Lược Khảo

Sunday, 09 January 20229:53 AM(View: 1486)
Lược Khảo
KINH PHÁP BẢO ĐÀN
HT. Thích Thanh Từ

LƯỢC KHẢO

Tên quyn sách, nói đủ là LC TỔ ĐẠI SƯ PHÁP BĐÀN KINH, nói gn là PHÁP BĐÀN KINH. Thông thường, theo Phật giáo, Kinh là chỉ nhng li dy cđức Phật do đệ tử ghi li. Nếu chư vị B-tát hay chư Tổ sau này viết sách thì gi là Luận, còn nhng vị Thin sư thuyết ging rđệ tử ghi chép li thì gi là Ngữ lc.


L
c Tổ được xem như là một Thin s, nhng li Ngài ging được ghi li, lý đáng phi gi là Ngữ lc, nhng ti sao quyn sách này lđể là Pháp BĐàn Kinh ? Đây là do li di chúc ca Lc T, Ngài dặn các đệ t: “Sau khi ta tch, mun làm li ích cho người sau, các ngươi nên ghi nhng li ta dy thành một quyn sách đề tên là Pháp BĐàn Kinh”. Như vậy là y theo li dy ca Lc Tổ nên quyn sách này để tên như thế.


Quy
n Pháp BĐàn do Thin sư Pháp Hi, đệ tử ca Lc T, trụ trì chùa Bo Lâm ghi chép li. Thế nên nhng lđược ghi lđương nhiên là có khi sơ sót chút ít, có khi được bổ túc cho thành câu, thành vn, vì Lc Tổ chỉ ging thôi chớ không có viết. Sách sử chép rng Lc Tổ không biết ch, do đó Ngài ging dy rđồ đệ ghi, dĩ nhiên có nhng li Ngài dy mà người ghi bỏ sót, cũng như có nhng phn mà người sau thy cn bổ túc cho hay hn, thành ra có thể sai đi chút ít, đó là việc thường không thể tránh khi.


Quy
n Pháp BĐàn cũng được nhiu nhà dch ra chữ Việt.