Các Danh Hiệu của Đức Phật A Di Đà

Tuesday, 07 May 202411:59 PM(View: 141)
Các Danh Hiệu của Đức Phật A Di Đà
PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH
BÀI 3: CÁC DANH HIỆU CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
Thích Thái Hòa 
 
source: thieulongthanhchung