CHÙA TỪ LÂM
1280 Lundy Ave
San Jose, CA 95131
(408) 937-7320 (Office)
(408) 466-3824 (Cell)
TT.Thích Viên Thông
Email: chuatulam@gmail.com