháp-giới chư Phật xuất thế ở mười phương quốc-độ đều siêng cần đến cúng-dường. Lúc đó Hải-Huệ Tự-Tại-Thần-Thông-Vương Đại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng :

Chư Phật tỏ ngộ đều đã biết

Vô-ngại như không đều chiếu rõ

Sáng khắp mười phương vô-lượng cõi

Ở nơi chúng-hội rất nghiêm khiết.

Như-Lai công-đức chẳng thể lường

Thập phương pháp-giới đều sung mãn

Khắp ngồi dưới tất cả thọ-vương

Bực đại tự-tại đồng vân tập.

Phật có sức thần-thông như vậy

Một niệm hiện ra vô-lượng tướng

Như-Lai cảnh-giới thật vô-biên

Tùy môn giải-thoát hay xem thấy.

Như-Lai thuở xưa vô-lượng kiếp

Ở trong các cõi siêng tu hành

Các môn phương-tiện độ chúng-sanh

Khiến họ tuân hành các Phật-pháp.

Tỳ-Lô-Giá-Na đủ tướng hảo

Ngồi liên-hoa tạng sư-tử tòa

Tất cả chúng-hội đều thanh-tịnh

An-trụ vắng lặng đồng chiêm ngưỡng.

Ma-Ni-Bảo-Tạng phóng quang-minh

Khắp pháp vô-biên mây hương-diệm

Vô-lượng chuỗi đẹp đồng thòng rũ

Bảo-tọa như vậy Như-Lai ngồi.

Các thứ trang-nghiêm cửa cát-tường

Thường phóng đăng-quang mây bửu-diệm

Lửa sáng rộng lớn chiếu khắp nơi

Đức Phật ngồi trên thêm nghiêm hảo.

Các thứ cửa sổ ma-ni-đẹp

Hoa-sen đẹp báu khắp trang-nghiêm

Thường vang tiếng diệu người nghe vui

Phật ngồi trên tòa minh hiển nhứt.

Luân-báu chở tòa hình bán nguyệt

Kim-Cang làm đài màu lửa sáng

Chư đại Bồ-Tát thường bao quanh

Phật ngồi giữa chúng sáng chói nhứt.

Các thứ biến hóa khắp mười phương

Diễn nói Như-Lai nguyện rộng lớn

Tất cả ảnh tượng đều hiện trong

Trên tòa như vậy Phật an-tọa.

Lúc đó Vân-Âm-Phổ-Chấn Đại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng :

Ngày xưa Phật tu bồ-đề hạnh

Cúng-dường thập phương vô-lượng Phật

Như-Lai oai-lực thường hộ-trì

Trong tòa Như-Lai đều thấy rõ.

Như ý châu-Vương như lửa chói

Hoa đẹp trang-nghiêm tòa sư-tử

Các thứ trang-nghiêm đều ảnh hiện

Tất cả chúng-hội đồng thấy rõ.

Phật tòa khắp hiện tướng trang-nghiêm

Niệm niệm sắc loại đều sai biệt

Tùy các chúng-sanh hiểu chẳng đồng

Riêng thấy Phật ngồi nơi trên đó.

Nhánh báu bủa giăng lưới liên-hoa

Hoa nở hiện ra chư Bồ-Tát

Tiếng vui vi-diệu thường vang ra

Ca ngợi Như-Lai ngồi bửu-tọa.

Công-đức Như-Lai rộng vô-lượng

Tất cả trang-nghiêm từ đây sanh

Những sự nghiêm sức trong mỗi địa

Tất cả chúng-sanh chẳng rõ được.

Kim-Cang làm đất không hư-hoại

Rộng lớn thanh-tịnh rất bằng phẳng

Ma-ni làm lưới giăng hư-không

Dưới cội bồ-đề đều cùng khắp.

Nơi đó vô-biên sắc tướng sáng

Chơn-Kim làm cát rải khắp nơi

Khắp nơi rải hoa và châu báu

Đều dùng sáng đẹp tòa Như-Lai.

Địa-Thần hoan-hỷ nên hớn hở

Sát-na thị hiện vô-cùng-tận

Khắp hiện tất cả mây trang-nghiêm

Luôn ở trước Phật đứng chiêm ngưỡng.

Bửu-đăng rộng lớn rất sáng chói

Hương-diệm phóng quang không dừng ngớt

Tùy thời thị-hiện đều sai khác

Địa-Thần dùng đây cúng-dường Phật.

Tất cả mười phương những quốc-độ

Những sư trang-nghiêm trong các cõi

Nay đạo-tràng này đều hiện đủ

Do Phật oai-thần nên được vậy.

Lúc đó Chúng-Bửu-Quang-Minh-Kế Đại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng :

Thế-Tôn thuở trước lúc tu hành

Thấy các Phật-độ đều viên-mãn

Vô-lượng vô-tận việc đã thấy

Trong đạo-tràng này đều hiện đủ.

Thần-lực quảng-đại của Thế-Tôn

Phóng-quang khắp rưới ma-ni-bửu

Bửu châu như vậy rải đạo-tràng

Khắp cả mặt đất trang-nghiêm đẹp.

Như-Lai phước-đức đại thần-thông

Ma-ni châu bửu khắp trang-nghiêm

Mặt đất cùng dưới cội bồ-đề

Đều phóng quang-minh mà diễn thuyết.

Bửu-đăng vô-lượng từ trên xuống

Bửu-Vương xen lẫn để trang-nghiêm

Khắp nơi đều diễn diệu-pháp-âm

Đây là Địa-Thần tự hiển-hiện.

Bửu-địa khắp nơi hiện mây sáng

Bửu-cự chói sáng như chớp nháng

Bửu-Võng bủa giăng trùm trên không

Bửu-chi bày hàng trang-nghiêm đẹp.

Các ngài nên xem nơi chốn này

Nhiều thứ diệu-bảo dùng trang-nghiêm

Hiển bày biển nghiệp của chúng-sanh

Khiến họ rõ biết chơn pháp-tánh.

Cùng khắp mười phương tất cả Phật

Những cội bồ-đề đều viên mãn

Tất cả đều hiện trong đạo-tràng

Diễn nói Như-Lai pháp thanh-tịnh.

Tùy lòng ưa thích của chúng-sanh

Nơi ấy vang ra tiếng vi-diệu

Như trên Phật-tòa đã diễn thuyết

Mỗi mỗi pháp-môn đều nói đủ.

Nơi ấy thường phóng diệu hương-quang

Hương-quang diễn nói tiếng thanh-tịnh

Nếu có chúng-sanh kham thọ pháp

Đều khiến được nghe trừ phiền-não.

Mỗi mỗi trang-nghiêm đều viên-mãn

Giả-sử ức kiếp nói không hết

Như-Lai thần-lực khắp mọi nơi

Vì thế chỗ kia đều nghiêm tịnh.

Lúc đó Đại-Trí-Nhựt-Dũng-Mãnh-Huệ Đại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng :

Thế-Tôn nghiêm nhìn ngồi pháp-đường

Chói sáng rực-rỡ trong cung điện

Tùy lòng ưa thích của chúng-sanh

Thân Phật hiện khắp mười phương cõi.

Như-Lai cung điện chẳng nghĩ bàn

Ma-ni-bửu-tạng dùng trang sức

Những đồ trang-nghiêm đều sáng trưng

Trong đó Phật ngồi minh hiển nhứt.

Ma-ni làm trụ đủ các màu

Linh-lạc chơn-kim như mây bủa

Thềm báu bốn mặt liệt thành hàng

Cửa nẻo tùy phương đều mở rộng.

Màn trướng trang-nghiêm lụa bông đẹp

Cây báu nhánh lá đều nghiêm-sức

Chuỗi ngọc ma-ni rũ bốn phương

Pháp-Vương yên lặng ngồi trong đó.

Ma-ni làm lưới tràng đẹp thơm

Đèn sáng chói rực như mây bủa

Che trên dùng những vật trang-nghiêm

Đấng Chánh-Biến-Tri ngồi nơi đó.

Hiện mây biến-hóa khắp mười phương

Mây ấy diễn-thuyết khắp thế-gian

Tất cả chúng-sanh đều thuận phục

Hiện rõ như vậy trong điện Phật.

Ma-Ni làm cây đơm bông đẹp

Mười phương các cõi không sánh được

Những sự trang-nghiêm trong ba đời

Bóng hình đều hiện nơi trong ấy.

Các nơi đều có châu ma-ni

Ánh sáng rực rỡ vô-lượng thứ

Cửa nẻo tùy phương xen nhau bày

Trụ-nóc trang-nghiêm rất tráng-lệ.

Như-Lai cung-điện bất-tư-nghì

Thanh-tịnh quang-minh đủ các tướng

Tất cả cung-điện hiện nơi trong

Nơi nơi đều có Như-Lai tọa.

Như-Lai cung-điện vô-lượng-biên

Đức Phật tự nhiên ngự trong ấy

Mười phương tất cả các chúng-hội

Đều hướng về Phật mà vân tập.

Lúc đó Bất-Tư-Nghì-Công-Đức-Bửu-Trí-Ân Đại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng :

Xưa Phật tu hành những biển phước

Tất cả quốc-độ vi-trần số

Thần-thông nguyện-lực cảm sanh ra

Đạo-tràng nghiêm tịnh không cấu nhiễm.

Châu-Vương như ý làm gốc cây

Kim-cang như-ý làm thân cây

Bửu-võng che giăng trên không gian

Diệu-hương ngào-ngạt lan tràn khắp.

Cây nhánh nghiêm sức đủ châu báu

Thân bằng ma-ni đua cao vọi

Nhánh lá che đầy như mây giăng

Đây là đạo-tràng nơi Phật ngự.

Đạo-tràng rộng lớn bất-tư-nghì

Cây báu giáp vòng đều che khắp

Lá dầy bông say, soi sáng nhau

Trong hoa đều kết ma-ni quả.

Tất cả nhánh cây phát diệu-quang

Chiếu khắp đạo-tràng đều sáng rỡ

Quang-minh thanh-tịnh sáng vô-tận

Hiển hiện như đây do Phật lực.

Ma-ni-bửu-tạng dùng làm bông

Bóng sáng chói giăng dường mây gấm

Quanh cây khắp nơi đều thơm tho

Trong đạo-tràng này khắp nghiêm sức.

Các ngài nên xem Phật đạo-tràng

Lưới báu liên-hoa đều thanh-tịnh

Tia sáng kết vừng đây hiện ra

Tiếng lạc tiếng linh trong mây phát.

Mười phương tất cả các quốc-độ

Những cây trang-nghiêm màu sắc tốt

Trong cội bồ-đề hiện rõ ràng

Phật ngự nơi đây sạch cấu nhiễm.

Đạo-tràng rộng lớn do phước thành

Cây nhánh mưa báu luôn vô-tận

Trong báu xuất-hiện các Bồ-Tát

Đều đến mười phương cúng-dường Phật.

Chư Phật cảnh-giới bất-tư-nghì

Khiến khắp cây báu vang tiếng nhạc

Như đạo bồ-đề tu thuở trước

Chúng-hội nghe tiếng đều được thấy.

Lúc đó Bá-Mục-Liên-Hoa-Kế Đại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng :

Tất cả ma-ni vang diệu-âm

Xưng dương hồng-danh tam-thế Phật

Chư Phật vô-lượng sự thần-thông

Trong đạo-tràng đây đều hiện thấy.

Các bông đua nở như chuỗi giăng

Mây sáng phủ tuôn khắp mười phương

Thần cây bồ-đề hướng Thế-Tôn

Nhứt-tâm chiêm ngưỡng cúng-dường Phật.

Lửa sáng ma-ni kết thành tràng

Trong tràng hừng-hực phát hương thơm

Hương thơm huân khắp tất cả chúng

Do đây đạo-tràng đều nghiêm khiết.

Liên-hoa thòng tuôn sáng màu vàng

Sáng vàng vang ra tiếng của Phật

Che khắp mười phương các quốc-độ

Dứt hẳn nóng phiền của đại-chúng.

Bồ-đề thọ-vương tự-tại-lực

Thường phóng quang-minh rất thanh-tịnh

Chúng-hội mười phương vô-lượng-biên

Trong đạo-tràng này đều hiện rõ.

Nhánh báu chói rõ như đèn sáng

Ánh-sáng tuyên thuyết bổn nguyện lớn

Như Phật thuở xưa nơi các cõi

Công-hạnh tu hành đều nói đủ.

Dưới cây chư thần đông vô-số

Nơi đạo-tràng này đồng hội đến

Trước cây đạo-thọ của Như-Lai

Cùng nhau tuyên dương môn giải-thoát.

Thế-Tôn thuở xưa thường tu tập

Cúng-dường tất cả mười phương Phật

Công-hạnh tu hành và hồng danh

Trong châu ma-ni đều hiện rõ.

Tất cả đạo-tràng vang tiếng diệu

Diệu-âm rộng lớn khắp mười phương

Nếu có chúng-sanh thọ được pháp

Liền điều-phục họ khiến thanh-tịnh.

Như-Lai thuở xưa khắp tu hành

Tất cả vô-lượng trang-nghiêm sự

Mười phương tất cả cội bồ-đề

Mỗi cây trang-nghiêm vô-lượng thứ.

Lúc đó Kim-Diệu-Viên-Mãn-Quang Đại Bồ-Tát, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng :

Xưa Phật tu hành hạnh bồ-đề

Nơi các cảnh-giới hiểu rành rõ

Xứ cùng phi-xứ trọn không nghi

Đây là trí-lực đầu tiên cả.

Như xưa khắp quan-sát pháp-tánh

Tất cả biển nghiệp đều sáng suốt

Việc ấy ngày nay trong lưới sáng

Cùng khắp mười phương diễn thuyết đủ.

Thuở xưa tu hành đại phương-tiện

Theo cơ chúng-sanh mà hóa độ

Khiến khắp chúng-hội lòng sạch trong

Nên nay Phật thành căn-trí-lực.

Như các chúng-sanh hiểu chẳng đồng

Ý muốn việc làm đều sai khác

Thuận theo mỗi người để thuyết pháp

Phật dùng trí-lực được như vậy.

Khắp hết mười phương những cõi nước

Tất cả vô-lượng chúng-sanh-giới

Phật trí bình-đẳng như hư-không

Trong chân lông Phật đều hiện đủ.

Việc làm mọi nơi Phật đều biết

Nhứt niệm tam thế đều không sót

Thập phương quốc-độ các chúng-sanh

Có thể khai-thị khiến được rõ.

Thiền-định giải-thoát sức vô-biên

Tam-muội phương-tiện cũng như vậy

Vì chúng thị-hiện khiến vui-mừng

Tối tâm phiền-não đều trừ sạch.

Trí Phật vô-ngại gồm tam thế

Sát-na đều hiện trong chân lông

Phật-pháp quốc-độ và chúng-sanh

Hiện rõ đều do sức tùy niệm.

Phật-nhãn rộng lớn như hư-không

Thấy khắp pháp-giới đều không sót

Lực-dụng vô-thượng bực vô-ngại

Phật-nhãn vô-lượng hiển bày được.

Tất cả chúng-sanh đủ phiền-não

Tất cả tùy miên cùng tập-khí

Như-Lai xuất-hiện khắp thế-gian

Đều dùng phương-tiện khiến trừ diệt.

Lúc đó Pháp-Giới-Phổ-Âm Đại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng :

Oai thần của Phật khắp mười phương

Thị-hiện rộng lớn vô-phân-biệt

Hạnh đại bồ-đề ba-la-mật

Từ xưa đầy đủ đều khiến thấy.

Xưa với chúng-sanh khởi đại-bi

Tu hành Bồ-Tát ba-la-mật

Do đây thân Phật rất đẹp xinh

Chúng-sanh thấy Phật đều mừng rỡ.

Thuở xưa vô-biên vô-lượng kiếp

Tu trì tịnh-giới ba-la-mật

Thân Phật thanh-tịnh khắp mười phương

Dứt trừ thế-gian những đau khổ.

Thuở xưa tu hành nhẫn thanh-tịnh

Tín giải chân-thật vô-phân-biệt

Nên sắc tướng Phật đều viên-mãn

Phóng quang chiếu sáng khắp mười phương.

Thuở xưa nhiều kiếp tinh-tấn tu

Chuyển được chúng-sanh chướng sâu nặng

Nên Phật phân thân khắp mười phương

Dưới cội bồ-đề đều có Phật.

Xưa Phật tu hành vô-lượng kiếp

Vô-lượng thiền-định đều thanh-tịnh

Người thấy được Phật tâm vui mừng

Phiền-não chướng cấu đều trừ dứt.

Như-Lai thuở xưa tu các hạnh

Đầy đủ bát-nhã ba-la-mật

Nên Phật phóng quang khắp sáng soi

Trừ được tất cả ngu-si-ám.

Các môn phương-tiện độ chúng-sanh

Khiến chỗ tu hành đều thành tựu

Tất cả mười phương đều khắp qua

Vô-biên kiếp số chẳng thôi dứt.

Xưa Phật tu hành trải nhiều kiếp

Trọn nên đại nguyện ba-la-mật

Nên Phật xuất hiện khắp thế-gian

Cứu chúng-sanh tận vị-lai-tế.

Từ vô-lượng kiếp Phật tu hành

Tất cả pháp-lực ba-la-mật

Do đây được thành sức tự nhiên

Hiện khắp mười phương các quốc-độ.

Xưa Phật tu hành trí phổ-môn

Trí tánh rộng lớn như hư-không

Do đây được thành sức vô-ngại

Phóng quang chiếu khắp mười phương cõi.

Lúc đó Vâm-Âm-Tịnh-Nguyệt Đại Bồ-Tát, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng :

Thần-thông cảnh-giới khắp hư-không

Thập phương chúng-sanh đều được thấy

Như xưa tu hành đã được thành

Trong quả ma-ni đều nói đủ.

Thanh-tịnh siêng tu vô-lượng kiếp

Vào bực sơ-địa cực Hoan-Hỷ

Xuất sanh pháp-giới trí rộng lớn

Thấy khắp mười phương vô-lượng Phật.

Trong tất cả pháp bực Ly-Cấu

Khắp chúng-sanh số trì tịnh-giới

Đã nhiều đại-kiếp rộng tu hành

cúng-dường vô-biên vô-lượng Phật.

Chứa nhóm phước-đức bực Phát-Quang

Tạng xa-ma-tha trí kiên-cố

Pháp-vân rộng lớn đều đã nghe

Trong trái ma-ni nói như vậy.

Diệm-Huệ sáng chói bực vô-đẳng

Khéo rõ cảnh-giới khởi từ-bi

Tất cả quốc-độ bình-đẳng thân

Như Phật đã tu đều diễn nói.

Các môn pháp-tạng bực Nan-Thắng

Động tịch thuận nhau không trái phản

Cảnh-giới Phật-pháp đều bình-đẳng

Như Phật đã tu đều nói được.

Tu hành rộng lớn bực Hải-Huệ

Tất cả pháp-môn đều rõ khắp

Hiện khắp quốc-độ như hư-không

Pháp-âm này trong cây diễn nói.

Cùng khắp pháp-giới thân hư-không

Khắp soi chúng-sanh đèn trí-huệ

Tất cả phương-tiện đều thanh-tịnh

Bậc Viễn-Hành xưa nay nói đủ.

Tất cả nguyện hạnh đã trang-nghiêm

Vô-lượng quốc-độ đều thanh-tịnh

Tất cả phân-biệt không động được

Đây bực Vô-Đẳng đều tuyên thuyết.

Vô-lượng cảnh-giới sức thần-thông

Khéo vào giáo-pháp quang-minh lực

Thanh-tịnh như đây bực Thiện-Huệ

Nhiều kiếp tu hành đều nói đủ.

Pháp-Vân rộng lớn đệ-thập-địa

Chứa trùm tất cả khắp hư-không

Cảnh-giới chư Phật đều tuyên bày

Tiếng này Đại Bồ-Tát oai-thần của Phật.

Lúc đó Thiện-Dũng-Mãnh-Quang-Tràng Đại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng :

Vô-lượng chúng-sanh ở trong hội

Các môn tin hiểu tâm thanh-tịnh

Đều ngộ nhập được trí Như-Lai

Liễu đạt tất cả trang-nghiêm cảnh.

Đều khởi tịnh nguyện tu các hạnh

Đều từng cúng-dường vô-lượng Phật

Thấy thân chân thật của Như-Lai

Cũng thấy tất cả những thần-biến.

Hoặc có thấy được Phật pháp-thân

Vô-đẳng vô-ngại đều cùng khắp

Tất cả vô-biên các pháp-tánh

Đều vào trong thân không thừa sót.

Hoặc có thấy Phật diệu-sắc-thân

Quang-minh sắc tướng đều vô-biên

Tùy các chúng-sanh hiểu chẳng đồng

Trong mười phương đều hiện biến khắp.

Hoặc thấy vô-ngại trí-huệ-thân

Tam thế bình-đẳng như hư-không

Thuận tâm chúng-sanh mà chuyển biến

Các môn sai biệt đều khiến thấy.

Có người rõ được âm-thanh Phật

Cùng khắp mười phương các cõi nước

Tùy theo chúng-sanh chỗ nên hiểu

Ngôn âm nói ra không chướng ngại.

Hoặc thấy Như-Lai phóng quang-minh

Sáng soi mọi nơi khắp thế-gian

Có người ở trong Phật quang-minh

Lại thấy chư Phật hiện thần biến.

Có người thấy Phật phóng quang-minh

Từ nơi chân lông tuôn ánh sáng

Thị-hiện thuở xưa đạo tu hành

Khiến sanh tin sâu vào Phật-trí.

Hoặc thấy tướng Phật phước trang-nghiêm

Và thấy phước này từ đâu sanh

Thuở xưa tu hành ba-la-mật

Đều trong tướng Phật được thấy rõ.

Như-Lai công-đức chẳng thể lường

Đầy khắp pháp-giới không ngằn mé

Nhẫn đến thần-thông các cảnh-giới

Do nơi Phật lực tuyên nói được.

Lúc đó Hoa-Tạng-Thế-Giới trang-nghiêm do thần lực của Phật, khắp nơi chấn động sáu cách mười tám tướng : động, biến-động, phổ-biến động; khởi, biến-khởi, phổ-biến-khởi; dũng, biến-dũng, phổ-biến-dũng; chấn, biến chấn, phổ-biến-chấn; hống, biến hống, phổ-biến-hống; kích, biến kích, phổ-biến-kích. Các Thế-Chủ trên đây mỗi vị đều hiện bất-tư-nghì những cụm mây báu cúng-dường rưới xuống nơi chúng-hội đạo-tràng của Như-Lai : những mây hoa-hương trang-nghiêm, những mây ma-ni tốt đẹp, những mây lưới báu rực-rỡ, những mây vô-biên các loại châu ma-ni sáng chói, những mây chơn-châu nhiều mầu, những mây hương chiên-đàn, những mây bửu-cái, những mây châu ma-ni vang ra tiếng vi-diệu thanh-tịnh, những mây chuỗi ngọc ma-ni sáng như mặt nhựt, những mây các thứ đồ trang-nghiêm sai khác. Như trong thế-giới này mỗi vị Thế-Chủ hoan-hỷ cúng-dường như vậy, trong hoa-tạng thế-giới trang-nghiêm tất cả thế-chủ cũng cúng-dường như vậy. Trong tất cả thế-giới, đều có Như-Lai ngồi đạo-tràng, mỗi vị Thế-Chủ đều riêng tin hiểu, đều riêng cảnh-duyên, đều riêng tu tập pháp trợ đạo, đều riêng thành-tựu, đều riêng hoan-hỷ, đều riêng chứng nhập, đều riêng ngộ hiểu các pháp môn, đều riêng nhập cảnh-giới thần-thông của Như-Lai, đều riêng vào cảnh-giới trí-lực của Như-Lai, đều riêng nhập môn-giải-thoát của Như-Lai. Như Hoa-Tạng Thế-Giới này, thập phương tận pháp-giới hư-không giới trong tất cả thế-giới cũng đều như vậy.