Tâm Thư Vu Lan Báo Hiếu của Chùa Từ Lâm

Sunday, 23 August 20205:01 PM(View: 2998)
Tâm Thư Vu Lan Báo Hiếu của Chùa Từ Lâm
CHÙA TỪ LÂM
1280 Lundy Ave., San Jose, CA. 95131; Tel: (408) 937 – 7320; (408) 466 – 3824

TÂM THƯ VU LAN BÁO HIẾU
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Kính gởi quý Đồng hương Phật tử,

Kính thưa chư liệt vị,


Hằng năm, vào ngày Rằm Tháng Bảy, lễ Vu Lan Báo Hiếu lại về. Thắng Hội Vu Lan Báo Hiếu là mmột truyền thống văn hóa cao quý của Phật giáo. Đây là dịp nhắc nhở mọi người nhớ đến tinh thần Hiếu Đạo, bày tỏ tấm lòng tri ân và báo ân đến công đức sinh thành dưỡng dục của  ông bà cha mẹ, Cửu huyền Thất tổ.

Đức Phật dạy: Hiệu hạnh là Phật hạnh, hiếu tâm là Phật tâm. Người Phật tử hãy phụng dưỡng cha mẹ như thờ kính chư Phật. Cha mẹ là Phật hiện đời, bởi vì ân của Cha cao hơn núi Tu Di và Đức của Mẹ sâu hơn biển đại dương. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy: "Có hai hạng người, này các Tỳ Kheo, Ta nói không thể trả hết ơn được, đó là Cha và Mẹ".

Hiếu hạnh là nền tảng của mọi giá trị đạo đức trong cuộc đời; Tâm hiếu là cội gốc của lòng nhân từ. Thương kính cha mẹ là điểm khởi đầu cho tấm lòng từ bi rộng lớn đối với tất cả chúng sanh. Đức Phật dạy: "Cùng một điều thiện không gì hơn hiếu hạnh, cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu.

Kính thưa quý Phật tử. 

Ngày Rằm Tháng Bảy là ngày lễ Vu Lan Báo hiếu, ngày xá tội vong nhân, giải thoát chúng sanh ở cảnh giới khổ đau do nhờ đạo lực tu tập thanh tịnh của chư Tăng suốt ba tháng An Cư Kiết Hạ.

Hằng năm, Chùa Từ Lâm đều tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, Phật tử vân tập về chùa đông đảo để góp phần cầu nguyện. Nhưng năm nay, do vì Đại dịch Covid-19 đang hoành hành nước Mỹ, dịch bịnh làm đảo lộn mọi thứ sinh hoạt và gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống của chúng ta, Chùa Từ Lâm không thể tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu như mọi năm được.

Tuy nhiên, không vì dịch bịnh mà lòng tri ân báo hiếu của chúng ta bị sao lãng. Chùa Từ Lâm sẽ khai đàn cầu siêu, phát nguyện thọ trì Kinh Mục Liên Sám Pháp, Kinh Địa Tạng, Kinh Vu Lan, Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân và dâng sớ cầu siêu hằng đêm trong suốt Tháng Bảy âm lịch để cầu siêu Cửu huyền Thất tổ vãng sanh Cực Lạc; đồng thời cầu nguyện thế giới an bình, dịch bịnh được sớm tiêu trừ.

Nếu quý Phật tử nào muốn cầu an cho Cha Mẹ được bình an, mạnh khỏe và cầu siêu cho thân nhân đã quá vãng, các thai nhi sút sảo được siêu thoát, xin hoan hỷ gởi danh sách về chùa ở địa chỉ: 1280 Lundy Ave., San Jose, CA 95131.

Mỗi tối tụng kinh cầu nguyện, Chùa đều Livestream trên facebook: Chua Tu Lam. Kính mời quý Phật tử vào facebook của Chua Tu Lam để tụng kinh cầu nguyện cùng với chư Tăng

Cầu nguyện đức Phật gia hộ chư Phật tử vô lượng phước lạc, vạn sự kiết tường.

Mọi chi tiết, xin quý Phật tử hoan hỷ liên lạc về Chùa Từ Lâm: (408) 466 – 3824.

Quý Phật tử nếu cần in giấy Dâng Sớ Cầu Siêu, xin nhấn vào link này Socausieu.


Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Chùa Từ Lâm, ngày 10 tháng 8 năm 2020

Trụ Trì Chùa Từ Lâm
Tỳ Kheo Thích Viên Thông