Phát Nguyện Sám Hối

Thursday, 26 October 20239:50 AM(View: 806)
Phát Nguyện Sám Hối
PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI
(Sám hối nguyện III)

Thích Trí Thủ

Đệ tử chúng con từ vô thỉ, 
Gây bao tội ác bởi lầm mê, 
Đắm trong sanh tủ­ đã bao lần, 
Nay đến trước đài Vô thượng giác: 
Biển trần khổ lâu đời luân lạc, 
Với sinh linh vô số điêu tàn, 
Sống u hòai trong kiếp lầm than, 
Con lạc lõng không nhìn phương hướng. 
Đàn con dại từ lâu vất vưởng, 
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. 
Xin hướng về núp bóng từ quang, 
Lại Phật tổ soi đường dẫn bước. 
Bao tội khổ trong đường ác trược, 
Vì tham, sân, si, mạn gây nên. 
Thì hôm nay giữ trọn lời nguyền, 
Xin sám hối để lòng thanh thoát. 
Trí Phật quang minh như nhật nguyệt, 
Từ bi vô lượng cứu quần sinh. 
Ôi! Từ lâu, ba chốn cực hình, 
Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi,
Theo gót Ngài vượt qua khổ ải, 
Nương thuyền Từ vượt khỏi ái hà, 
Nhớ lời Ngài: "Bờ giác không xa, 
Hành thập thiện cho đời tươi sáng. 
Bỏ việc ác để đời quang đãng, 
Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân". 
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, 
Con nguyện được sống đời rộng rãi, 
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi, 
Hình bóng người cứu khổ chúng sanh, 
Để theo Ngài trên bước đường lành. 
Chúng con khổ, nguyền xin cứu khổ, 
Chúng con khổ nguyền xin tự độ. 
Ngoài tham lam, sân hận ngập trời, 
Phá si mê, trí tuệ tuyệt vời, 
Con nhớ đức Di Đà Lạc quốc, 
Phật A-Di-Đà thân kim sắc, 
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm. 
Năm tu di uyển chuyển bạch hào, 
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc. 
Trong hào quang hóa vô số Phật, 
Vô số Bồ-tát hiện ở trong. 
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, 
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát. 
Quy mạng lễ A Di Đà Phật, 
Ở phương Tây thế giới an lành, 
Con nay xin phát nguyện vãng sanh, 
Cúi xin đức Từ bi tiếp độ: 

Nam mô Tây phương Cực lạc Thế giới Đại từ đại bi A di Đà Phật. 
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần). 
Nam mô Đại bi Quan Thế âm Bồ tát (3 lần). 
Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát (3 lần). 
Nam mô Thanh tịnh Đại hải chúng Bồ tát (3 lần).